HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

Publicatiedatum: 15 okt. 2020

In de raadsvergadering van 13 oktober hebben we de algemene beschouwingen gehouden.
Een moment waarin we mochten wijzen op onze afhankelijkheid van God en het goede van Zijn geboden.
Daarnaast hebben we als fractie ook onze visie gegeven op een heel aantal praktische zaken naar aanleiding van de begroting die we over enkele weken hopen vast te stellen.
 
Onderstaand is onze bijdrage aan de algemene beschouwingen terug te lezen.  


Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

We leven in een bijzondere tijd. Een jaar geleden hebben we bij het houden van de algemene beschouwingen onze visie gegeven over hoe e.e.a. dit jaar naar onze mening het beste uitgevoerd zou kunnen worden.

Als we nu terugkijken naar het afgelopen halfjaar dan zien we wel heel duidelijk dat veel zaken onzeker en onvoorspelbaar zijn. Ik wil het anders zeggen, dat wij ons leven en de omstandigheden waarin wij leven niet in eigen hand hebben. Wat zijn we er bij bepaald dat gezondheid en ziekte niet in handen van mensen ligt. Dit zeg ik zonder tekort te willen doen aan de enorm grote inzet van vele mensen, met name ook in de zorg. Maar als we zien hoe het corona-virus bijna heel de wereld plat legt dan is dit een indringende waarschuwing tegen menselijke overmoed. Wat kan het dan in ziekte en zorgen rust geven om te mogen geloven dat het God is die deze wereld bestuurt.

De wijze en machtige koning Salomo sluit het boek Prediker af met de woorden: Vreest God en houd Zijn geboden want dat betaamt alle mensen. Gods geboden zijn goed voor alle mensen.

Voorzitter, wij zijn er dan ook vast van overtuigd dat we als overheid de opdracht hebben om onze gemeente te besturen overeenkomstig zijn geboden.  Om die door te vertalen naar ons maatschappelijke leven. Alleen het beleid wat daarmee in overeenstemming is kan op onze steun rekenen.

Dat betekend onder andere het liefhebben van onze naaste. Afgelopen jaren hebben wij als SGP-fractie al verschillende keren de oproep gedaan, om te zorgen dat wij die noodzakelijke zorg voor onze naaste, kunnen blijven bieden. Met name mensen die in deze maatschappij niet vanuit hun familie of hun omgeving geholpen kunnen worden, daarvoor heeft de overheid de plicht om zorg en hulp te bieden. Te zorgen uit liefde en daarbij niet te karig te zijn. In de enorme welvaart waarin velen van ons leven kunnen we best iets missen voor onze medemens die hulp nodig heeft.

Jeugdzorg

Om die noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden is het wel noodzakelijk dat het geld wat we daaraan besteden ook daadwerkelijk op die plaats terecht komt. Wij zijn dan ook blij met de lijn die een jaar gelden is ingezet op het gebied van jeugdzorg. Een ombuiging in de uitgaven. Een ombuiging die gerealiseerd is door te besparen in de overhead, in de organisatie hiervan en niet in de uiteindelijke verlening van zorg.

Naast deze ombuiging wordt in de eerste begrotingswijziging bij deze voorliggende begroting een voorstel gedaan om steeds maar toenemende kosten voor de jeugdzorg tegen te gaan. Wij kunnen dat ondersteunen. Wij zijn er van overtuigd dat we met het budget wat voorgesteld wordt, we de jeugd die daadwerkelijk zorg nodig hebben, dat ook kunnen bieden. Daarbij ben ik er ook van overtuigd dat het niet zo zal zijn dat iedereen, zorgtraject na zorgtraject aangeboden gaat krijgen zoals hij dat misschien graag zou willen. We mogen en moeten kritisch zijn, zorg bieden die nodig is, maar ook realistisch zijn. Onze kinderen zijn niet volmaakt en zullen dat ook niet worden door allerlei hulpverleningstrajecten. Bovendien ligt de eerste taak bij ons als ouders en zeker niet bij de overheid, wij zijn van mening dat er in onze maatschappij te gemakkelijk naar de overheid gekeken word. Laten we vooral ook investeren in preventie, in stabiliteit in gezinnen.

SWVO /WMO

Op dezelfde manier staan wij tegenover het voorstel om de sterk stijgende lijn van uitgaven voor de SWVO om te buigen. Wij zijn geschrokken van het rapport van Berenschot wat in september tijdens de themaraad is gepresenteerd.  Ik citeer: “Er moet opnieuw worden gezocht naar een balans tussen de draagkracht van inwoners en die van de gemeenten”. Dat kunnen wij van harte onderschrijven. Dat is iets anders dan de inwoner vraagt, en de gemeente geeft onbeperkt. Tijdens de presentatie van het rapport werden ook  harde conclusies getrokken: “Er lijkt sprake van onnodige stapeling!”, “Sturing op beschikkingen vindt onvoldoende plaats!”, “Cijfermatige sturing is zeer beperkt!” Daaraan moet gewerkt worden. We hebben tijdens die themaraad van de wethouder de toezegging gekregen dat hij hiermee aan de slag gaat. Graag vernemen we hoe het daarmee staat. Mogelijk moeten er verordeningen aangepast worden, we vernemen graag van de wethouder of hij er voor zorgt dat de voorstellen voor het wijzigen van verordeningen nog dit jaar voorgelegd worden aan onze raad, zodat we niet weer een jaar verder zijn voordat er iets gaat veranderen. En ook hier geldt dat investeren in preventie en tijdig hulp bieden belangrijk is.

Financiële ruimte en investering Julianaschool

We zien in de voorliggende begroting dat de financiële ruimte, voor investeringen of nieuw beleid in de komende jaren, erg beperkt is. De oorzaak hiervan is dat er grote overschrijdingen zijn in het sociaal domein, wat ons betreft moeten we daar dan ook de oplossingen zoeken. In een gezonde begroting moet er ruimte blijven voor investeringen en nieuwe initiatieven.

In de begroting is de investering voor nieuwbouw van de Julianaschool gelukkig blijven staan. Deze investering staat geplant voor 2021, hierover zijn ook afspraken gemaakt met het schoolbestuur. Wij zijn wel benieuw hoe het college invulling gaat geven in het voorkomen van 8 ton voor tijdelijke huisvesting en toch realiseren van de nieuwe school in 2021. Graag verneem ik van de wethouder hoe het hiermee staat. Overigens zijn wij van mening dat we bij toekomstige nieuwbouw van scholen, tijdig moeten nadenken of tijdelijke huisvesting wel een goede oplossing is. Losstaand van de vraag of er ruimte beschikbaar is in de begroting of niet. 

Oosterscheldemuseum

Een andere vraag die we hebben aan de wethouder is hoe staat het met Oosterschelde museum. Al jaren is de status dat er gesproken wordt met het museumbestuur. Vorig jaar is er een flinke deuk geweest in bezoekersaantallen. Wat is de status van de plannen en kan in 2021 daadwerkelijk een besluit genomen worden over de toekomst van het museum?  

Wonen

Voorzitter het is belangrijk dat onze kinderen in onze gemeente kunnen blijven wonen. Daarvoor is het van belang dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Maar ook dat er voldoende mogelijkheden zijn voor woningbouw. We hebben als gemeente dit voorjaar een woonvisie vastgesteld en daarbij hebben wij aangegeven dat we graag in elke kern die mogelijkheden zien voor woningbouw. In Krabbendijke is bijvoorbeeld al jarenlang grote behoefte aan bouwgrond. Het bestemmingsplan Rozeboom wordt vanavond definitief vastgesteld, mogen we er vanuit gaan dat begin volgend jaar kavels worden uitgegeven in Krabbendijke? En hoe staat het in Waarde, wij hebben eerder aangegeven dat het belangrijk is dat er gestart wordt met de voorbereidingen voor de volgende fase van Dorpszicht. Is daar inmiddels een begin mee gemaakt? Wanneer denkt de wethouder dat daar daadwerkelijk kavels uitgegeven kunnen worden?

Wij vragen ook aandacht voor startende ondernemers. Zij hebben vaak behoefte aan bedrijfskavels in de verschillende dorpskernen. Dus niet zozeer alleen op de drie grote bedrijventerreinen, maar ook in bijvoorbeeld Krabbendijke en Waarde moeten we proberen ruimte te realiseren voor deze startende ondernemers.

Ambities en huishoudelijk afval

Voorzitter wij begrijpen dat als er weinig geld is en er bezuinigd moet worden de ambities die er zijn, soms bijgesteld moeten worden. Echter als we de indicatoren bekijken die in de begroting opgenomen zijn dan blijkt daaruit wel erg weinig ambitie. In onze beleving zijn het meer schattingen van hoe het zal zijn, als we op deze manier doorgaan. Hoe komt dat toch?

Neem bijvoorbeeld de omvang van huishoudelijk afval, we hebben er toch verschillende keren over gesproken dat we streven naar het realiseren van de VANG-doelstellingen. Sinds begin dit jaar doen we mee met een proef voor nascheiding. Zijn er actuele resultaten bekend? Graag ontvangen we begin volgend jaar een toelichting op de actuele stand. Kan de wethouder dat toezeggen? We zullen als gemeente ons hierin actief in moeten zetten en goed monitoren om de restafvalstroom te verminderen.  Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Wij zijn er van overtuigd dat er echt nog mogelijkheden zijn om een slag te maken.

Bestuurlijke vernieuwing (of stabiliteit)

Onder het hoofdstuk bestuur en ondersteuning is dit jaar voor het eerst opgenomen dat het college met de raad aan de slag gaat met de verbeteragenda. Dat verbaast ons. Afgelopen jaren hebben we regelmatig bijeenkomsten (denk aan de raadsdag dit voorjaar) gehad waarin er hiervoor aandacht was. In onze beleving behoefd dit zeker geen specifieke of meer aandacht dan dat tot op heden gekregen heeft. De uitwerking van een nieuwe vergaderstructuur is afgesproken en dient inderdaad nog vorm te krijgen. Verder kunnen wij ons volledig vinden in de genoemde vergroting van interactie tussen gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Dit kan ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld meer begrip komt voor elkaars rol en dat is belangrijk. Uiteindelijk hebben we allemaal het welzijn van de inwoners van onze gemeente op het oog. Verder is het goed dat er binnenkort een jaarplan voor de griffie ter bespreking komt. Versterking en stabiliteit bij de griffie is belangrijk voor het goed functioneren van de raad. Wij zien er ook naar uit dat er op niet al te lange termijn een vast griffier benoemd kan worden.

Veiligheid

De laatste jaren lijkt de overlast rond de jaarwisseling in met name Krabbendijke iets af te nemen. Dit mede dankzij de grote inzet van de huidige en vorige burgemeester. Deze inzet heeft onze hartelijke steun. Laten we vooral proberen die lijn vast te houden. Ook in de periode naar de jaarwisseling toe. 

Ook een stevige aanpak van drugscriminaliteit kan op onze volle steun rekenen. Deze middelen zijn verwoestend voor mensen en gezinnen. We roepen er dan ook toe op om er alles aan te doen om dit aan te pakken.

Slot

Voorzitter ik ga afronden. Het afgelopen halfjaar is voor de ambtelijke organisatie en het college en niet in het minst voor de burgemeester een intensieve tijd geweest. Door coronamaatregelen waren veel dingen anders en moesten op allerlei gebied maatregelen genomen worden. We willen onze waardering uitspreken voor al de inzet die hiervoor gepleegd is.

We willen het college bedanken voor deze  begroting, met daarbij een eerste voorstel voor begrotingswijziging om e.e.a. op deze manier sluitend te krijgen. We willen daarvoor ook onze steun voor uitspreken.

We wensen gemeenteraad, college en ambtenaren Gods zegen toe in het werk dat ook het komende jaar weer wacht.

Dank u wel.

 

Artwin Otte

Opinieraad 13 oktober 2020