HomeFractieVerkiezingsprogrammaCultuur, recreatie en sport

Cultuur, recreatie en sport

De SGP is van mening dat: 

 

 • particulier initiatief tot behoud van waardevolle gebouwen en landschapselementen gesteund moet worden. 
  Het behouden van deze landschapselementen is een taak die de gemeente niet alleen kan vervullen; particulier initiatief hierbij is positief, vergroot de betrokkenheid van de burger en de betaalbaarheid. 

 • scholen ondersteund moeten worden bij natuur- en cultuureducatie en daarbij ruimte moeten krijgen voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past. 
  Aan de scholen mogen hierbij geen voorwaarden worden gesteld die strijden met de vrijheid van onderwijs. 

 • alle werkwegen langs de Ooster- en Westerschelde opengesteld moeten worden voor fietsers en voetgangers. 
  De SGP wil dat Reimerswaal ruimte biedt aan gezonde en rustige recreatie. De werkwegen aan de Scheldes zijn bij uitstek geschikt voor voetgangers en fietsers, ook vanuit het oogpunt van  de verkeersveiligheid. Onderbrekingen dienen te worden opgeheven. 

 • bij alle sportvoorzieningen naast principiële overwegingen (zoals zondagsrust en overlast voor de omgeving) ook financiële aspecten een rol spelen. 
  Met het oog op de leefbaarheid van de kernen heeft bijna elke kern zijn eigen sportvoorzieningen. Hierbij is aandacht voor de financiële kant niet onbelangrijk. Doelmatige en functionele voorzieningen zonder onnodige investeringen zijn vereist om de voorzieningen betaalbaar te houden. 

 • gemeentelijke uitgaven op sportgebied in relatie moeten staan tot de omvang van de doelgroep. 
  De gemeente hoeft niet elk initiatief per kern te subsidiëren. Gekeken kan worden naar bovenplaatselijke samenvoeging van activiteiten, denk aan damesvoetbal. 

 • historisch onderzoek en geschiedbeschrijving van Reimerswaal op gemeentelijke ondersteuning moet kunnen rekenen. 
  De gemeente Reimerswaal is in 1970 ontstaan uit meerdere gemeenten. Van een aantal is de geschiedenis beschreven, van andere niet. Initiatieven om deze leemten te vullen worden positief tegemoet getreden. Daarnaast is een goed (digitaal) toegankelijk gemeentearchief een wens van de SGP. 

 • de invulling van het toeristisch beleid afgestemd dient te zijn op de omvang en de identiteit van de verschillende kernen en dat massatoerisme niet bij Reimerswaal past.
  Reimerswaal moet Reimerswaal blijven. Toeristische initiatieven moeten hierbij passen. De eigen bevolking moet zich thuis blijven voelen in de eigen gemeente. De schaarste aan beschikbaarheid van goed personeel voor deze branche moet worden meegewogen bij de ontwikkeling van initiatieven.