Economie

De SGP vindt het belangrijk dat er voor ondernemers een gunstig klimaat heerst. Daarom willen we: 

 

 • blijvende aandacht voor startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 
  De gemeente moet waar dat mogelijk is startende ondernemers faciliteren door bijvoorbeeld voldoende locaties op bedrijventerreinen beschikbaar te stellen en locale wet- en regelgeving te beperken tot het strikt noodzakelijke.  

 • bestaande winkels behouden en nieuwe winkels aantrekken en zorgen dat onze winkelcentra er eigentijds uitzien. 
  De gemeente heeft hierin een faciliterende rol, en moet daarom ook goed contact onderhouden met de middenstandsverenigingen. Bereikbaarheid van de winkels is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Er dient voldoende parkeergelegenheid en goede verkeersdoorstroming te zijn. Een eigentijdse uitstraling van de winkelcentra trekt ook klanten.  

 • binnen bepaalde kaders voldoende uitbreidingsmogelijkheden bieden voor bestaande bedrijven. 
  Als bestaande bedrijven willen uitbreiden, moet de gemeente hierbij van dienst zijn en meewerken om de mogelijkheden in kaart te brengen. Dit vraagt ook om actieve betrokkenheid van de gemeente en een stevige lobby bij de provinciale overheid.  

 • de vestiging van schone en arbeidsintensieve bedrijven stimuleren. 
  Werkgelegenheid is belangrijk om mensen ook lokaal aan werk te helpen. De gemeente moet hierbij een faciliterende rol spelen en bereid zijn mee te denken met de ondernemers. 

 • de goede communicatie met de bedrijven voortzetten. 
  Goede communicatie is essentieel om bedrijven van dienst te zijn. Regels voor de aanvraag van vergunningen moeten duidelijk zijn en gemakkelijk te vinden zijn.  

 • voldoende werkgelegenheid creëren voor alle opleidingsniveaus. 
  De SGP vindt het belangrijk dat ook hoger opgeleiden in deze regio werk kunnen vinden. Dat is niet iets wat Reimerswaal alleen kan regelen, er zal opgetrokken moeten worden met de provincie en andere gemeenten. De gemeente Reimerswaal moet hieraan actief meewerken en ook alles in het werk stellen om hier ook lokaal invulling aan te geven. De steun aan Imares de afgelopen raadsperiode was hiervan een goed voorbeeld. 

 • waardering uiten voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
  We leven in een tijd waarin economisch nut en participatie op de arbeidsmarkt hoog in het vaandel staan. Er is echter meer dan dat. Het is prachtig als mensen zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor andere mensen. Daarom vindt de SGP dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en vrijwilligers. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, waardoor ook de hulpvraag toeneemt. Waar mogelijk moet de gemeente vrijwilligers dan ook ondersteunen.   

 • nieuwe vormen van bedrijvigheid positief tegemoet treden, indien dit past bij de aard en schaal van onze gemeente. 
  De gemeente moet een positieve grondhouding hebben bij het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid die in onze gemeente past. Dit draagt bij aan het garanderen van voldoende werkgelegenheid in de toekomst.