Identiteit

De SGP staat voor het behoud van de christelijke identiteit en een beleid dat zich richt naar Gods geboden. Dit betekent dat we ons inzetten voor:

 • handhaving van de zondagsrust.
  God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarde van de zondagsrust. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe.

 • het bestrijden van godslasterlijke en zedeloze reclame en iedere vorm van prostitutie.
  God vraagt van ons dat we Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daarom is het belangrijk dat godslasterlijke reclame geweerd wordt. Daarnaast is het belangrijk om elkaar met respect te behandelen. Reclame uitingen waarbij vrouwen als decoratie of gebruiksvoorwerp gepresenteerd worden, strijden met de christelijke normen en waarden. Prostitutie is in strijd met Gods geboden, verwoest levens en is mensonwaardig.   

 • een goed rentmeesterschap van de schepping, onder andere door te investeren in duurzaamheid.
  Rentmeesterschap is één van de centrale gedachten van de SGP. We moeten goed omgaan met de schepping. Een duurzame samenleving, waarbij onze kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van gemeentelijke gebouwen en het zorgen voor goede isolatie. 

 • een gezinsvriendelijk beleid
  Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Kinderen hebben er baat bij om op te groeien in een stabiel en gezond gezin. Een gezinsvriendelijk beleid is daarom ook in het belang van de maatschappij.   

 • een juiste besteding van gemeenschapsgeld; doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel. 
  God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm. Overheidsgeld dient daarom niet besteed te worden aan activiteiten die in strijd zijn met de Bijbel. 

 • een gastvrije opvang van vluchtelingen en mensen in nood. 
  De Bijbel geeft ons opdracht om barmhartigheid te tonen en gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. Dat geldt wel heel bijzonder voor hen die vervolgd worden om het geloof. Wij zien geen taak voor de gemeente om economische vluchtelingen op te vangen. Bij de opvang van vluchtelingen moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de eigen bevolking. Er moet gedacht worden aan een maximum per kern (bijvoorbeeld 200), de verdeling over de kernen en de huisvesting (liever gecentraliseerd dan verspreid over de kern).   

 • betaalbare tarieven voor de begraafrechten. 
  De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven. Betaalbare tarieven moeten voorkomen dat mensen om financiële redenen voor crematie kiezen.