Jeugd

In het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren van de jeugd in de samenleving. De SGP is van mening dat: 

 

 • jeugdwerk zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd, echter zonder dat de gemeente de taak van de ouders overneemt. 
  Binnen Reimerswaal is het Centrum voor Jeugd en Gezin actief. Dit moet toegankelijk en laagdrempelig blijven, want het kan ouders, verzorgers en opvoeders adviseren omtrent opvoedvraagstukken. Daarnaast heeft het ook een belangrijke signaleringsfunctie, zodat problemen op tijd onderkend worden en daardoor niet verder escaleren. Wel benadrukken we dat de opvoeding allereerst een verantwoordelijkheid en taak van de ouders is. De gemeente kan dan ook ouders niet dwingen tot bepaalde keuzes.  

 • maatschappelijke organisaties en kerken de ruimte moeten krijgen om jeugdwerk op hun eigen manier in te vullen. 
  Veel problemen met betrekking tot het jeugdwerk kennen ook een ethische en levensbeschouwelijke kant. Daarom is het belangrijk dat kerken en organisaties vanuit hun eigen identiteit de bij hen aangesloten ouders en jeugdigen kunnen adviseren en helpen. Het gemeentelijke jeugdwerk moet daar bij aansluiten zodat gezamenlijk opgetrokken kan worden.  

 • zorgvragers in de jeugdzorg keuzevrijheid moeten hebben, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de levensovertuiging van de betrokkenen. 
  Hulpverlening binnen de jeugdzorg dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de levensbeschouwelijke visie van de zorgvragers. Hulpverleners dienen deze minimaal te kennen, te herkennen en te respecteren. 

 • de kwaliteit van de zorg niet onder druk mag komen te staan bij het streven naar een lage inkoopprijs van zorg. 
  Er mag niet op kwaliteit worden ingeleverd om een zo hoog mogelijke korting te krijgen bij de aanbesteding van jeugdzorg. Het streven naar een betaalbare jeugdzorg is belangrijk, maar prioriteit moet liggen op het leveren van kwalitatief goede zorg. 

 • het ontstaan van hangplekken moet worden voorkomen. 
  Vaak geven hangplekken overlast voor de omwonenden, en ook zijn het vaak plaatsen waar jongeren experimenteren met drugs, alcohol en ongewenst sociaal mediagebruik. Hangplekken vergroten het gevoel van onveiligheid van veel mensen.   

 • activiteiten gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik (financieel) moeten worden gesteund. 
  In Reimerswaal is een werkgroep Alcohol & Jeugd actief, waar ook raadsleden in participeren. Deze werkgroep probeert vanuit diverse groeperingen mensen bij elkaar te brengen om het alcohol- en drugsgebruik binnen de gemeente in kaart te brengen, preventie te coördineren en voorlichting te geven. Ze werkt daarbij nauw samen met een soortgelijke Zeeuws-brede werkgroep. Deze werkgroep verdient steun om de negatieve effecten van alcohol- en drugsgebruik tminimaliseren.