Onderwijs

De SGP vindt dat: 

 

 • de gemeente de vrijheid van onderwijs in acht moet nemen en de identiteit van de scholen dient te respecteren. 
  De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Daarom moet de gemeente deze vrijheid ook respecteren en geen invloed willen uitoefenen op de invulling van het onderwijs.  

 • er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn voor onderwijshuisvesting. 
  De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting (basisscholen). Om goed onderwijs te garanderen is goed onderdak een basisvoorwaarde. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn om dit te garanderen.   

 • onderwijsachterstanden adequaat moeten worden aangepakt, evenals schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. 
  De gemeente moet hier de vinger aan de pols houden en met de scholen in gesprek gaan indien dit nodig is.   

 • de scholen goed en veilig bereikbaar moeten zijn. 
  Kinderen moeten veilig op school kunnen komen. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de verkeersafwikkeling rond scholen. Ook bij nieuwbouw van scholen dient dit een belangrijk aandachtspunt te zijn.  

 • de gemeente niet mag ‘sturen’ met onderwijsgebouwen; scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of eventueel samengaan. 
  De SGP vindt dat de keus om een zogenaamde 'brede school' (meerdere scholen bij elkaar) te bouwen niet bij de gemeenteraad behoort te liggen maar bij de scholen zelf. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden bij de nieuwbouw van scholen.  

 • bij nieuwbouw van scholen duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt moet zijn. 
  Schoolgebouwen zijn bij uitstek gebouwen waar duurzaamheid zichtbaar moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen. Dat maakt kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het concept duurzaamheid, en tevens geeft de overheid daarmee het voorbeeld naar de burgers. Het overbrengen van het begrip rentmeesterschap op de volgende generatie krijgt zo een praktische invulling.