HomeFractieVerkiezingsprogrammaVeiligheid en openbare orde

Veiligheid en openbare orde

De SGP hecht grote waarde aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarom staan we voor: 

 

 • goede preventie op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld door actieve voorlichting op scholen (alcohol, drugs, vuurwerk, vandalisme, etc.) en buurtpreventie.  
  Voorkomen is beter dan genezen, en jong geleerd is oud gedaan. Met die wijsheden in het achterhoofd hecht de SGP aan goede preventie door bijvoorbeeld voorlichting op scholen over alcohol, drugs, vuurwerk, vandalisme etc. Het inzetten van ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) is een effectief middel om jongeren te wijzen op gevaren. Buurtpreventie in de vorm van WhatsApp groepen helpt niet alleen de veiligheid te vergroten, maar ook om de sociale cohesie te vergroten. Dit verdient onze steun.  

 • een strenge aanpak van de (kleine) criminaliteit, eventueel middels cameratoezicht. 
  De SGP staat voor strenge handhaving, ook van de kleine criminaliteit zoals winkeldiefstal. Gebruik van cameratoezicht (ook in de openbare ruimte) moet toegestaan worden als dit de veiligheid vergroot.  

 • de inzet van extra wijkagenten en steunpunten waar burgers de wijkagenten kunnen spreken. 
  Korte lijntjes tussen burgers en politie helpen om effectief misdaad te bestrijden en zichtbaarheid van de politie in de wijk werkt ook preventief. Het moet voor burgers eenvoudig zijn om de wijkagent te kunnen spreken, zowel persoonlijk als via moderne communicatiemiddelen.  

 • goed uitgeruste brandweerkorpsen en hulpdiensten. 
  Goed materiaal is essentieel voor adequate hulpverlening en rampenbestrijding. Reimerswaal moet ook op grote rampen voorbereid zijn en zal daarvoor ook het vereiste materiaal beschikbaar moeten hebben (in samenwerking met de Veiligheidsregio). Hiervoor moeten voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 

 • acceptabele aanrijtijden van de hulpdiensten. 
  In een uitgestrekt gebied als Zeeland, waarin hulpdiensten een groot gebied moeten bereiken, komen aanrijtijden al snel onder druk te staan. De gemeente dient er op toe te zien (via de Veiligheidsregio) dat de aanrijtijden voor hulpdiensten acceptabel zijn.  

 • het intrekken of weigeren van vergunningen als dezelfde persoon, bedrijf  of instantie meerdere malen overlast heeft veroorzaakt. 
  Burgers moeten een beroep kunnen doen op de overheid als ze overlast ervaren. De gemeente behoort toe te zien op de handhaving van de regels. Als een persoon, bedrijf of instantie zich daar echter niets van aantrekt, moet de gemeente in het uiterste geval de vergunning intrekken of een aanvraag weigeren.    

 • een stevige aanpak van de hondenpoepoverlast. 
  Hondenpoepoverlast is één van de grootste ergernissen van burgers. De SGP wil daarom ook een stevige aanpak van deze overlast. Het is niet meer dan normaal dat hondeneigenaren zorgen dat hun hond geen overlast veroorzaakt, en het opruimen van hondenpoep hoort daar zeker bij. Strenge controle en handhaving zijn daarbij belangrijk. Extra inzet van de BOA is dan ook gewenst, ook op tijdstippen die buiten normale kantooruren vallen.  

 • het verminderen van het geluidsniveau bij evenementen en feesten.  
  Overlast door evenementen en tuinfeesten moet teruggedrongen worden. Daartoe moet het toegestane geluidsniveau met 5 dB worden verlaagd. Verder moeten geen vergunningen uitgegeven worden voor tijdstippen na middernacht.  

 • het voortzetten van het ingezette beleid voor een rustige jaarwisseling. 
  De SGP is om meerdere redenen tegen het afsteken van vuurwerk. Het totaal verbieden van het afsteken van vuurwerk is echter niet mogelijk, dat wordt door het landelijk beleid bepaald. Wel kan de gemeente zich inzetten om de overlast tijdens en rond de jaarwisseling te beperken. Het strakke beleid dat hierbij ingezet is, moet worden voortgezet.  

  De gemeente moet daarbij het instellen van vuurwerkvrije zones niet schuwen en hier ook stevig op handhaven. Schade moet zoveel mogelijk op de daders worden verhaald. Dit beperkt zich niet zozeer tot de jaarwisseling, maar geldt ook voor de periode daaraan voorafgaand. Ook dan is er overlast door vuurwerk. Strenge controle op illegaal vuurwerk is nodig. 

 • adequate aandacht voor de potentiële risico’s voor de bevolking, zoals kerncentrales, zware industrie en spoor-, weg- en scheepvaartverkeer. 
  Reimerswaal ligt in een regio met veel potentiële risico's. Denk bijvoorbeeld aan de snelweg A58 en de spoorlijn waarover ook gevaarlijke goederen vervoerd worden, het scheepvaartverkeer over de Westerschelde, ondergrondse pijpleidingen waardoor gevaarlijke stoffen gepompt worden, chemische industrie aan de rand van de gemeente Reimerswaal en niet te vergeten de kerncentrales van Doel en Borssele. In geval van een calamiteit zal de Veiligheidsregio Zeeland in actie komen. Dit vraagt goede coördinatie, goed materiaal en goede voorbereiding (oefeningen). Het is daarom ook belangrijk dat de gemeente toeziet op het functioneren van de Veiligheidsregio en ook actief betrokken is bij (gemeente)grensoverschrijdende risico's.