Verkeer en vervoer

De SGP hecht aan: 

 

 • goed onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden. 
  Goed onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden draagt bij aan de verkeersveiligheid en geeft een positieve uitstraling aan de openbare ruimte. Hiervoor dient voldoende geld gereserveerd te zijn. Het onderhoud moet geen sluitstuk van de begroting zijn waar onbeperkt in gesneden kan worden.  

 • een adequate aanpak van verkeersonveilige situaties.  
  Verkeersonveilige situaties dienen aangepakt te worden om slachtoffers te voorkomen. Signalen daarover uit de samenleving dienen serieus genomen te worden. Daarbij moet verder gekeken worden dan alleen de wegen zelf, ook de begroeiing naast de wegen moet daarbij de aandacht krijgen. De SGP pleit voor enige terughoudendheid bij het (terug)plaatsen van bomen langs gevaarlijke doorgaande wegen, zoals bijvoorbeeld de Zanddijk, om dodelijke ongelukken als gevolg van een botsing met een boom te voorkomen. Als alternatief kunnen bebossing of hagen worden geplaatst langs gevaarlijke wegen.   

 • het behoud van alle NS-stations in onze gemeente. 
  De SGP vindt dat de gemeente zich in moet zetten om de NS-stations in onze gemeente open te houden. Hoewel de gemeente niet hierover beslist, zijn er veel manieren om hier invloed op uit te oefenen.  

 • de instandhouding van andere vormen van openbaar vervoer. 
  Het openbaar vervoer in Reimerswaal is beperkt van omvang. De SGP vindt dat de gemeente zich in moet zetten om het bestaande openbaar vervoer in stand te houden en daartoe overleg te voeren met de provincie. Ook hier zijn er weer veel manieren om invloed uit te oefenen. 

 • het weren van niet-noodzakelijk zwaar (landbouw)verkeer uit de kernen. 
  Landbouwverkeer in de kernen zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom moet het landbouwverkeer zoveel mogelijk uit de kernen geweerd worden.  

 • het stimuleren van initiatieven voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid in oudere wijken.  
  De parkeergelegenheid in oude wijken is niet altijd optimaal. Er is vaak weinig ruimte. Als er particuliere initiatieven zijn om de parkeerproblematiek aan te pakken, bijvoorbeeld door het bouwen van garageboxen, vindt de SGP dat de gemeente hierin positief mee moet denken.