HomeFractieVerkiezingsprogrammaWerk, inkomen en zorg

Werk, inkomen en zorg

De SGP is van mening dat werk en inkomen een belangrijke basis vormen voor een evenwichtige levenswijze en dat er zo weinig mogelijk mensen afhankelijk moeten zijn van een uitkering. Om die reden: 

 

 • mag van burgers die een uitkering ontvangen een ‘tegenprestatie’ worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek of door te helpen bij de onkruidbeheersing of het opruimen van zwerfafval.
  De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk  werken is iets positiefs. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Daarom kan en mag er van burgers die in staat zijn om te werken, maar die om welke reden dan ook aangewezen zijn op een uitkering, een “tegenprestatie” worden verwacht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een werkervaringsplek (stage), vrijwilligerswerk, het opruimen van zwerfafval of andere activiteiten. Hierbij dient wel voorkomen te worden dat het resulteert in verdringing op de arbeidsmarkt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen die iets van de gemeenschap ontvangen ook iets terug willen doen voor de gemeenschap.  

 • moeten burgers met een arbeidsbeperking in samenwerking met het (speciaal) onderwijs en het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden begeleid.
  Werk is het ultieme middel om te participeren in de samenleving. Niet iedereen is echter in staat om dit zelfstandig te organiseren. Daarom moet de gemeente mensen die hier moeite mee hebben, zoals mensen met een arbeidsbeperking, helpen. Daarbij moet de gemeente nauw samenwerken met werkgevers in de gemeente en de regio en met de sociale werkplaatsen. 

 • is een actieve inzet op schuldhulpverlening noodzakelijk. 
  Schuldhulpverlening is een taak die gemeenten moeten behartigen wanneer burgers vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom ligt hier ook in preventieve zin een belangrijk aandachtspunt. Risicogroepen zoals (tijdelijk) werklozen moeten actief voorgelicht worden over het voorkomen van financiële problemen. 

 • moet Reimerswaal een ruimhartig minimabeleid voeren, met onder meer een actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. 
  Burgers die van een wettelijk sociaal minimum inkomen moeten rondkomen, hebben het financieel zwaar. Zij kunnen bij de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal benutten.  

 • verdienen maatschappelijke organisaties die actief zijn in de bestrijding van armoede en eenzaamheid gemeentelijke ondersteuning. 
  De gemeente kan niet alles zelf en daarom is het goed dat maatschappelijke  organisaties gesteund worden door de gemeente. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: de Voedselbank, sociale fondsen, repaircafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk. Bijkomend voordeel is dat de drempel om bij deze organisaties aan te kloppen voor hulp vaak lager is dan om op het gemeentehuis hulp te vragen. 

 • moeten alleengaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 
  Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het is van belang dat zij hun opvoeding naar eigen inzicht kunnen invullen. Dit geldt ook voor alleenstaande ouders met één of meer kinderen, jonger dan vijf jaar of met één of meer zorgbehoeftige gehandicapte kinderen. Indien deze ouders bij de voorgeschreven individuele toetsing van hun persoonlijke omstandigheden de wens uiten de zorgplicht zelf te willen invullen, moet de gemeente vrijstelling geven van de sollicitatieplicht. Ditzelfde geldt ook voor verzorg(st)ers van een ernstig zieke partner.  

 • moet een armoedeval worden voorkomen, door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan het ontvangen van een uitkering. 
  Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is en blijft een Goddelijke roeping. Een werkzaam leven heeft dan ook veruit de voorkeur boven het leven van een uitkering. Overbodige lokale tegemoetkomingen moeten daarom worden teruggedrongen om te voorkomen dat het ontvangen van een uitkering financieel aantrekkelijker is dan werken.