Wonen

Een goede en rustgevende woonomgeving is van groot belang voor onze burgers. Daarom streven we naar: 

 

 • voldoende betaalbare woningen voor alle leeftijdscategorieën. 
  Het is belangrijk dat iedereen, van starters tot senioren, een betaalbare woning kan kopen of huren. Daarom moet de gemeente er op toezien dat dit ook mogelijk is. Dit moet meegenomen worden bij het maken van afspraken met de sociale woningbouw (R&B) en bij het evalueren van plannen van projectontwikkelaars. De gemeente moet hier visie tonen voor de toekomst. Leeftijdsbestendig bouwen is hier ook een van de aandachtspunten.  

 • ruime bouwmogelijkheden in alle kernen. 
  Een deel van de bevolking heeft de wens om zelf een woning te (laten) bouwen. De gemeente moet aan die wens tegemoetkomen door daarvoor bouwgrond beschikbaar te stellen. Dit moet in alle kernen mogelijk zijn, en er moet een gevarieerd aanbod zijn in grootte van de percelen. 

 • een goede verzorging van het openbaar groen, met gevarieerde beplanting in de plantsoenen en voldoende geld voor onkruidbestrijding op de straten en trottoirs. 
  De uitstraling van een dorp wordt voor een groot deel bepaald door het openbaar groen. Ziet dat er niet goed onderhouden uit, dan heeft dat een negatieve invloed op het woongenot. Daarom moet het openbaar groen er gevarieerd en goed onderhouden uitzien. Onkruidbestrijding op straten en trottoirs is eveneens belangrijk, daarom moet daar voldoende geld beschikbaar voor zijn. Met het verbod op bestrijdingsmiddelen kan dit betekenen dat hier extra geld voor nodig is.  

 • een strak beleid inzake de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. 
  In onze gemeente wordt veel gebruik gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten. Dit is nodig om vooral seizoenswerk uitgevoerd te krijgen. Op dit moment is de werkeloosheid in Reimerswaal uitzonderlijk laag, ook vergeleken met de rest van Nederland, waardoor er niet voldoende mensen zijn om al het werk uit te voeren. De huisvesting van arbeidsmigranten is een belangrijk aandachtspunt. Ze komen uit een andere cultuur en hebben vaak andere gebruiken. Dit kan gemakkelijk tot overlast leiden. Daarom zijn er duidelijke regels nodig en moet overlast gemonitord worden zodat tijdig ingegrepen kan worden. Het centraliseren van de arbeidsmigranten heeft onze voorkeur boven het spreiden over de kernen. Er moet rekening gehouden worden met de draagkracht en de eigenheid van de kernen; er kunnen niet onbeperkt extra arbeidsmigranten in een kern gehuisvest worden. Verder voelt de SGP er weinig voor om grootschalige huisvesting te faciliteren voor arbeidsmigranten die voornamelijk buiten de gemeente Reimerswaal werken.   

 • de aanpak van verwaarloosde panden en percelen. 
  Hoewel de gemeente beperkte mogelijkheden heeft om dwingend op te treden tegen de eigenaren van verwaarloosde panden en percelen, moet de gemeente zich inzetten om deze panden en percelen weer toonbaar in orde te krijgen. Dit betekent dat er contact opgenomen moet worden met de eigenaren om die te bewegen iets te doen. Als dit niet helpt en het pand is in bouwvallige staat, dan moet geëvalueerd worden of een pand onbewoonbaar verklaard kan worden.    

 • voldoende speelgelegenheden voor (jonge) kinderen én de aanleg van een centrale speeltuin. 
  Het is belangrijk dat kinderen voldoende beweging hebben en ook buiten komen. De gemeente kan daarbij helpen door voor goede speelgelegenheden te zorgen op strategische locaties. Dit helpt ook de sociale cohesie in een buurt te vergroten. De speelgelegenheden moeten goed onderhouden worden en zodanig ingericht zijn dat ze geen hangplek worden voor jongeren. Verder wil de SGP ook de aanleg van een centrale speeltuin mogelijk maken. Het uitbaten van deze speeltuin kan door particulieren gedaan worden of met vrijwilligers. Bij beperkte interesse vanuit de markt wil de SGP dat de gemeente de aanleg van deze speeltuin financiert.  

 • de optimalisering van het rioolstelsel en lokale opvang van regenwater bij stortbuien. 
  Het afvoeren van regenwater is door het veranderende weerbeeld (meer stortbuien) een belangrijk aandachtspunt. Hierbij moet niet alleen ingezet worden op een goed onderhouden rioolstelsel, maar ook op de lokale opvang van regenwater. Daarom moeten burgers gestimuleerd worden om niet heel hun perceel vol te leggen met bestrating waardoor er tijdens heftige regenbuien wateroverlast ontstaat. Dit moet dan ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht worden bij nieuwbouwprojecten. Verder kan op een creatieve manier met lokale opvang gewerkt worden door het aanleggen van groenstroken om aaneengesloten stukken bestrating te voorkomen.