Zorgen voor elkaar

De SGP vindt voortdurende zorg voor mensen die hulp nodig hebben  noodzakelijk. Concreet betekent dit dat: 

 

 • lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn ondersteund moeten worden. 
  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. Dit past prima bij het streven naar een kleine overheid zoals de SGP voorstaat. Als burgers deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, moet de gemeente hierin ruimhartig meewerken en waar nodig faciliteren.  

 • er laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams moeten zijn, die dicht bij de mensen werken en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden. 
  Ook Reimerswaal werkt met sociale wijkteams. Doordat zij dicht bij de mensen opereren, weten zij wat er speelt in hun buurt. Zij kunnen daarbij hun nut op het gebied van preventie ook bewijzen. Dit beleid dient vastgehouden en verdiept te worden. Initiatieven om deze teams nog dichter bij de mensen te brengen moeten worden gesteund. 

 • er voldoende aangepaste woningen beschikbaar dienen te zijn. 
  Mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de omgeving die zij zelf verkiezen. Daartoe dienen er genoeg aangepaste woningen te zijn. Hierbij moet wel een goede afweging gemaakt worden tussen verbouwkosten en een verhuisoptie. 

 • we positief staan tegenover de realisering van zorgboerderijen, dagverblijven voor gehandicapten en leer-werkcentra. 
  De SGP waardeert initiatieven op dit gebied en dergelijke centra zijn van harte welkom in onze gemeente. Dit is een goed voorbeeld van maatschappelijk initiatief waarbij de overheid samen kan optrekken met private instellingen in het sociale domein. 

 • de mogelijkheden van de WMO nadrukkelijk onder de aandacht van de burgers moeten worden gebracht. 
  Het mooie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat het echt een wet van en voor de samenleving kan zijn. Initiatieven vanuit de gemeenschap zelf, zoals van vrijwilligers, kerken, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kunnen opbloeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in de uitvoering en uitwerking. Maar om hier echt een succes van te maken, is het van belang dat onze burgers bekend zijn met de mogelijkheden binnen deze wet. Communicatie van de gemeente naar de burgers toe (via Reimerswaal Informatie en de gemeentelijke website) waarin duidelijk de regels en mogelijkheden vermeld worden is daarom ook belangrijk.  

 • er voldoende budget voor bijzondere en individuele bijstand beschikbaar moet zijn. 
  Degenen die terecht gebruik maken van de sociale zekerheid moeten dat natuurlijk kunnen blijven doen. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid hen te ondersteunen. Als werken echt niet meer gaat, behoort de gemeente – indien mogelijk aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden - zorg te dragen voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch buiten de boot dreigen te vallen. De SGP wenst dit principe ook in economisch mindere tijden te handhaven. 

 • een doelgerichte aanpak om (de weg naar) deelname aan het arbeidsproces op onze steun kan rekenen. 
  We mogen er niet in berusten als mensen in de bijstand zonder geldige reden niet aan het werk gaan. Het is daarom ook belangrijk dat uitkeringsgerechtigden voldoende beroep op omscholing kunnen doen. Van burgers mag echter ook eigen inzet verwacht worden. De gemeente stimuleert waar mogelijk werkgevers om kansen te bieden aan langdurig werklozen en jongeren, al dan niet met een arbeidsbeperking. Leer-werkcentra kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen. 

 • elke zorgvrager die zorg moet kunnen krijgen die bij hem/haar past. 
  Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd, hart en handen. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld. De SGP zet zich ervoor in dat iedereen - jong en oud - goede én betaalbare zorg krijgt die bij hem of haar past. Daarvoor is nodig dat mensen kunnen kiezen voor zorg die aansluit bij hun eigen levensovertuiging en wensen. 

 • vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund. 
  De SGP vindt dat we weer terug moeten naar een samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Zij verdienen daarom een enorme steun in de rug. Informele en professionele zorg moeten veel meer hand in hand gaan. Waardering van vrijwilligers moet een vanzelfsprekendheid zijn en concrete invulling krijgen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 'Dag van de vrijwilliger'.