27 november 2021

Hoe vestigen we bijna 1000 arbeidsmigranten?

Tijdens de raadsvergaderingen van 9 en 23 november 2021 stond het Reimerswaalse arbeidsmigrantenbeleid weer op de agenda. Nadat in december 2019 het arbeidsmigrantenbeleid van onze gemeente op onderdelen was aangepast en opnieuw vastgesteld werd door de gemeenteraad, was het de bedoeling om het beleid ongeveer een jaar na inwerkingtreding te evalueren.

Dat heeft wat langer geduurd. Tijdens de opinieraad van 9 november heeft Jaap Slootweg als bestuurslid van de regionale NFO afdeling de gemeenteraad toegesproken. Bij fruittelers was namelijk er wat onrust ontstaan en rees de vraag of het in 2019 vastgestelde beleid nu wel of niet gecontinueerd zou worden.

Verhuur van huisvesting
Ook waren in december 2019 nog enkele punten open blijven staan, waarover later nog beslist moest worden. Eén van die punten was het verzoek van sommige fruittelers om hun huisvestingsaccommodatie niet alleen te mogen gebruiken voor hun eigen (buitenlandse) werknemers, maar deze ook te mogen verhuren voor huisvesting van arbeidsmigranten van andere bedrijven. Begin 2021 is de vraag om de huisvesting te mogen verhuren aan de orde geweest. Wij hebben als SGP fractie toen aangegeven daar niet op voorhand op tegen te zijn, maar ook nadrukkelijk de wens neergelegd om dan tegelijkertijd de huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpskernen terug te willen dringen.

Onmisbaar
We moeten ons realiseren dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor onze bedrijven en ook niet meer weg te denken zijn. Hierbij hoort wat ons betreft dan ook goede en veilige huisvesting. Tegelijkertijd hebben we te maken met schaarste op de woningmarkt, waar met name onze jonge mensen die een betaalbare woning zoeken mee te maken hebben. Daarnaast leidt huisvesting op de bedrijven niet of nauwelijks tot klachten, terwijl dat bij huisvesting in de kernen meer voorkomt; denk alleen al aan de extra parkeerdruk. Volgens de laatste gegevens zijn er 68 locaties bekend, waar in totaal 972 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. Als we deze getallen even op ons in laten werken dan is het duidelijk dat we het hebben over een belangrijk onderwerp.

Wijziging raadsvoorstel
Naast goede punten in het voorstel, zoals aandacht voor kwalitatief goede huisvesting en de vele vragen die in de stukken gesteld en zo goed mogelijk beantwoord werden, mocht het naar onze mening op onderdelen toch wel wat aangescherpt en meer concreet worden. Zo focuste het college erg op de aanbevelingen van de commissie Roemer. Omdat deze aanbevelingen nog niet omgezet zijn in landelijk beleid vinden wij het niet terecht om er lokaal al mee aan de slag te gaan en onze ondernemers hiertoe te verplichten. Daarom hebben wij voorgesteld om alle huisvesting verplicht te laten voldoen aan de normen van de bestaande landelijke keurmerken SNF en AKF. Ons initiatief werd ondersteund door de fracties van Leefbaar Reimerswaal, VVD en CDA, die het amendement ook mede indienden. De voorgestelde aanpassingen zijn in de toelichting op het amendement duidelijk gemotiveerd.

De uitslag van de stemming over de wijziging in het raadsvoorstel(amendement) was 15 stemmen voor en 2 stemmen van de PvdA tegen. Het gewijzigde raadsvoorstel werd vervolgens met unanieme stemmen aangenomen, evenals een motie van Leefbaar Reimerswaal die het mogelijk wilde maken dat ook Reimerswaalse inwoners in noodsituaties tijdelijk de bij ondernemers beschikbare woonruimte mogen huren.

De gemeenteraad heeft met dit amendement kaders meegegeven aan het college waarbinnen het voor D.V. 1 februari 2022 met een uitgewerkt voorstel moet komen.

Flexotel
Als SGP hebben we ook aandacht gevraagd voor een vrij nieuw initiatief, de zogenoemde Flexotel huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting kan gehuurd worden en wordt dan aangevoerd en opgezet door de leverancier en na de oogst weer opgehaald. Sommige fruittelers maken hier gebruik van en lopen aan tegen problemen met de regelgeving. Wethouder Dirk Verburg heeft toegezegd hier goed naar te gaan kijken.

Via deze link kunt u alle documenten vinden die horen bij de besluitvorming van dit onderwerp. (agendapunt 10).

De bijdragen tijdens de opinie- en besluitraad zijn geleverd door raadslid Ad Meeuwsen.