29 juni 2020

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de raadsvergaderingen van 3 december 2019 en van 9 juni 2020  bespraken we in de raad ook dit onderwerp. 23 juni 2020 was het onderwerp van bespreking in de besluitraad. Namens de SGP zijn diverse zaken naar voren gebracht. Zoals:

 

Artikel 2:29 Sluitingstijd horeca met name sluitingstijd terrassen

Het voorstel was om voor de terrassen de sluitingstijd van de horeca aan te houden. Dat zou betekenen dat terrassen tot 02.00 uur 's nachts open zouden mogen zijn. In de ‘oude’ situatie was geregeld dat ze tussen 0.00 uur en 9.00 uur gesloten moesten zijn. Als SGP wilden we dit zo houden en daarom hebben we een amendement ingediend. We kregen steun van alle fracties op de ChristenUnie na.

Overlast voorkomen is ons doel. Al is het misschien wat lastiger voor de handhaving doordat er verschillende tijden in de APV komen te staan, maar voor de inwoners van onze gemeente geeft dit meer rust. En we willen toch vooral onze inwoners bedienen.

Artikel 2:29 lid 1 Sluitingstijd

Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 02:00 uur en 07:00 uur. Ook met betrekking tot de sluitingstijd van de horeca dienden we een amendement in waarbij het de bedoeling was om de sluitingstijd op 2.00 uur te handhaven in plaats van een afkoelmoment tot 3.00 uur in de APV op te nemen zoals voorgesteld werd. We kregen steun van Leefbaar Reimerswaal waardoor dit amendement met 10 stemmen voor en 9 tegen werd aangenomen.

Als SGP fractie staan wij op het standpunt dat de horeca op zondag gesloten moet zijn en dat de sluitingstijd op de andere dagen van de week maximaal op 24 uur gesteld zou moeten worden. Echter daar is geen politieke steun voor in de raad.  Daarom hebben we een amendement opgesteld waarin we voorstellen om als sluitingstijd 2 uur te hanteren. Geen afkoelmoment, in de praktijk blijkt dat dit ook veelal wordt gebruikt voor het oprekken van de openingstijden. We sluiten daarbij aan bij onze buurgemeenten Tholen, Borsele, Goes en Kapelle die ook een sluitingstijd van 2 uur (zonder afkoelmoment) hanteren.

Om overlast te voorkomen hebben we nog een onderwerp geamendeerd.

Artikel 4.2 extra muziek boven de geluidsnorm

Wat de SGP-fractie betreft zijn we terughoudend met muziek in de openbare ruimte en zeker in de nachtelijke uren. Daarom dienden wij een amendement in om het ten gehore brengen van extra muziek boven de geluidsnorm qua tijd te reguleren en te stellen op 24.00 uur en niet zoals in het voorstel was opgenomen tot 02.00 uur. Na een schorsing waarin overleg plaatsvond en het amendement wat werd gewijzigd kregen we de steun van het CDA en Leefbaar Reimerswaal en werd ook dit gewijzigde amendement aangenomen. Daarmee werden drie door ons geïnitieerde amendementen op dit onderwerp aangenomen.

In het evenementenbeleid is er veel geregeld rondom zaken als geluidsoverlast en tijden tot wanneer evenementen mogen duren. Dit beleid is de komende maanden onderwerp van gesprek.

Het CDA heeft een amendement ingediend wat wij mee hebben ondertekend.

2.34 Paracommerciële rechtspersonen (bijv. sportkantines)

Ook wij vinden dat de horeca ontzien moet worden en dat sportkantines niet te lang open mogen zijn om de horeca niet te benadelen. Daarom gaven wij onze steun voor openingstijden van de 1

sportkantines tot maximaal 2 uur voor en na een activiteit en niet eerder dan 12 en niet later dan 24.00 uur. Dit amendement werd verworpen.

Ten slotte

In de vergadering van 3 december 2019 was Maarten Both onze woordvoerder. In de vergadering van 9 juni 2020 mocht ik mijn eerste bijdrage leveren aan het politieke debat in de gemeente Reimerswaal. Op 23 juni 2020 hebben we namens de fractie geprobeerd om het beleid in de APV bij te stellen. Dat is gelukt met steun van de andere partijen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Het was een pittig onderwerp om het raadswerk mee te starten. De volledige materie beheersen vraagt veel. Maar met de uiteindelijke uitkomst van de stemming zijn we als SGP fractie heel tevreden.

Tonnie Bliek