14 juni 2022

Ambities en bijdragen aan de financiële nood typeren kadernota

Op 14 juni hield de gemeenteraad van Reimerswaal algemene beschouwingen bij de kadernota 2023-2026. Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Artwin Otte. 

Voorzitter,

Dat het een voorrecht is om in een land te mogen wonen waar geen oorlog is, is iets wat we, denk ik allemaal wel, afgelopen maanden weer bewust zijn geworden. Waar we misschien wel dachten dat in ons Europese werelddeel geen oorlogen meer zouden woeden, hebben we ons sterk vergist.

Overigens als ik de bijbel er op nalees is dat geen verrassing, daarin is dit reeds voorzegt. En als we onszelf goed kennen denk ik wel dat we weten dat er ook weinig voor nodig is om in een situatie van ruzie, van onderling onbegrip  terecht te komen wat snel uit de hand kan lopen.

Maar de vrijheid van een Europees land wordt bevochten. En het is vreselijk wat een slachtoffers dat al gekost heeft.

Laten we gastvrij zijn voor mensen die echt in nood zijn, en die een beroep doen op onze gemeente.

De gevolgen van deze oorlog in het oosten van Europa, zijn voor onze inwoners vooral financieel van aard. Ze staan in geen verhouding tot het leed wat er is in Oekraïne en Rusland. Maar als gemeenteraad is het onze taak  om in de eerste plaats oog te hebben voor de situatie in onze gemeente Reimerswaal. Voor de gevolgen die onze inwoners hiervan ondervinden.

Met name degenen die het al niet zo breed hebben, lijken getroffen te worden door de gevolgen van de hoge inflatie en hoge energieprijzen. Als het inkomen gelijk blijft, of slechts beperkt stijgt en de kosten daarentegen fors oplopen, dan zorgt dat voor een direct probleem. Wij vinden het belangrijk dat we er als overheid zijn voor de mensen die hulp nodig hebben, die in (financiële) problemen komen door deze situatie.

In dat licht bezien, hebben we een wat gemengd gevoel bij deze kadernota. We zijn blij dat er heel wat plannen verwezenlijkt kunnen worden en zaken in gang gezet kunnen worden die in de kadernota van een jaar geleden door het college met rood doorgestreept werden. Maar wij vragen ons af of we niet ook moeten overwegen om de lokale heffingen te bevriezen. Om die bijvoorbeeld niet te indexeren, of slechts met de helft van de inflatiecorrectie. Of nog liever zouden we een mogelijkheid zoeken waarbij we vooral de inwoners met de laagste inkomens tegemoet komen. Door die keuze te maken zouden we bij kunnen dragen aan de financiële nood die er kan zijn. Bovendien is het niet nodig om daarvoor zaken te schrappen, het enigste gevolg zou zijn dat er een iets lager, maar nog steeds positief resultaat is. Voor onze fractie is dit echt een reële overweging. Ik verneem ook graag hoe andere partijen daar tegenaan kijken.

Zoals gezegd zien we dat er behoorlijk wat investeringen voorgesteld worden, waarvoor het geld ook beschikbaar is. Wij hebben vorig jaar gezegd: “laten we niet direct in paniek raken als de algemene reserve een keer op een laag peil staat”, een reserve is bedoeld om ingezet te worden als dat nodig is. De kern van onze boodschap bij deze kadernota zou je samen kunnen vatten met “het hoeft niet allemaal direct opgemaakt te worden”. Laten we vooral zorgen voor stabiel beleid wat we vast kunnen houden in financieel goede en minder goede  tijden. (de wijze les uit de Bijbel van Jozef in Egypte: volle schuren met koren in de ‘vette jaren’ met het oog op de ‘magere jaren’’.)

In dat kader zijn wij kritisch op het uitbreiden van 2.5 fte managementondersteuning. Het is mooi dat de managers van afdelingen het principe van ‘meewerkend voorman’ aanhouden. Daar zijn we voorstander van. Aan de andere kant maken we met 2.5 fte managementondersteuning de organisatie weer een slag groter en onoverzichtelijker. Meer mensen betekend ook weer meer overleg, enz. Is dit echt 100% noodzakelijk? Of komt dit voorstel ook in de begroting omdat het beeld voor de komende jaren wat ruimte laat zien? Is echt, nu gelijk 2.5 fte nodig? Hierop hoor ik wel graag een reactie van het college.

Al ik even snel door de kadernota blader dan kom ik volgens mij aan totaal 7fte extra. (2,5fte managementondersteuning, 0,25 communicatie, 2 energie en klimaat, 2,25 woningbouw = 7 fte op totaal van 130 is 5%). Dat is wel fors. We moeten er voor zorgen dat we als gemeente voldoende slagkracht hebben, de werkdruk moet verantwoord zijn, ook in het kader van goed personeelsbeleid, maar het gaat nu wel erg hard. Laten we eens kritisch kijken of er echt alleen dingen gedaan worden die strikt noodzakelijk zijn, die nuttig zijn voor onze inwoners.

Overigens zijn we ons ook goed bewust dat het maar zeer de vraag is of al deze vacatures ingevuld kunnen worden in de huidige arbeidsmarkt. In dat kader zijn wij ook wel benieuwd in hoeverre er bij personeelswerving ook ingezet wordt op werving binnen onze eigen gemeente. Waarom zien we niet elke maand een vacatureoverzicht van de gemeente Reimerswaal in het advertentieblad bijvoorbeeld?

Wat in de kadernota naar voren komt is een flinke investering in het Oosterschelde Museum. Twee keer €500.000, los van het gelabelde geld van €300.000 in de algemene reserve die evt. als cofinanciering ingezet zal worden. Daarnaast een parttime aanstelling voor €60.000. Waar we nu in de begroting nog €37.000 noteren voor musea, wordt dat dus structureel +/- €97.000. We zijn voorstander van een mooi en waardevol museum, laat dat duidelijk zijn. Maar we zullen wel kritisch zijn op de voorstellen voor investeringen die gepland staan. We zouden wat ons betreft de €60.000 die we reserveren voor een parttimer in het museum kunnen koppelen aan extra inkomsten die hierdoor binnen moeten komen door meer bezoekers. Als dat niet het geval is moeten we sterk overwegen om daar mee te stoppen. Wat vinden andere partijen van dit voorstel om deze investering alleen te doen als er ook opbrengsten tegenover staan? Verder zijn wij er eerder duidelijk in geweest dat toerisme wat we in Yerseke zoeken moet passen bij de aard en bij de schaal van onze gemeente. Hoe kijkt het college hier naar.

Het lijkt dat er in deze kadernota nog beperkt rekening is gehouden met te verwachten prijsstijgingen, die ook de gemeente komen de jaren zeker zullen raken. CAO stijging, maar met name ook prijsstijgingen in bouw en civiele werken lijkt in het geheel geen rekening mee gehouden te zijn. Dat vinden wij een aanmerkelijk risico. Is het college het met ons eens dat er in dat opzicht een risico in deze kadernota zit en hoe denkt het college hier mee om te gaan. En hoe kijken de andere politieke partijen in de raad hier tegenaan?

Als ik bijvoorbeeld lees dat voor de nieuwbouw van Den Akker in Waarde geen rekening is gehouden met tijdelijke huisvesting vragen wij ons sterk af of dat een goede insteek is, of concreter, wij zouden dat in de definitieve begroting graag anders zien. Dit geld ook voor het gereserveerde bedrag voor de nieuwbouw, als we nu al weten dat dit bedrag te laag is, ondanks dat het conform normbedragen is, dan moeten we er ons inziens voor kiezen om de realistische bedragen in de begroting op te nemen.

Als het gaat over wegenonderhoud wordt aangegeven dat het te investeren bedrag naar beneden bijgesteld kan worden. Wat ons betreft zou er ook gekozen mogen worden om dit bedrage gelijk te houden en te zorgen dat het onderhoudsniveau op een hoger peil komt te liggen.

We zien dat in deze kadernota de financiële gevolgen verwerkt zijn van het plan voor woningbouwversnelling wat we enkele maanden geleden als raad hebben vastgesteld. We hebben raadsbreed met elkaar vastgesteld dat daar één van de grootste uitdagingen ligt voor ons als gemeente voor de komende jaren. Goed om te zien dat hier concreet mee aan de slag wordt gegaan. De uitbreiding van de formatie die hiervoor voorzien is, wordt ten laste gebracht van de algemene reserve bouwgrondexploitatie. We zijn daar voor de eerste jaren niet per se tegen, omdat als het goed is de realisatie van meer plannen ook voor wat opbrengsten zorgt. Echter als dit structurele uitbreiding van formatie wordt, dient die op termijn wel in de begroting opgenomen te worden en niet uit een reserve gedekt te worden. Ook hier de vraag of andere politieke partijen dat met ons eens zijn?

Verder willen we graag, nog voor de zomer, geïnformeerd worden over de status van de uitvoering van het actieplan woningbouwversnelling. Kan de portefeuillehouder ons dat toezeggen?

Door invoering van de wet Kwaliteitsborging wordt rekening gehouden met een structurele daling van legesopbrengsten, we gaan er vanuit dat er daardoor ook minder werk voor de gemeente te doen is en dat daar dan aan de andere kant dan ook meer ruimte komt die misschien wel in te zetten is voor het actieplan versnellen woningbouw.

In de kadernota wordt aangegeven dat we gaan investeren in controleren naar energiemaatregelen bij bedrijven. Wij zouden veel liever zien dat we bedrijven goed informeren en adviseren. Concreet zou wat ons betreft dat geld beter extra geïnvesteerd kunnen worden in een energieloket of energiecoach. Is het college het met ons eens en bereid om dat te doen? En zijn andere partijen het met ons eens dat we op dit gebied beter kunnen investeren in adviseren dan in controleren?

We roepen op om als gemeente onze ondernemers steunen. De agrarische sector heeft bijvoorbeeld met betrekking tot het stikstofbeleid vorige week een heel moeilijke boodschap gekregen. Een betrouwbare en meedenkende lokale overheid is ook op deze momenten van cruciaal belang.

Voorzitter, laat ik duidelijk zijn, wij zijn blij dat er mogelijkheden zijn voor bepaalde investeringen ten dienste van onze inwoners.

Laten we vooral zorgen voor goede onderwijshuisvesting.

Laten we investeren in duurzaamheid, in een verantwoord omgaan met de schepping. Als overheid hebben we daar zeker een voorbeeldfunctie in.

Laten we zorgen dat de havens in Yerseke, waarin komende jaren forse investering gedaan zullen worden, kwalitatief in goede staat blijven.

Laten we zorgen dat we er als overheid zijn voor de zwakkeren in onze gemeente, die op wat voor manier dan ook, echt hulp of zorg nodig hebben.

Laten we als overheid onze verantwoording nemen, waar dat nodig is.

Maar laten we dat alles ook doen in het besef dat wij niet alles in onze eigen hand hebben. Als SGP Reimerswaal  geloven dat God het is, Die deze wereld bestuurd en dat Hem niets uit de hand loopt. Laten we dan ook ons werk voor de gemeente Reimerswaal doen in afhankelijkheid van Hem en geleid door Zijn Woord.

Voorzitter ik ga afronden. Ik wil het college en de organisatie bedanken voor de verstrekte kadernota. Het geeft ons duidelijkheid en de mogelijkheid om ons uit te spreken over hoe wij als SGP Reimerswaal vinden dat onze gemeente bestuurd moet worden.

Wij wensen het college, de organisatie, maar ook de gemeenteraad Gods zegen toe in de verdere uitwerking van deze kadernota.  Laten we met elkaar in goede samenwerking het welzijn zoeken voor onze gemeente en onze inwoners.

Dank u wel.