27 februari 2021

Bathsewegkerk Rilland

Het is al weer een tijdje stil rondom de plannen met betrekking tot de Bathsewegkerk. Op 9 februari j.l. heeft de raad ingestemd met het ter visie leggen van de vaststellingsprocedure. Daarmee krijgen de plannen voor de invulling van de locatie Bathsewegkerk een concreet vervolg. De SGP fractie is daar blij mee.

Zoals u weet heeft ook onze fractie positief ingestemd met het plan om de toren na restauratie te verwerven en om tevens een appartementengebouw op deze locatie te realiseren. Omdat het huidige bestemmingsplan de realisatie van het appartementengebouw niet toestaat, vroeg het college ons nu om dit planologisch mogelijk te maken.

Wie A zegt, hoort ook B te zeggen. Dat is een bekend gezegde. Maar ondanks dat gezegde, vinden we het toch belangrijk om altijd met de laatst bekende informatie een definitieve afweging te maken. Om die reden hebben we uiteraard de inspraak- en overlegreacties bestudeerd, alsmede de reactie van het college daarop. Met name de inspraakreactie van de veehouderij had onze aandacht. We begrijpen hun zorg over deze ontwikkeling naast hun bedrijf! Onze mening is dat de reacties op de inspraak en overlegreacties zorgvuldig behandeld en beantwoord zijn. We zijn blij dat daar gedegen op ingegaan is. Iedere keuze is duidelijk gemotiveerd.

Samengevat: we zijn positief over deze ontwikkeling en we hopen dat de plannen spoedig omgezet kunnen worden in concrete bouwactiviteiten.