21 oktober 2021

Begroting 2022: blij met continuering beleid maar op de woningmarkt is haast geboden

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 oktober is de begroting voor 2022 behandeld. Fractievoorzitter Artwin Otte heeft in zijn bijdrage aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen. O.a.: realisatie van een zuivere afvalstoffenheffing, aandacht en concrete acties voor woningbouw en een goede besteding van ontvangen middelen voor jeugdhulp. Onderstaand treft u zijn bijdrage aan tijdens deze begrotingsbehandeling. Via de gemeentelijke website is dit ook terug te zien en te luisteren.

Voorzitter,

Allereerst wil ik iedereen bedanken die zijn bijdrage geleverd heeft in het tot stand komen van deze begroting. Daarnaast een opmerking over de keuze om de prestatie indicatoren te herzien. Wij hebben daar in het verleden diverse keren een opmerking over gemaakt en willen dan nu ook uitspreken dat we blij zijn dat die op deze manier zijn aangepast.

We hebben een aantal opmerkingen op de begroting en bijbehorend raadsvoorstel.

Tijdelijke inhuur
Tijdens de behandeling van de kadernota is aangegeven dat dat wij niet enthousiast zijn van veel tijdelijke inhuur. We zijn dan ook blij dat incidentele uitgaven  in het raadsvoorstel op diverse punten wordt omgezet naar structureel. Ik ga er dan ook vanuit dat we met deze keuze geen inhuur gaan doen maar inzetten op versterking van de eigen organisatie. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen?

Afvalstoffenheffing
Programma 7.3 (pag 39) gaat over een effectief afvalbeleid. Ik begrijp dat het besluit wat hierover in september is genomen nog niet is omschreven of verwerkt in deze begroting. Echter bij de vaststelling van de kadernota is een motie aangenomen waarin de beslissing is genomen  dat we naar een zuivere afvalstoffenheffing toe gaan. Ik wil wel graag (nogmaals) de toezegging dat deze motie wel uitgevoerd gaat worden.

Haast maken met woningbouw
In programma 8.3 missen wij echt de ambitie en de verwerking van de oproep die gedaan is in een motie die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen tijdens de kadernota om de actiever te zijn op gebied van realiseren van mogelijkheden voor woningbouw.

Beslispunten uit motie juni 2021

-          Om in elke dorpskern te zorgen voor uitgeefbare bouwgrond of in overleg met lokale/regionale initiatiefnemers voor nieuwgebouwde woningen.

-          Te zorgen dat onze organisatie voldoende capaciteit heeft om initiatieven die hiervoor zorgen in behandeling genomen kunnen worden en een korte doorlooptijd hebben. Inzet van extra capaciteit kost geld, echter deze kosten gaan aan de opbrengsten (leges en plankostenwijzigingen) vooraf.

-          Onnodige regeldruk en lange doorlooptijden te voorkomen door geen rapporten en onderzoeken te vragen die geen of weinig toegevoegde waarde hebben

-          Te zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen waarbij er met name aandacht moet zijn voor starters op de woningmarkt en de toenemende groep ouderen

-          In overleg met Beveland Wonen te blijven om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen.

Als onze inzet niet meer is dan in regionaal beleid verwerken van gevolgen van diverse ontwikkelingen en afstemming, dan gaat er weinig gebeuren. En ik weet wel dat er meer inzet is dan hier staat, maar ik vindt dat we dat dan ook wel moeten benoemen. Ik ben toch benieuwd wat de wethouder heeft gedaan met deze aangenomen motie. Als ik op pag. 108 de ontwikkelingen per kern lees en daar staat dan dat er voorlopig geen uitbreiding van Kruiningen op het programma staat en voor Yerseke staat alleen dat er de laatste kavels worden uitgegeven en Waarde, Oostdijk, Rilland en Hansweert worden helemaal niet genoemd dan hebben wij daar grote moeite mee. Ik heb echt behoeft aan een reactie van de wethouder wat hij met die motie heeft gedaan.

Er is echt grote behoeft aan woningen. Jongeren die willen trouwen en in hun dorp waar ze geboren en opgegroeid zijn hebben momenteel bijna geen mogelijkheid om een woning te kopen. Daar moeten we actief verandering in aanbrengen. Zorgen dat er seniorenappartementen komen zodat er doorstroom komt op de woningmarkt kan daarin ook een goede denkrichting zijn. En je kunt dan allerlei ontwikkelingen monitoren en volgen, maar je kunt ook zelf actief grond verwerven om dat op te lossen of goede plannen die uit de markt komen spoedig behandelen en laten realiseren. Dat is de rol van de gemeente ons inziens. En dat is iets anders dan elk plan wat er komt positief beoordelen, dat bedoel ik zeker niet, je mag en moet niet alleen nadenken voor de eerste  vijf jaar, maar zeker ook voor de gewenste woningbehoefte over 10 of 20 jaar. Echter er is nu wel haast geboden om concrete dingen te gaan realiseren. Laat ik dit stukje positief afsluiten, we zijn blij dat in Roozeboom grond uitgegeven wordt en dat ook in Steehof gebouwd kan worden, maar ik denk dat onze boodschap duidelijk is.

Besteding extra geld voor Jeugdzorg
De keuze zoals in het raadsvoorstel genoemd om de incidenteel extra toegekende middelen voor jeugdzorg (€1.820.000,-) voor slechts ruim 1 miljoen ten gunst te brengen van de algemene reserve zijn wij het niet mee eens. Waarom wordt er ruim 8 ton voor de begroting van 2022 opgenomen? De portefeuillehouder heeft twee maanden geleden nog aangegeven dat de ombuigingsvoorstellen op schema lopen en dat er anderzijds geen signalen zijn dat er kinderen tussen wal en schip raken. Ik hecht eraan om het belang van dat laatste te benadrukken, we moeten er zijn voor kwetsbare kinderen en hulp bieden waar dat nodig is! Maar waarom dan toch 8 ton extra hiervoor opnemen in de begroting van 2022 als we op schema lopen met de ombugingsvoorstellen? We hebben jarenlang, jaarlijks extra geld aan jeugdzorg uitgegeven, dat is elke keer uit de algemene reserve gekomen. Wij hebben er grote moeite mee om nu zo’n groot deel in de begroting op te nemen. Is de portefeuillehouder van mening dat dit nodig is. En is de situatie ten opzichte van 2 maanden geleden helemaal gewijzigd?

Ook als we kijken dat de structurele bijdrage van voor jeugdzorg van ruim 4 ton (pag 3 raadsvoorstel) is, dan is toch vreemd dat we in 2022 daarvoor zelfs 8 ton extra in onze begroting opnemen. Wij zien deze incidentele toegekende middelen echt als compensatie voor de afgelopen jaren en daarom hoort dat in de algemene reserve thuis. We overwegen dan ook sterk om dit voorstel te amenderen.

Kosten raad en griffie
Eind vorig jaar is er raadsbreed een motie aangenomen om de kosten voor de raad en griffie apart op te nemen in de begroting. Er is daarin ook de opdracht gegeven om nog voor de kadernota met een uitgeschreven procesvoorstel te komen voor verantwoording van deze uitgaven. Bij de behandeling van de kadernota is de uitwerking hiervan beloofd bij de begroting, maar nu treffen wij dit in de begroting opnieuw niet aan. Kan de portefeuillehouder aangegeven waarom tot op heden geen opvolging is gegeven aan deze motie en wanneer dit wel gedaan gaat worden?

Wij zijn blij met deze begroting, veel ingezet beleid kan gecontinueerd worden.  Op bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid zijn we in onze beleving als gemeente echt op de goede weg. En daarnaast verbeteren we de algemene reserve.

Wij wensen het college, de organisatie en de gemeenteraad Gods zegen toe in de uitvoering van hun werk.