21 oktober 2022

Begroting 2023 biedt ruimte voor lastenverlichting

Op 18 oktober was de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van Reimerswaal. De uitkomst van de begroting voor het komende jaar, en de komende jaren ziet er goed uit. We zien positieve resultaten. Daartegenover staan ook behoorlijke risico’s waar de gemeente de komende tijd rekening mee moet houden. Een aantal onderwerpen uit de behandeling van de begroting lichten we hieronder uit. 

Inflatieontwikkeling
Wij vinden het verstandig dat het college er voor kiest om een stelpost (van 1 miljoen euro) op te nemen in de begroting voor inflatieontwikkeling. Er is momenteel sprake van forse kostenstijgingen op diverse gebieden. Wij betwijfelen zelfs sterk of de daarvoor opgenomen bedragen toereikend zullen zijn. Maar gezien de uitkomst van de begroting zit ook daar nog wel wat ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.

Personeelstekort
Tijdens de behandeling vroegen we aandacht voor het personeelstekort. Zoals in elke organisatie heeft ook de gemeente te maken met een krappe arbeidsmarkt. Het is lastig om vacatures te vervullen. We hebben eerder de oproep gedaan om ook vooral lokaal in onze gemeente en onder onze jongeren te kijken of we mensen enthousiast kunnen maken voor een baan bij onze gemeente. 'In hoeverre wordt dit gedaan' vroegen wij en ook andere partijen aan de portefeuillehouder. De burgemeester als verantwoordelijke over dit onderwerp verzekerde de raad dat alles op alles gezet wordt om de bezetting op peil te houden. 

Basisschool Den Akker
Ook de nieuwbouw van basisschool Den Akker kwam voorbij in het debat. Deze is gepland voor 2024. Er staat echter bij dat er momenteel nog bekeken wordt of er een andere locatie in Waarde mogelijk is voor nieuwbouw. Wij maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de bouw in 2024. Kan het college ons ervan overtuigen dat de nieuwbouw ook daadwerkelijk in 2024 gerealiseerd gaat worden? En hoe zit het met het opgenomen investeringsbedrag, is dat afgestemd op realistische bouwprijzen? Wethouder Meeuwsen liet weten dat de doelstelling nog steeds 2024 is, maar dat uiteraard e.e.a. ook afhankelijk is van de ontwikkelingen. 

Oosterscheldemuseum
Voor het Oosterscheldemuseum zijn komende jaren forse investeringen voorzien. Anderzijds lijken de jaarlijkse kosten (subsidie) niet terug te lopen. SGP Reimerswaal vindt dat wanneer we grote investeringen gaan doen in een museum, er ook hogere opbrengsten of lagere kosten tegenover horen te staan. Wethouder van Overloop liet weten met diverse subsidieaanvragen bezig te zijn om de kosten te beheersen en tevens deelde hij de mening dat de investeringen in verband horen te staan met hogere opbrengsten of lagere kosten. In een latere raadsvergadering zullen de ontwikkelingen van het Oosterscheldemuseum besproken en besloten worden. 

Opladen elektrische auto
Een heel concreet puntje, waar ook in het coalitieakkoord iets over is opgenomen is, is het zorgen dat woningeigenaren die geen ruimte hebben om op eigen oprit hun elektrische auto op te laden, toch die mogelijkheden krijgen. Dit kan heel eenvoudig door stoeptegels met een kabelgoot toe te passen. Wij hebben het college opgeroepen om hieraan op korte termijn uitvoering te geven. 

Financieel beleid
Wij vragen de wethouder financiën hoe er omgegaan wordt met de geprognotiseerde overschotten. In gezinssituatie zou je zeggen: 'als we aan het eind van het jaar geld over hebben dan lossen we daar onze hypotheek iets sneller vanaf zodat we in de toekomst lagere rentelasten hebben'. Doet de gemeente dat ook op die manier? Wethouder van der Hoest liet weten dat de leningenportefeuille op dit moment al geoptimaliseerd is. 

Geen lastenverhoging in 2023
Wij zijn blij met het voorstel van het college om geen trendmatige verhoging toe te passen voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan onze oproep die we tijdens de behandeling van de kadernota afgelopen voorjaar gedaan hebben. De begroting laat dit toe en we zien dat veel van onze inwoners geconfronteerd worden met grote stijgingen van hun uitgaven. Het is altijd een goede zaak om als overheid kritisch te zijn op de belastingheffing, maar zeker op dit moment. Wij juichen dat voorstel dus echt toe.

Samenvattend is de SGP fractie blij met de begroting. Afsluitend hebben we het college gevraagd om, zeker gezien de tijd, een verstandig financieel beleid te blijven voeren. Met de wens van wijsheid en Gods zegen voor college, ambtenaren en de hele gemeenteraad sloot fractievoorzitter Artwin Otte zijn bijdrage af.