24 november 2017

Begroting van de Bibliotheek

Op dinsdag 21 november heeft de raad van Reimerswaal gesproken over de begroting van de Bibliotheek Oosterschelde. Aanleiding was enerzijds de door de Bibliotheek ingediende begroting voor 2018 en anderzijds dat er een beslissing genomen moest worden over tekorten van 2016 en 2017.

In een eerdere opinieraad (in september 2017) werden we verrast dat in de begroting van de bibliotheek een structureel tekort bleek te zijn van ongeveer € 35.000. Te meer omdat nog maar twee jaar terug over het nieuwe beleid was besloten (januari 2015) en in november 2016 er een rapport lag met aanbevelingen over een toekomstbestendige bibliotheekorganisatie (ACTA rapport).

De informatie die aangeleverd was voor de opinieraad van september was erg summier, waardoor we als SGP fractie niet het gevoel kregen dat we daarmee zonder enige vragen akkoord konden gaan. Dit gevoelen leefde breed in raad. Dat betekende opnieuw een opinieraad, waarbij nieuwe stukken en beantwoorde vragen uit de eerdere opinieraad besproken konden worden.

De SGP fractie is al een aantal jaren kritisch op het reilen en zeilen van de Bbliotheek Oosterschelde, zeker als het gaat om het beheersbaar houden van kosten in verhouding tot de afgesproken dienstverlening.

Met het nieuwe beleid was een forse bezuiniging gerealiseerd, en dat willen we graag continueren de komende jaren. Als na twee jaar al structureel al € 35.000 extra betaald moet worden geeft dat ons niet bijzonder veel vertrouwen dat dit volgende jaren weer niet gebeurt.

De mening van de bibliotheek is dat de tekorten niet aan hen te wijten zijn en de gemeente dat maar moet betalen. De SGP fractie is van mening dat het wenselijk is dat de bibliotheek een sluitende begroting indient.

 

Naar aanleiding van de discussie in de raad heeft het college besloten om het voorstel te wijzigen in:

1. een éénmalige bijraming over 2016 / 2017 van totaal € 24.554,--;

2. een éénmalige bijraming over 2018 van € 35.411,--;

3. De Bibliotheek Oosterschelde de opdracht te geven om, met instandhouding van het huidige taken- en dienstenpakket, uiterlijk in februari 2018 een voorstel te presenteren voor kostenbesparing en inkomstenvermeerdering en de beoogde en voorziene effecten;

4. Bovengenoemd voorstel van de Bibliotheek Oosterschelde in het eerste kwartaal van 2018 ter bespreking te agenderen voor een Themaraad.

 

In het grootste deel van dat gewijzigde voorstel konden we ons vinden, behalve het tweede punt.

 

De SGP fractie vindt echter dat we niet eerst extra geld moeten geven om daarna nog gaan praten of er een plan is om te bezuinigen, maar dat er eerst een goed plan moet komen van de bibliotheek om binnen de gestelde kaders te komen tot een sluitende begroting. Als SGP hebben we ook een aantal suggesties gedaan op welke onderdelen bezuinigd kan worden.

 

Om deze aanpak in het raadsvoorstel mee te nemen hebben we als SGP een amendement ingediend. Voor het SGP amendement bleek brede steun, namelijk van Leefbaar Reimerswaal, PvdA, CU. We spreken de wens uit dat de bibliotheek komt tot een gedegen onderbouwd voorstel om de begroting sluitend te krijgen.

 

Lees hier de ingediende amendement.