7 december 2022

Beleid arbeidsmigranten krijgt update

Het te voeren beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten is al vaker onderwerp van discussie geweest. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen zijn er vanuit de gemeenteraad aanwijzingen voor wijziging van het arbeidsmigrantenbeleid gegeven, maar ook in het coalitieakkoord staan ambities beschreven. Op 29 november vergaderde de gemeenteraad over een voorstel over het huisvestingsbeleid.

Dit voorstel gaat over de bijstelling van het beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten, hoofdzakelijk op basis van de notitie van portefeuillehouder Ad Meeuwsen. In een BOT-overleg met de gemeenteraad is de notitie besproken en zijn aanvullend ideeën opgehaald. De wijzigingen op hoofdlijn ten opzichte van het vigerende beleid betreffen:

1. De verplichting tot het voeren van een keurmerk;

Wij hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat er keurmerken gehanteerd worden om zo fatsoenlijke huisvesting te kunnen waarborgen. 

2. Het cirkelbeleid van woningen in de kernen waar arbeidsmigranten worden gehuisvest (logiesgebouwen) vervalt;

Het cirkelbeleid houd in dat er in een straal van 250 meter van een woning waar arbeidsmigranten wonen, geen andere huizen bewoond mogen worden door arbeidsmigranten. Nu de straal vervalt, is het helemaal niet meer mogelijk om in nieuwe woningen binnen de gemeente Reimerswaal arbeidsmigranten te huisvesten. Uiteraard blijven bestaande situaties wel bestaan, maar wordt er gestreefd naar een uitfasering op termijn. Daar tegenover zal gekeken worden naar de mogelijkheid om een grootschalige voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren aan de westkant van de gemeente. Onze voorwaarde daarbij is dat er dan ook huidige woonlocaties ingeleverd worden. 

3. Verhuur van permanente huisvesting in het buitengebied aan personeel van derden wordt mogelijk onder voorwaarden;

4. Opvang van tijdelijke huisvesting in noodsituaties was feitelijk al in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar wordt nu beter gereguleerd;

5. Regels voor het plaatsen van (gehuurde) tijdelijke mobiele huisvesting worden versoepeld.

De ontwikkelingen rondom dit beleid zien wij als positief. Zonder arbeidsmigranten kunnen veel ondernemers hun bedrijf niet draaiend houden. Daarom is het onze plicht om ook voor hen een fatsoenlijke huisvesting te faciliteren. Het nieuwe beleid is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraad heeft raadslid Tonnie Bliek dit onderwerp behandeld namens de SGP-fractie. 

Foto: de grootschalige voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten te Rilland.