27 mei 2014

Besluitraad

Tijdens de besluitenraad van 27 mei kwamen verscheiden punten langs.

Kredietaanvraag aanpassing N289 (Oude Rijksweg)

Zo was er eerst de kredietaanvraag voor aanpassing van de N289 aan de hand. Omdat er veel afslagen op het stuk tussen de Oostweg en het kruispunt van de J.W. Frisostraat zijn/komen moet er een bebouwde kom situatie gemaakt worden.

Bezig met laden van Google Maps...De snelheid wordt 50km per uur maar wel zo dat de doorstroming goed blijft. Dit omdat de weg ook gebruikt wordt voor doorgang als de snelweg (A58) is afgesloten. Vanuit de SGP werd er o.a. aandacht gevraagd voor het inrichten van een veilige fietsovergang.

Het voorstel werd met algemene stem aangenomen.

De OLAZ en de RUD

OLAZ = Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland, deze zorgt voor inzamelen van huis-/grofvuil voor de gemeente.
RUD = Regionale Uitvoerings Dienst, deze doen de milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving voor de gemeente.

Daarnaast kwam ook de jaarrekening van OLAZ en de begroting voor 2015 van dezelfde OLAZ aan de orde. Na wat vragen hierover is dit ook aangenomen. De RUD had ook een concept begroting 2015 ingediend. Hier waren vooral vragen over de kosten die de RUD maakt. De RUD wil gaan werken met een PxQ systeem. Dat wil zeggen dat de RUD een prijs (P) bepaald die een bepaalde dienst kost en vervolgens wordt dat vermenigvuldigd met Q (aantal). Het is nog niet duidelijk hoe dit gaat uitpakken voor onze gemeente. Ook is de oplopende begroting iets wat de SGP voor vragen stelt. De wethouder Vogelaar (VVD) geeft wel antwoord op de vragen maar er blijft toch nog wat onduidelijkheid. De wethouder zal zich nog wat verdiepen in de vraag waarom de bijdrage blijft oplopen, we wachten het in spanning af.

Daarna werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Veiligheidsregio (Brandweer, Politie enzovoorts)

Vervolgens kwam de veiligheidsregio aan bod. Leefbaar Reimerswaal wist ons voor te rekenen dat de batterijen wel erg duur waren. De burgemeester (portefeuillehouder) wist hier niet direct een antwoord op. Op de overige vragen werden afdoende beantwoord. De burgemeester was ook blij met het compliment wat de SGP, bij monde van dhr. Janszen, gaf voor de aanlevering die op tijd was geschiedt. Ook dit is ook met algemene stem aangenomen.

SaBeWa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling)

Vervolgens was het de maidenspeech voor Rien Sinke, hij mocht de jaarrekening van SaBeWa (deze verzorgen de WOZ bepaling, heffing van gemeentelijke belastingen) behandelen. Hij was blij met jaarrekening, wel vroeg hij zich af of er nog wat bespaard was in het afgelopen jaar. Na beantwoording van de vragen door wethouder de Kunder (CDA) is dit ook met algemene instemming goedgekeurd.

Archief en huisvesting arbeidsmigranten in Rilland

Als we denken aan het archief, dan denken we aan de heer Janszen (leeftijd iets boven de 70), hij voerde daar dan ook het woord op. Ook dit dossier ging zonder veel pijnpunten door de raad heen.

Vervolgens kwam het voorstel voor de huisvesting van de arbeidsmigranten in Rilland nog aan de orde. Hier was vooral de vraag wat er zou gebeuren in de buitenplaats Kijkuit in Yerseke. De wethouder (Vogelaar - VVD) gaat daarover in gesprek met de heer de Jager van het betreffende bedrijf.

Artikel in de PZC: Klooster van Rilland definitief naar 200 plaatsen

Motie SGP over GR de Bevelanden

Vervolgens komt er een motie die door de SGP is ingediend. Het gaat over de gemeenschappelijke regeling met de WIZ. Het CDA stemt wel in met de motie maar vond wel dat de motie wat vooruitliep op de muziek. Daarnaast noemde men een praktisch voorbeeld dat de loketfunctie naar Goes zou gaan. De overige partijen waren zeer tevreden met de motie. De burgemeester geeft vervolgens een terugkoppeling. Er komt een gemeenschappelijke reactie van de GR de Bevelanden op de motie en een reactie op het kernteam. De motie wordt met raadsbrede steun aangenomen.

Download de motie van de SGP.

Op bezoek bij de raad

Erg leuk was het dat tijdens de vergadering een aantal jonge dames van het Hoornbeeck college aanwezig waren. Voor het vak burgerschap moesten ze een raadsvergadering volgen. Met grootte belangstelling volgende ze de vergadering maar ze wilden helaas niet op de foto.

Voor degene die de stukken wil inzien verwijzen we graag naar de website van Reimerswaal, waar u ze kunt downloaden/inlezen.