22 november 2016

Besluitraad 22 november 2016

Tijdens de besluitraad stond maar een beperkt aantal onderwerpen op de agenda om te bespreken. De eerste twee onderwerpen gingen over 'gemeenschappelijke regelingen'. Het eerste onderwerp – de begroting van de veiligheidsregio Zeeland – was in de opinieraad al uitgebreid aan de orde geweest. De waarnemend directeur van de Veiligheidsregio (Eli van Strien) gaf toen een toelichting op de plannen, ook in het licht van alle perikelen die er speelden rond het vertrek van de vorige directeur.

Leefbaar Reimerswaal was niet tevreden met de uitleg en diende verschillende moties in die het beperkte vertrouwen in de Veiligheidsregio onder woorden brachten. De andere partijen konden zich hier niet in vinden, en zij spraken net als wij het vertrouwen uit dat er orde op zaken gesteld wordt door de waarnemend directeur. Naar aanleiding van de persberichten over de veiligheid van de kerncentrale in Doel heeft onze fractievoorzitter ook een klemmende oproep gedaan aan de burgemeester om alles in het werk te stellen om de veiligheid van onze burgers te garanderen. De burgemeester had naar aanleiding van de berichten al actie ondernomen en toonde begrip voor de zorgen die er leven.

Het tweede onderwerp betrof de begroting van GR de Bevelanden. Die heeft extra geld nodig, voornamelijk door onvoorziene en niet beïnvloedbare extra kosten. Het college had als zienswijze voorgesteld om de financiële tegenvaller niet (deels) te dekken uit de pas opgebouwde algemene reserve. Als coalitiepartijen hebben we een amendement ingediend dat deze zienswijze ondersteunt, met als toevoeging de argumentatie dat - gezien het feit dat GR de Bevelanden nog een erg jonge organisatie is - het beter is om eerst het weerstandsvermogen op peil te brengen. Dit voorkomt dat er ieder jaar discussie ontstaat over het wel of niet inzetten van de algemene reserve bij tegenvallers, en het geeft de GR de Bevelanden wat meer financiële weerbaarheid. Ook de ChristenUnie en de PvdA ondersteunden dit amendement, zodat het met ruime meerderheid werd aangenomen.

Als laatste werd een motie van de PvdA behandeld over de kledingbank – een initiatief voor minima in de gemeente. De motie riep op om de kledingbank niet in Reimerswaal te organiseren, maar net als vorige keren in Middelburg. Het belangrijkste argument was dat voor een deel van de mensen die er gebruik van maken anonimiteit belangrijk is; dat was onder andere af te leiden uit het feit dat er bij organisatie in Middelburg 200 mensen uit Reimerswaal gebruik maakten van de kledingbank, terwijl er bij organisatie in Reimerswaal slechts 150 mensen kleding haalden. In Middelburg ben je nu eenmaal anoniemer dan in je eigen gemeente. Het college stelde voor om dit voorstel mee te nemen tijdens de behandeling van de kadernota over armoedebeleid die voor begin volgend jaar gepland is. Daar zag de PvdA echter niets in.

Als SGP konden wij ons vinden in de sympathieke motie, die op een bevlogen manier door Diewke Louwrink toegelicht werd, zeker nadat de wethouder na enkele tegenargumenten in de tweede termijn aangaf dat de motie het voor het college eigenlijk alleen maar makkelijker maakte – er hoeft dan immers niets in de gemeente georganiseerd te worden. Na enige discussie en een korte schorsing werd deze motie rond kwart over tien unaniem aangenomen.

Zo werd het met een korte agenda toch nog een relatief lange vergadering.

Rien Sinke