27 september 2016

Besluitraad 27 september 2016

 

De bespreekpunten voor deze avond zijn de GGD Zeeland, de stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) voor openbaar onderwijs en het uitbreiden van het fietspad op het bedrijventerrein Nishoek.

GGD Zeeland: Programmabegroting 2017 en eerste begrotingswijziging 2017

Mevr. Laban (VVD) maakt een korte opmerking en dhr. Weststrate (LR) merkt op dat ze een gedegen onderbouwing missen, zoals ze in de opinieraad hebben aangegeven. Geen verdere vragen, maar stemverklaring dat ze een financiële specificatie missen. Wethouder De Kunder geeft als reactie dat de GGD ambitie heeft om de raadsleden zo uitgebreid mogelijk te informeren (o.a. avond in Meerwaarde). Aanvullende specificaties worden opgevraagd bij de GGD. Dit agendapunt wordt unaniem aangenomen.

Stichting SOM: Jaarrekening en Jaarverslag 2015

De fractie van LR maakt paar opmerkingen. De voorliggende jaarrekening en jaarverslagen zien er goed uit. De SGP fractie heeft geen aanvullende opmerkingen.

Uitbreiden fietspad op het bedrijventerrein ‘Nishoek, Kruiningen’

Rondom de Nishoek vindt veel bedrijvigheid plaats. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties, omdat veel scholieren en fietsers gebruik maken van de wegen op het bedrijventerrein. Het voorliggende voorstel omvat het aanleggen van een stukje fietspad in Nishoek en omvat een investering van € 160.000,-. De SGP fractie vraagt zich wel af of het aanwezige fietspad richting Lamb Weston wel gebruikt wordt en of mensen niet alsnog kiezen voor het bedrijventerrein. Doel is het hele bedrijventerrein vrij te maken van fietsers. De PvdA bij monde van dhr. Verburg mist een situatieschets in het voorstel en vraagt zich af waarom dit stuk niet in de opinieraad is geweest. Is er gekeken naar het vrachtverkeer zelf met snelheden, etc. LR en CU spreken woorden van gelijke strekking. Wethouder J.P. Sinke merkt op dat hij de gestelde vragen zichzelf ook gesteld heeft. Vraag is hoe fietsers de juiste kant op gestuurd worden. Er wordt een bocht in aanleg gemaakt, zodat automatisch op fietspad terecht gekomen wordt. Blijkt dat niet te werken, dan wordt het fysiek zo gestuurd. Situatiekaartje is omissie, maar ook wordt tevens nog wat uitgewerkt in de laatste details. Er zijn plannen om op het bedrijventerrein een snelheidslimiet in te stellen van 50 km/h. Het voegt wel wat toe naar de mening van het college. De SGP fractie kan zich vinden in deze motivatie en ziet de uitwerking met belangstelling tegemoet.