16 juni 2015

Besluitraad - de Muziekschool

Hieronder integraal het onderdeel over de muziekschool tijdens de besluitraad.

Voorzitter het zal u niet verbazen, maar de SGP heeft wat met muziek. Één van de meest bekende mensen die op deze aarde geleefd heeft is ook gelijk de dichter van de mooiste liederen die men maar kan vinden. David, jawel degene die Goliath met zijn slinger geveld heeft, is degene die het grootste gedeelte van de Psalmen ruim 5.000 jaar geleden gedicht heeft. En ze zijn vertaald al mooi en vol van diepgang en symboliek. Maar naar ik heb begrepen moet het in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, nog veel bijzonderder zijn. Ze stijgen het niveau van de gewone liederen van die tijd en nog steeds die van nu ver te boven. Dit is ook niet verwonderlijk want het zijn niet zomaar woorden maar de Psalmen zijn Gods Woord. Er zouden vele voorbeelden te noemen zijn, maar is het niet bijzonder om te horen dat God onze zonden zover van ons vandaan kan doen als dat het oosten verwijderd is van het westen? (Psalm 103:12). Of wat dacht u van het vers daarvoor, als het gaat om uitdrukking te geven aan de eigenschap van Gods goedheid over mensen: Zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn (Gods) goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.

En dat zijn nog maar twee verzen uit één Psalm. Het is niet voor niets dat de reformator Maarten Luther vertelde: “Een slecht gemoed kan niet bestaan als vrienden Psalmen zingen gaan”.

Echter het is zoals de kerkvader Aurelius Augustinus het ook in zijn belijdenissen heeft geschreven belangrijk dat we door de muziek als het ware gericht worden op God. Als we in de klank van de muziek blijven hangen en daardoor God, Die deze gave aan ons geschonken heeft, vergeten dan gebruiken we het verkeerd. Of als muziek een middel wordt om onze gedachten gevangen te nemen om zo te ontsnappen aan de zorgen van het leven dan gebruiken we het middel verkeerd.

Als we dan komen bij de jaarrekening en de begroting van de muziekschool. Dan moeten we constateren dat deze gedachte niet zo zeer terug komt in de verantwoording van de Zeeuwse Muziekschool. Helaas constateren we juist het tegendeel. Zaken als optredens die aangemerkt worden als “Keet in de Kerk”. Of het zoeken van de doelgroep op plaatsen zoals de bioscoop geven aan dat het ver staat van wat wij als SGP geloven dat het doel is van muziek. Namelijk God loven en prijzen. Daarmee wordt dus voorbijgegaan aan de opdracht zoals we dat in de 148e Psalm terug vinden;

Gij koningen der aarde en alle volken; gij vorsten en alle rechters der aarde; jongelingen en ook jonge vrouwen [maagden]; gij ouden met de jongen. Dat zij de Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoogverheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

Het is fijn om te zien dat de jaarrekening zwarte cijfers laat zien en dat er een kloppende begroting, waarvan de meerjarenraming welleswaar niet voldoet aan de VZG richtlijn, opgesteld kon worden. Maar als SGP blijven we toch wel principiële bezwaren hebben met wat er altijd met dat geld gedaan wordt. Niet dat het aanleren van het bespelen van een muziekinstrument verkeerd is. Verre van dat. En er zijn gelukkig ook scholen en verenigingen waar men invulling probeert te geven aan de opdracht uit Psalm 148. We hopen dat dit ook van God gezegend mag worden.

Puur zakelijk gezien is er in heel Zeeland 820 uur les gegeven waarvan 40 uur klassikaal op school. Hieraan hebben 73 leerlingen van Reimerswaal meegedaan en 6 scholen. Naast de ouderbijdrage voor de leerlingen van de Muziekschool legt de gemeente daar nog eens een kleine 73.000 euro bij. Dat vinden we nog steeds een behoorlijk bedrag.

Laat ik afronden, ik ben blij dat er een positief saldo is. En dat de begroting laat zien dat de bezuinigingsopdracht van 15% is gehaald. Maar echt gelukkig worden we er niet van. Ook zijn er wat donkere wolken aan de horizon met onder meer het op handen zijnde voornemen van Vlissingen en Sluis om uit te treden. Dit geeft te denken wat de waarde is van de opgestelde begroting.