26 mei 2015

Besluitraad met bestemmingsplan de Loswal Hansweert

Al vele jaren is er een groot probleem bij de loswal in Hansweert. Vooral geluidsoverlast is een groot probleem. In de achterliggende tijd is er door de gemeente Reimerswaal en Kapelle een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Als een oplossing voor het probleem is er een geluidswal voorzien van zeecontainers. Maar er is bij de bewoners veel achterdocht over de handhaving van het bestemmingsplan. Op dit moment wordt er weinig met de klachten gedaan door de provincie en de RUD. De SGP roept dan ook op om sterk aan te dringen bij de provincie / gedeputeerde om wat met deze klachten te doen.

Daarnaast zijn er veel vragen ook over wat in de wandelgangen de "berlijnse muur" heet. Zo betwijfeld Leefbaar Reimerswaal wel of deze er gaat komen en of hij er kan komen. 

Het college geeft aan dat er met de provincie in overleg is gegaan maar dat er nog geen reactie is op de vragen die het college aan de provincie heeft gesteld. Men wil graag weten van de provincie of er nog handhaving plaats gaat vinden, het gerucht gaat dat er verboden is om handhavend op te treden. De wethouder J.P. Sinke (SGP) geeft aan dat hij zich ook niet serieus genomen voelt door de provincie.

CDA en LR vinden dat we het RUD, waar onze gemeente ook een plaats heeft binnen het algemeen bestuur,  eens aan de tand te roepen. De wethouder geeft aan dat hij zeker dit met zijn collega Vogelaar (VVD) ook bespreekt. Daarnaast wil de wethouder blijvend aandringen bij Gedeputeerde Staten om met antwoorden en vooral met handhaving te komen.

In het algemeen is het de gedachte dat men in het provinciehuis nu echt eens voor onze gemeente over de brug moet komen.

De VVD oppert de gedachte om niet voor het bestemmingsplan te stemmen. Dit wordt door Leefbaar Reimerswaal overgenomen. Het CDA wil dat niet omdat juist het bestemmingsplan handvaten geeft om op te treden tegen overlast. Dit wordt door de VVD niet zo gezien. De wethouder geeft ook duidelijk aan dat juist het bestemmingsplan een goede zaak is want dat maakt de grenzen veel helderder dan in het verleden en daardoor ook de handhaving beter kan plaats vinden.

Wat betreft het plaatsen van een geluidswal aan de kant van Kruiningen daar geeft de wethouder van aan dat dit niet opgelegd kan worden aan de scheepswerf. Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het etmaal gemiddelde niet boven de 50dB komt. En dan zou zo'n geluidswal voor rekening van de gemeente zelf komen.

LR geeft in het tweede termijn aan dat men de verhoging voor een aantal huizen niet juist vindt. De CU zegt (onterecht overigens) dat er gesteld zou worden dat het niet het probleem van de gemeente is. Dit is echter in geen enkel geval door de wethouder gesteld. Daarna wordt er nog vragen gesteld over wat er gebeurd als de scheepswerf daar weg gaat. Dit is dermate complex dat de wethouder vraagt om kort te schorsen om dit punt met de ambtelijke staf te overleggen en daarna een goed antwoord hierop te formuleren. Na de schorsing komt het antwoord als volgt; Als er een nieuw bedrijf komt dan moet deze voldoen aan de voorwaarden zoals nu wordt gesteld in het bestemmingsplan. Daarnaast komt er nog een antwoord op het gebruik van het etmaalgemiddelde. Deze is landelijk vast gesteld en niet door de gemeente Reimerswaal bedacht.

Na deze beantwoording gaat het CDA (Dhr. P. Koeman) de gedachte aan om het bestemmingsplan te ammenderen zodat bij verkoop door de Scheepswerf de uitzondering op geluid opgeheven gaat worden en er alleen een bedrijf in een lagere categorie mag terugkomen ook op gebiedt van geluid. De PvdA weet te melden dat van de 3 woningen waarvoor uitzondering is er twee op de nominatie om gesloopt te worden. Op verzoek van de CDA wordt dan de vergadering geschorst om te bepalen of ze het ammendement wel gaan indienen. Hierop wordt de vergadering kort geschorst.

Na de schorsing blijkt dat het meer een ammendement voor de bune zou zijn van het CDA, ook omdat er geen steun hiervoor in de raad is. En daarom wordt het ammendement ook niet ingediend. De heer van Damme (CU) geeft in een stemverklaring aan dat hij wel wil dat er dan handhaving plaats gaat vinden.

In een vraag over de mogelijkheid planschade voor de woningen antwoord de wethouder dat dit voor rekening van de Scheepswerf komt. De CU vraagt na de stemming waarbij alle partijen behalve LR met het voorstel instemd of er nog een goede monitoring komt. Er wordt door de wethouder aangegeven dat er bij de provincie om een periodieke rapportage gevraagd gaat worden.

Daarmee wordt het punt afgesloten.