13 juli 2017

Bestemmingsplan nieuwbouw Gereformeerde Gemeente in Yerseke

Vanavond is het bestemmingsplan behandeld voor de realisatie van een nieuw kerkgebouw aan de Breeweg voor de Gereformeerde Gemeente in Yerseke.

Met name op het gebied van de verkeersveiligheid en ontsluiting werden door diverse partijen kritische vragen gesteld. De wethouder heeft aangegeven dat er reeds een onderzoek loopt naar betere ontsluiting van de wijk Steehof.  Er zijn mogelijkheden om de doorstroming op de Steeweg te verbeteren en de gemeente gaat hier in overleg met de bewoners ook werk van maken.

CU, Leefbaar Reimerswaal en PvdA stemmen uiteindelijk tegen het plan omdat de locatie aan de Breeweg in hun ogen niet geschikt is voor de bouw van een kerk.

Uiteindelijk werd het bestemmingsplan vastgesteld met steun van SGP, CDA en VVD(gedeeltelijk).

 

Onderstaand de bijdrage van de SGP-fractie over dit bestemmingsplan:

Ter beoordeling ligt vanavond opnieuw het bestemmingsplan om de bouw van een kerk in Yerseke mogelijk te maken. Enkele maanden geleden is dit in de raad behandeld en hebben we als raad ook kennis kunnen nemen van diverse bezwaren die hier tegen zijn.

Ik heb al eerder aangegeven dat wij blij dat er in onze gemeente Reimerswaal  behoefte is aan een kerk, dat er in onze gemeente een verzoek ligt om een kerk te bouwen ivm groei van een kerkelijke gemeente.

De bouw van deze kerk voldoet aan de behoefte van een groot deel van de bevolking van Yerseke. Het gegeven dat we blij zijn dat er de wens en noodzaak is om een vrij forse kerk te bouwen en dat er veel inwoners zijn die deze wens hebben, betekent niet dat we als SGP-fractie vinden dat het realiseren van dit kerkgebouw dan maar gewoon moet kunnen zonder aan enige criteria te voldoen, of zonder rekening te houden met andere belangen.

In de tijd van terinzage legging zijn opnieuw diverse bezwaren ingediend (en zojuist nogmaals toegelicht). In de beantwoording van het college zijn de bezwaren stuk voor stuk van een duidelijk antwoord voorzien.

Een van de grote bezwaren die er is, betreft de verkeersafwikkeling en dan met name in de Steeweg.  Wij hebben reeds tijdens de vorige behandeling aangegeven  dat we dit onderkennen, maar dat in onze optiek hier ook rekening mee gehouden is doordat slechts twee keer per zondag een piekmoment ontstaat, waarbij dit op de zondagen als het droog weer is beslist mee zal vallen maar vooral zal zijn op regenachtige, winterse zondagen. Echter wat naar onze verwachting of gevoel mee kan vallen, kan een ander heel anders inschatten. Vandaar dat het ook goed is dat er een verkeersonderzoek gedaan is op basis van feiten en vastgestelde regels. Het rapport van Juust toont duidelijk aan dat de verkeerstoename acceptabel is.

Ondanks dit heeft de wethouder toegezegd de inrichting van de Steeweg mee te nemen in een breder onderzoek naar de ontsluiting van de gehele wijk Steehof. Als extra geruststelling of tegemoetkoming een goede zaak.

Wat betreft de keuze van de locatie denk ik dat het rapport wat de “Ladder van duurzame verstedelijking” doorloopt, duidelijk aangeeft dat dit de goede locatie is. We moeten we ons ook realiseren dat er geen enkele goede locatie is waar niet enkele mensen een bepaalde mate van hinder zullen ondervinden door dit soort ontwikkelingen. Dit is de afweging die gemaakt wordt om een stukje algemeen belang soms voor individueel belang te laten gaan, mits verantwoord ingekaderd. Waarbij ik niet stel dat het individuele belang niet belangrijk is of laconiek mee omgegaan moet worden, maar dat we wel ook realistisch moeten zijn.

Ons inziens is het ook goed om te benadrukken dat de huidige locatie ook niet de ideale situatie is, als het gaat over bijvoorbeeld  parkeren e.d. zijn er daar ook onwenselijke situaties. We lossen daar wel wat op.

Samenvattend kunnen wij instemmen met het bestemmingsplan wat voorligt.