22 juli 2021

Windpark ZE-BRA

Concept verklaring van geen bedenkingen Windpark ZE-BRA

Een onderwerp waarvan het initiatief al in 2014 ligt. De initiatiefnemers hebben zich eerst op Reimerswaal gericht maar sinds 2019 is daar Woensdrecht bij aangehaakt. Met dit project willen de gemeenten invulling geven aan hun duurzaamheidsambities waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de omgeving. Zo lezen we in het stukje achtergrond informatie op de website. https://www.reimerswaal.nl/ontwikkeling-windpark-ze-bra-grens-reimerswaal-en-woensdrecht

In het ambitiedocument Energie-klimaatbeleid (https://www.reimerswaal.nl/het-energie-en-klimaatbeleid-van-reimerswaal-0) wordt gepleit voor een nuchtere en realistische aanpak. Het vraagt ook om keuzes maken en het is een veelomvattende opgave. Figuur 2.3 van het document geeft duidelijk aan hoe de verdeling van het energieverbruik in Reimerswaal is. We zien daar dat we als gemeente veel CO2 toegerekend krijgen van zaken waarop wij heel weinig invloed kunnen uitoefenen (denk aan brandstof van wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart) en dat elektriciteitsverbruik maar ongeveer 15% van de CO2 uitstoot is.  Dat betekend volgens onze fractie dat we op de punten waar wij wel gunstige mogelijkheden hebben als gemeente een extra stap zouden kunnen zetten. En we zien daar ook kansen voor de gemeente. De ChristenUnie heeft het al ook eerder aangekaart en ook de SGP fractie vraagt zich af of wij als gemeente voldoende profijt trekken van het feit dat het geplande gebied is aangewezen als concentratielocatie voor windenergie in Zeeland?  Misschien maar direct concreet maken met een voorbeeld hoe wij het als SGP fractie graag zouden zien: gemeente Reimerswaal levert extra inspanning voor de energiedoelstelling RES Zeeland (https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/) maar daarvoor krijgen wij extra bouwgrond op de Poort toegewezen! Er zijn nog wel meer voorbeelden te bedenken waar we in Zeeland met elkaar afspraken over kunnen maken.  

We zijn tegen ver-rommeling van het landschap. Of een windturbine nu een aanwinst of een vervuilend element in het landschap is zullen we ons hier niet over uitlaten omdat dit voor ieder een eigen afweging is en dus subjectief is. Wij zijn wel van mening dat wanneer wij toestemming geven voor de bouw van windturbines in onze gemeente het gebied waar nu de aanvraag voor is gedaan daar het meest geschikt voor is. Er zijn in dit gebied al windmolens aanwezig, minder hoog maar ook een heel aantal die een behoorlijke tiphoogte hebben. Een voorstel voor een dergelijk windpark op een andere locatie in onze gemeente zouden we kritischer tegemoet treden.

De uitspraak van de Raad van State   omtrent de extra normen rondom geluidsoverlast leverde ook de nodige vragen op. De uitleg kregen we in een aparte raadsbrief waarin de gemeente stelt dat ze volgens hen voldoen aan de extra strenge normen. De concept MER (Milieu Effect Rapportage) leverde 2 punten van aandacht op. De wethouder gaf klip en klaar aan dat die aandachtspunten opgepakt en opgelost gaan worden.

Elektriciteit is een 1e levensbehoefte. Daar moeten we dus in kritische tijden ook zelf zeggenschap over hebben. In het verleden zijn er rondom onze watervoorziening ook opmerkingen gemaakt dat het eigenaarschap niet in buitenlandse handen mag komen. Zowel in de opinieraad als in de besluitraad hebben wij als fractie de vinger bij dit punt gelegd. We beseffen ook dat we daar als gemeente maar weinig invloed op kunnen uitoefenen maar door het te benoemen willen we er wel aandacht voor blijven vragen.

Het is een project samen met de gemeente Woensdrecht. Zij waren eerst van plan om 5 windturbines te plaatsen maar door protesten uit hun gemeente (o.a. van actiegroep Windstil) is dat teruggebracht naar2. Ook vanuit onze gemeente kwam er protest van de directe omwonenden. Omdat dit vooral een financiële kwestie betreft tussen de initiatiefnemers en hen hebben wij aangedragen dat ze daar samen uit moeten zien te komen.

In de besluitraad van 20 juli is het raadsvoorstel aangenomen met een ruime meerderheid. Alleen de CU fractie heeft er niet mee ingestemd. Het onderwerp zal in het najaar nogmaals op de agenda staan omdat er na de ter inzage legging en de ontvangen zienswijzen er weer een besluit van de gemeenteraad wordt verwacht.

In de pers is er ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling rondom ZE-BRA. Hieronder links met betrekking op dit initiatief.

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-zebra/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128362/Komst-windmolenpark-bij-Rilland-loopt-waarschijnlijk-vertraging-op

https://www.pzc.nl/bevelanden/polderbewoners-rilland-schrap-200-meter-hoge-windmolen-voor-onze-deur~aed65911/

https://www.pzc.nl/bevelanden/ontwikkelaars-ze-bra-zijn-klaar-met-schuiven-en-schrappen~aebed211/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128728/Brabantse-actiegroep-verbijsterd-Reimerswaal-veegt-bezwaren-genadeloos-van-tafel

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128764/Windpark-tussen-Zeeland-en-Brabant-gaat-er-ondanks-protesten-komen 

https://www.pzc.nl/bevelanden/reimerswaal-heeft-vertrouwen-in-windpark-ze-bra-16-molens-van-200-meter-hoog-stap-dichterbij~a0faecdc/

https://www.windvisualisaties.nl/VIS/WPZEBRA/index.html

https://youtu.be/w5YdoNEi1i4