22 november 2021

Dankdag 2021: Wij danken U, barmhartig God

Een dag midden in de week, woensdag 24 november. De kerkdeuren gaan open.

Is er reden om te danken in deze tijd?

Een gevoel van onvrede kan er zijn ten aanzien van de overheid. Wie op een dankdag als deze slechts met een fractie van de kerkelijke gemeente kan samenkomen, met mondkapjes moet lopen en niet uit volle borst God de lof kan toezingen – die kan een knagend gevoel van onbehagen hebben over de overheid die ingrijpende beperkingen adviseert.

Het afgelopen jaar is er veel over de overheid geklaagd. Maar wordt er vandaag ook gedánkt voor die overheid? Die instelling van God waar, volgens de Romeinenbrief, „alle ziel” aan onderworpen behoort te zijn?

Een bewogen jaar ligt achter.  Een jaar waarin tweespalt in de samenleving dreigde en waarvan de dreiging in de toekomst nog al een dreigende wolk boven ons hangt. Ook in Reimerswaal gaat het virus rond. We komen voor in de nieuwsberichten over lage vaccinatiegraad en hoge besmettingen.

En dan vandaag dankdag! In 2021 was er veel zegen. De gewassen groeiden, er kon geoogst worden. Geen extreme droogte, maar veel regen. Er werden zondaren bekeerd! Het Woord ging voort. Ook in de gemeente Reimerswaal. God stuurde zijn knechten. Alle reden om God te danken ook in 2021! De SGP fractie wenst u een gezegende dankdag toe.

Wij vragen u om gebed voor de overheid, voor ons als SGP fractie. Wat zal de periode tussen dankdag 2021 en biddag 2022 ons brengen? Zullen we op deze dankdag samen de morgenzang bidden met het gebed of de God van het verleden ook voor de toekomst onze Leidsman zou willen zijn?

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed' en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht.

Verleen ons, na genoten rust,
Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar 't lichaam, door den slaap verkwikt,
Zich weder tot den arbeid schikt.

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER, die vol ontferming zijt.

Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv'rig in Uw wegen gaan.

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.

Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen 't angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus' wil.