10 januari 2018

Dorpshuizen

In de jaren 2010 - 2014 zijn in de gemeenteraad van Reimerswaal diverse bezuinigingen geïntroduceerd om de begroting sluitend te krijgenAls onderdeel daarvan heeft de gemeenteraad een taakstellende structurele besparing van € 50.000 per jaar op de dorpshuizen aan het college opgelegd. In het coalitieakkoord Samen Verbonden 2014- 2018 is afgesproken dat in deze raadsperiode nieuw beleid ten aanzien van de dorpshuizen zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij de voorkeur zal worden gegeven aan functioneel beheer dat past bij de lokale positie van de desbetreffende dorpshuizen. 

 

Het college heeft onderzoeksbureau Synarchis opdracht geven om te onderzoeken op welke manier deze besparing gerealiseerd kan worden. De mogelijkheden waren samenvattend:  

 • het sluiten van één of meer dorpshuizen. 

 • het gedeeltelijk doorbelasten van de kosten van groot onderhoud aan de stichtingen die de dorpshuizen beheren. 

 • verkoop van dorpshuizen. 

 • het verhogen van de tarieven in combinatie met het verlagen van de subsidie (profijtbeginsel). 

 • instellen van een inkomensplafond van de beheerders. 

 • voordelen samenwerking. 

 

In de themaraad van 7 juli 2015 is dit rapport aan de gemeenteraad gepresenteerd. Als SGP fractie hebben we toen ingestemd met het verder onderzoeken van de bovenstaande mogelijkheden.  

 

De afgelopen jaren zijn in dit dossier belangrijk stappen gezet zoals:  

 • Transparantere subsidieverdeling, waarbij onderscheid gemaakt is tussen gebruik en exploitatie. Hiermee is een goede basis gelegd om de subsidieverlening onderling beter vergelijkbaar te maken. 

 • Activiteiten van ’t Trefpunt verplaatsen naar het MFC Tehaere in Yerseke (dit levert een jaarlijkse besparing op van  34.000).  

 • Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht of het onderbrengen van de activiteiten van het dorpshuis in Krabbendijke in het nieuw te bouwen gebouw van Ter Weel voordeel op zou leveren. Uit een businessplan bleek dat de kosten voor de verplaatsing van de dorpshuisactiviteiten hoger waren dan de kosten van het huidige dorpshuis (huisvesting en exploitatie). Om die reden is afgezien van het plan om de dorpshuisactiviteiten te verplaatsen. 

 • Besparing kosten van energie en onderhoud. Onderhoud via raamcontracten van gemeentelijk vastgoed levert een besparing op.  

 • Beheer dorpshuis zoveel mogelijk via stichtingen laten verlopen.  

 

Ten aanzien van de verlaging van de energiekosten wordt nog gewerkt aan voorstellen, waarbij de verwachting is dat ook dit verder voordeel zal opleveren voor de dorpshuizen waardoor op termijn de subsidie voor de exploitatie van het dorpshuis kan worden verlaagd. Alle verbeteringen die de komende jaren langs komen, zijn goed om mee te nemen. 

 

Het blijkt lastig om de volledige gewenste besparing van € 50.000 in te vullen. Er zijn goede stappen gezet. Het zetten van meer rigoureuze stappen (zoals het sluiten van een dorpshuis) lijkt zowel politiek als sociaal emotioneel niet wenselijk.  

De SGP fractie is blij met het bereikte resultaat, en steunt het voorstel van het college om hiermee het dossier af te ronden. Het heeft geen zin om nog extra tijd en energie te steken in het behalen van een beperkt voordeel wat ook op weinig politiek draagvlak kan rekenen. Hiermee is een lastig dossier door de wethouder en het college op een goede wijze afgerond.