3 november 2022

Een verslag van de SGP Landbouwtour

Op donderdag 29 september organiseerde SGP Zeeland een bijeenkomst bij Kesselaar BV in 's Gravenpolder. De bijeenkomst was onderdeel van de landbouwtour van de Zeeuwse statenfractie. Vanuit de statenfractie waren Harold van de Velde en Harry van der Maas aanwezig. Het doel van de bijeenkomsten is om met de agrariërs het gesprek aan te gaan naar aanleiding van de stikstofproblematiek in Nederland. Raadslid Leonard Harthoorn bezocht namens onze fractie de bijeenkomst in 's Gravenpolder. Hieronder leest u zijn verslag.

''Harry van der Maas neemt ons tijdens de bijeenkomst mee in de problematiek en onrust in de maatschappij rondom de stikstofproblematiek. Er wordt een grote kloof ervaren tussen overheid en burgers. Het vertrouwen is weg. Daarom wil de SGP Statenfractie graag in gesprek en horen hoe de achterban dit allemaal ervaart. De provincie Zeeland moet op 1 juli 2023 D.V. een sectorplan ingeleverd hebben. De regie en het tijdspad om tot dit plan te komen ligt volledig bij de Provincie Zeeland. De provincie Zeeland onderscheidt zich van andere provincies doordat er relatief veel scheepvaart in en rond de provincie Zeeland passeert (Schelde en Noordzee). Er zijn daarnaast een aantal grootverbruikers in de provincie. En we hebben te maken met industrie net over de grens in België (Antwerpen en Gent).

Het is de bedoeling dat het sectorplan breed geaccepteerd wordt en dat er draagvlak is bij de inwoners en ondernemers in Zeeland.

Er volgt een goede discussie over allerlei onderwerpen die met stikstof te maken hebben. Het is absoluut niet de bedoeling wat de SGP betreft dat agrariërs of andere ondernemers verplicht uitgekocht gaan worden. Daartegenover: als er ondernemers zijn die aangeven om zelf te willen stoppen, dan wordt met deze ondernemers in gesprek gegaan om te zien wat de mogelijkheden zijn. Er wordt met waardering gesproken over alle initiatieven die reeds door de agrarische sector zijn gedaan, zoals aanleggen van akker-bloemranden en het dijkbeheer. De agrarische sector is een dynamische sector waarin veel innovaties vorm krijgen. Er zijn veel ideeën m.b.t. innovatie. Er worden concrete voorbeelden genoemd, zoals emissiearme stallen en diverse innovaties van agrarische leveranciers zoals Lely. Er is veel technische kennis m.b.t. innovaties. Het algemeen gevoel van de aanwezigen is dat de overheid hier veel te veel aan voorbijgaat. Laat de sector zelf komen tot realistische voorstellen om de productie van stikstof terug te dringen.

Verder wordt ook gediscussieerd over de aanleg van zoet water in de Bevelanden. Er is grote behoefte aan zoet water, zeker ook gelet op de afgelopen zomer. Het financieel aspect van zoet water is ingewikkeld. Ook hiervoor komen diverse innovatieve ideeën aan de orde. 

Na een inspirerend overleg wordt de avond afgerond. Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor de inbreng. Er komt een centrale rapportage vanuit de SGP-Statenfractie als alle bijeenkomsten zijn gehouden en de input is verwerkt”.

Inmiddels heeft de statenfractie haar bevindingen n.a.v. de landbouwtour op papier gezet. Het resultaat is hier te lezen.