25 juni 2020

Financiering Sociaal Domein

Iedereen die het nieuws een beetje volgt zal regelmatig berichten tegenkomen over de
moeilijkheden die gemeenten hebben bij het financieren van het Sociaal Domein. Ook de gemeente Reimerswaal kampt hier al een aantal jaren mee. Een groot deel van de tekorten in Reimerswaal komen door de jeugdzorg. Daarvoor loopt nu een traject om die kosten onder controle te krijgen. Er zijn concrete plannen die tot kostenverlaging moeten leiden.


Maar dit artikel gaat over de financiering van het maatschappelijk werk, waaronder de WMO. Dit is de tweede pijler in het Sociaal Domein waar we keer op keer te kampen hebben met grote tekorten. En naast de hoge kosten voor de WMO hebben we nu ook de extra kosten in het leerlingenvervoer door het faillissement van TCR.


Voor onze SGP-fractie is dit een lastig dilemma. Aan de ene kant willen we iedereen die hulp nodig heeft die hulp niet ontzeggen. Aan de andere kant moeten we ook verstandig omgaan met de aan ons toevertrouwde financiën. Ook dit geld moet door belastingen worden opgebracht en ook dat kan een zware wissel trekken op het bestedingspatroon van (een deel van) onze inwoners.


Toen vorig jaar de begroting voor 2020 van het SWVO, de instelling die onder andere de WMO voor Reimerswaal uitvoert, aan de orde was, heeft de SGP-fractie met deze begroting ingestemd, maar we hebben wel duidelijk onze bezorgdheid uitgesproken. In het toen voorliggende raadsvoorstel werd ons 6 ton extra gevraagd om de begroting van het SWVO rond te krijgen. Daarmee kwam de Reimerswaalse bijdrage aan het SWVO op bijna 5 miljoen euro per jaar (op een begroting van 50 – 55 miljoen per jaar). Dat was voor de fractie wel even slikken, maar we hebben er wel mee ingestemd en daarnaast de verantwoordelijk portefeuillehouder met klem gevraagd om op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze uitgaven onder controle te krijgen zodat we niet ieder jaar met fors hogere uitgaven te maken krijgen.


Toen in mei de begroting van het SWVO voor 2021 en daarnaast een eerste begrotingswijziging voor 2020 ter tafel kwam, bleek dat deze uitgaven (nog steeds) niet onder controle zijn. In tegendeel zelfs, naast de al toegezegde extra 6 ton vroeg het SWVO voor 2020 nog eens om € 384.000 extra voor 2020 en € 529.000 extra voor 2021.


Voor de Reimerswaalse gemeenteraad was toen de maat vol. De hele gemeenteraad, m.u.v. de CUfractie, heeft deze begroting en de begrotingswijziging weggestemd. Voorlopig vinden wij een bedrag van 5 miljoen euro per jaar voor het maatschappelijk werk in Reimerswaal voldoende en hebben de verantwoordelijk wethouder met deze boodschap teruggestuurd naar het Algemeen Bestuur van SWVO.


Of onze tegenstem enige invloed heeft is op moment van schrijven nog niet bekend. Daar het een gemeenschappelijke regeling betreft, wordt het beleid vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Dat zijn naast Reimerswaal de ander vier Bevelandse gemeenten, met Tholen en Schouwen-Duiveland. Inmiddels is bekend dat ook Borsele tegengestemd heeft, maar Kapelle en Goes hebben wel ingestemd.


Dit traject is nog niet ten einde. Er moet nog veel veranderen. Maar hopelijk dringt het besef van een voorzichtig financieel beleid ook op dit terrein eens door bij alle verantwoordelijken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de hulp die we moeten geven aan hen die hulp nodig hebben.


Rien Bruinooge