7 januari 2020

Huisvesting arbeidsmigranten - SGP amendement verwerkt in beleid

Nadat het eerder in twee opinieraden en in de besluitraad van oktober aan de orde was geweest, werd in de besluitraad van december door de gemeenteraad het herziene huisvestingsbeleid arbeidsmigranten opnieuw vastgesteld. Met name voor onze fruittelers is dit een aangelegen onderwerp. Namens de fruittelersorganisatie NFO werd er ingesproken tijdens deze vergaderingen om hun wensen kenbaar te maken. Een belangrijk punt voor fruittelers was de wens om het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) te accepteren als volwaardig alternatief voor de in het beleid opgenomen Focwa keuring voor o.a. stacaravans. Voor de besluitraad van oktober was hiervoor namens de SGP fractie een amendement opgesteld. Op verzoek van het college werden toen de beraadslagingen opgeschort; het amendement werd aangehouden. Wel was duidelijk dat het amendement op unanieme steun van de raad kon rekenen. In de opinieraad van december voelde het college er nog niets voor om het amendement te honoreren. Wel had het Adviescentrum Flexwonen nog een advies uitgebracht dat in belangrijke mate overeen kwam met de visie van onze fractie. Kort voor de besluitraad kwamen er nieuwe stukken van het college, waarin het AKF keurmerk niet alleen werd toegestaan, maar zelfs werd toegejuicht! Met andere woorden, het amendement was nu volledig in de stukken verwerkt en daarmee overbodig geworden.

Lees het amendement