23 februari 2021

Interpellatiedebat Steehof

Dinsdag 23 februari hebben we in de gemeenteraad een interpellatiedebat gehouden over een fout die gemaakt is bij de loting voor kavels in het plan Steehof te Yerseke. Een enorm vervelende situatie waarbij wij vooral benadrukt hebben dat de kernvraag is “hoe kunnen we het recht doen of het meest recht doen aan alle betrokken”. Het college heeft aangegeven te onderzoeken of er een minder ingrijpend alternatief is dan het volledig opnieuw loten. Hier zijn wij blij mee en we hebben er vertrouwen in dat er een oplossing komt die meer tegemoet komt aan de verwachtingen van alle betrokken. Daarom hebben we een door Leefbaar Reimerswaal ingediende motie met het voorstel om degenen die niet meegeloot hebben bij de eerstvolgende gronduitgifte een kavel te geven niet ondersteund.

Onderstaand onze bijdrage in het interpellatiedebat.

Een interpellatiedebat in de gemeenteraad van Reimerswaal, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Dit maakt duidelijk dat er wel echt iets aan de hand is.

Er is een fout gemaakt door de gemeente en daardoor zijn een twintigtal mensen die ingeloot zijn voor een kavel in Steehof diep teleurgesteld. Dat is begrijpelijk. Als je jarenlang op een kavel wacht en je hebt dan bericht gekregen dat je als één van de eersten mag kiezen en enkele dagen daarna hoor je dat een loting overgedaan moet worden, dan is dat een diepe teleurstelling.

Overigens een slechte zaak dat inwoners van onze gemeente jaren moeten wachten tot ze kans maken op een kavel grond in het dorp van hun wensen. We moeten zorgen dat er voldoende bouwgrond beschikbaar is in onze kernen. Dat is een punt, maar lost het probleem waar we het vanavond over hebben niet op.

Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet om iets goed te praten, maar wel een feit. Belangrijk is hoe er daarna mee omgegaan wordt. Ik moet zeggen dat ik de communicatie hierover van het college naar de raad hierover duidelijk vind. En eerlijk, er wordt niet weggekropen of geprobeerd een verantwoording bij de notaris te leggen of iets dergelijks, ik wil ondanks de vragen die we hebben ook gezegd hebben dat we dat in ieder geval kunnen waarderen.

De uiteindelijke vraag is hoe kunnen we recht doen of het meest recht doen aan alle betrokken.

Wij hebben een aantal vragen aan de wethouder:

  • Is er een procedure vastgelegd voor uitgifte van kavels die algemeen geldt, of is dit een specifieke procedure voor Steehof voor deze keer?
  • Wie is verantwoordelijk voor het vaststellen van die procedures?
  • Is het de bevoegdheid van het college om een loting ongeldig te verklaren? En tot hoelang na het uitvoeren van die loting mag dat dan?
  • Is er nagedacht over een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld wat LR suggereert door alleen voor twee niet meegelote inschrijvers een oplossing te zoeken? Is dat juridisch haalbaar? Stel dat je er met deze twee uitkomt, is er dan geen mogelijkheid dat iemand anders deze oplossing aanvecht die wel graag opnieuw wil loten. En er zijn ook nog wel andere oplossingen denkbaar die allemaal weer z’n voor- en nadelen hebben. Maar mijn kernvraag is: zijn die afwegingen gemaakt en hoe is tot de definitieve keuze gekomen?
  • En een vraag voor verder in de toekomst is wel om kritisch naar onze processen te kijken. In bijvoorbeeld het financiële werk wordt vaak het vierogenprincipe toegepast. Doen we dat ook in dit soort processen? Kortom hoe voorkomen we dit in de toekomst ofwel minimaliseren we de kans op fouten?

Over de motie van LeefbaarReimerswaal hebben we een aantal vragen aan dhr Weststrate:

  • U geeft aan dat ingelote inschrijvers mogelijk al kosten hebben gemaakt voor verkoop van hun woning. Dat zou wel erg snel zijn. En kosten voor de voorbereiding van de nieuwbouw lijkt me helemaal niet realistisch, want de inschrijvers weten nog niet eens welke kavel ze krijgen. We moeten ook wel realistisch blijven.

U verzoekt in de motie:

  • “om de loting in stand te houden en met de twee van loting uitgesloten inschrijvers in gesprek te gaan en ze als eerste een plek te geven bij het volgende gronduitgifte binnen de gemeente Reimerswaal”
  • Is dit nog mogelijk, de loting is ongeldig verklaard, kan die nu weer geldig verklaard worden? En zijn we dan bezig de teleurstelling van de één te verplaatsen naar een teleurstelling bij de ander? Dat is waar wij in ieder geval ook beslist voor willen waken.
  • En die twee van loting uitgesloten inschrijvers willen waarschijnlijk niet in Krabbendijke wonen, dus de eerstkomende gronduitgifte klinkt wel sympathiek, maar dat ligt natuurlijk wel wat genuanceerder. Doet de keuze voor deze oplossing dan recht aan degenen die van loting uitgesloten zijn?
  • En uiteindelijk geeft de motie één oplossing aan terwijl de wethouder nog bezig is om te onderzoeken wat de beste oplossing is hiervoor, dan werkt deze motie beperkend.

Graag verneem ik van zowel portefeuillehouder als dhr. Weststrate reactie op deze vragen.

 

De wethouder heeft aangegeven op zoek te gaan naar een minder ingrijpend alternatief dan de volledige loting opnieuw uitvoeren. Daar waren wij blij mee. Ook heeft hij aangegeven daar nog deze week een beslissing in verwacht te maken. Dat is belangrijk, wij hebben aangegeven dat zorgvuldigheid belangrijk is, maar dat we anderzijds ook moeten voorkomen dat inschrijvers wekenlang in onzekerheid zitten.

De motie van Leefbaar Reimerswaal werd alleen door Leefbaar Reimerswaal en de ChristenUnie gesteund en werd daardoor verworpen.

Daarmee kan de wethouder verder om de beste oplossing te zoeken voor deze enorm vervelende situatie. Wij zullen dit kritisch volgen, omdat het zeker voor een gemeente, belangrijk is om fouten die gemaakt worden op een goede manier op te lossen.

Artwin Otte