2 juni 2015

Jaarstukken 2014 en Financieel perspectief

In de opinieraad van 2 juni 2015 worden de jaarstukken van 2014 en het Financieel Perspectief voor de komende jaren behandeld. 

Het jaarverslag voor 2014 laat ons een mooi resultaat zien. Dit is op zichzelf positief. Maar wel moeten er wat kantekeningen bij gezet worden. Het positieve voordeel valt in de eerste plaats erg groot uit vanwege werkzaamheden die wel begroot zijn maar niet uitgevoerd en daarom doorgeschoven wordt naar het volgend jaar. Dit gebeurd elk jaar en geeft een wat vertekend beeld op de begroting. In totaal is er 1.680131,- euro positief op de begroting. Waarvan er 1.177.318,- euro naar de begroting van 2015 wordt overgeheveld. Dit geeft een batig saldo van 502.813 euro wat toegevoegd kan worden aan de algemene reserve.

Vooraf moet altijd gesteld worden dat een Burgerlijke Gemeente niet uit is op een positief batig saldo maar juist op een kloppende begroting. Uiteraard tracht men niet exact op nul uit te komen om zo incidenten op te kunnen vangen. Daarom is het resultaat op zichzelf niet slecht. Maar een paar kleine kanttekeningen zijn er te maken. Zo zijn er een aantal onderschrijdingen (een onderschrijding is wanneer er minder geld is uitgegeven dan dat er begroot is) die wel bijzonder hoog zijn. Deze zijn niet verwerkt in de laatste begrotingswijziging. Dit geeft de raad niet de mogelijkheid om het geld wat dan overblijft te bestemmen voor andere doeleinden. En dat mag niet omdat de raad zogenaamd budgetrecht heeft (het recht te bepalen waar geld voor beschikbaar moet komen).

Het bijzondere is dat er ook wel een aantal afwijkingen heel bijzonder zijn. Zo is er bij het verstrekken van persoonsgebonden documenten ook een behoorlijke overschrijding (wel 48%!!!). De redenen daarvoor zijn wat onbegrijpelijk omdat het verstrekken van persoonsgebonden documenten een taak is die de gemeente al vele jaren uitvoert en hier dus redelijk ervaren in is.

Het jaarverslag laat ook een aantal mooie verbeteringen zien op het punt van solvabiliteitsratio kruipen we met 38% dicht naar de 40% die gemiddeld is voor een gemeente van onze grootte. Ook de nettoschuld per inwoner is gedaald en gelijk ook de ontwikkeling van de nettoschuld ten opzichte van de inkomsten van de gemeente zijn we nu na vele jaren een daling begonnen. Dit laatste is duidelijk een trendbreuk met de voorgaande 5 jaren.

Ook goed is om te vernemen dat het grondbedrijf van de gemeente een gezond grondbedrijf is. Dit is één van de weinige manieren voor een gemeente om extra geld binnen te krijgen. Maar het is gelijk (zoals het verleden ons leert) een punt waar de gemeente veel geld kan verliezen. Het is daarom goed om te vernemen dat het in onze gemeente geen grote problemen geeft.

De accountant wijst terecht ook op de komende werklast voor de vennootschapsbelasting. De gemeente speelt hierop in door extra mankracht op de financiële afdeling te plannen.

Het financieel perspectief komt voor de komende jaren positief uit. Echter de postieve uitkomst heeft twee punten die van belang zijn. In de eerste plaats gaat er een half miljoen vanaf door het wegvallen van het Delta-dividend. En dit wordt gecompenseerd met een zes ton die de gemeente via een nieuwe belasting, namelijk kabelbelasting, wil gaan heffen. Rondom deze nieuwe belastingvorm zijn wel een aantal onzekerheden. Het moet snel ingevoerd wordt. Er gaan geruchten dat het mogelijk door de landelijke overheid de mogelijkheden van de gemeente beperkt gaan worden.

Daarnaast gaat het college ook uit van een positieve ontwikkeling voor het gemeentefonds (het bedrag dat de gemeente via de landelijke overheid krijgt).

Kortom een mooi verhaal maar we moeten wel opletten dat de meevallers / nieuwe belastingen ook daadwerkelijk komen. We wachten het met spanning af.

Documenten kunt u vinden op de website van de Gemeente Reimerswaal: