15 juni 2021

Kadernota 2022-2025

In de kadernota worden de uitgangspunten voor de komende jaren bepaald. Een belangrijk moment om als SGP-fractie onze visie te geven op de toekomst van Reimerwaal. We hebben aandacht gevraagd voor “de zekerheid” dat God regeert. Wat Hij doet, ook in de toekomst, is goed, dat belijden geeft rust.

Onderstaand is de bijdrage van de SGP-fractie in de eerste termijn te lezen.

Geachte voorzitter,

Vorig jaar hebben we geen kadernota behandeld.  

Dat kwam doordat er veel onzekerheden gevoeld werden. Omdat het coronavirus alle zekerheden die we dachten te hebben wegnam. Dit jaar hebben we wel een kadernota en we zijn daar blij om want het is belangrijk om de richting voor de langere termijn te bepalen.

Echter laten we niet vergeten dat ook nu, net zoals in het verleden en in de toekomst niets “zeker” is. Wij kunnen denken dat we corona “onder controle” hebben of krijgen. Onze samenleving is zo gericht om, door allerlei maatregelen en beslissingen, alles te doen om maar controle te krijgen. Door enorme investeringen in de economie, die draaiende te houden, door iedereen te vaccineren het coronavirus tegen te houden enz. Maar we hebben afgelopen jaar gezien hoe wij als mensen niet alles kunnen en niet alles beheersen, wij gaan niet over ziekte en gezondheid. Als SGP-fractie geloven we dat God alles op deze wereld regeert.

Ik denk dat meesten onder ons wel eens gehoord hebben van de Heidelbergse Catechismus. Dat is een boekje in vraag en antwoord vorm wat in 1563 in Heidelberg (Duitsland) is opgesteld. Enkele jaren later is het in het Nederlands vertaald en nu bijna 500 jaar later, wordt het nog steeds door veel mensen gelezen.

Daarin staat: (en ik citeer dan in wat ouderwets taalgebruik) dat  “we in tegenspoed geduldig en in voorspoed God dankbaar mogen zijn, en we in alles dat ons nog toekomen kan (de toekomst) een goed toevoorzicht (vertrouwen) hebben op onze trouwe God en Vader”.

Dat vertrouwen in God zorgt voor rust. Dat zorgt voor zekerheid, niet de zekerheid dat alle maatregelen komen te vervallen, maar wel dat wat God doet, goed is.

Als we tijdens de behandeling van de kadernota vooruitkijken wens ik de gemeenteraad, het college en de organisatie voor de toekomst dat vertrouwen toe.

Voorzitter

Allereerst willen we het college hartelijk danken voor de verstrekte kadernota en in het bijzonder ook de organisatie voor hun inzet die ze hiervoor gepleegd hebben.

Ondanks de vele beperkingen lijkt op gemeentelijk niveau het aanpassingsvermogen goed te zijn zodat in het algemeen zaken doorgang kunnen vinden. Wij willen daarvoor onze waardering uitspreken.

Voor veel bedrijven is het schrijven van zwarte cijfers de doelstelling en geven rode cijfers aan dat het niet goed gaat. Bij het lezen van deze kadernota vroeg ik me wat vertwijfeld af of ik de in het rood weergeven standpunten van het college ook op deze manier moest duiden. 

Diverse voorstellen, met name ook om structureel de formatie uit te breiden worden door het college geadviseerd niet te volgen. U weet dat we als SGP groot voorstander zijn van een kleine overheid. Er zijn heel veel zaken die echt niet perse door een overheid geregeld hoeven te worden, maar zelfs veel beter door inwoners onderling geregeld kunnen worden. Dus wat dat betreft steunen wij de lijn om een beperkte organisatie te houden. Echter waar wij wel wat moeite mee hebben is dat op diverse plaatsen dan wel wordt gesproken over tijdelijke inhuur voor deze onderwerpen. Dan zijn we volgens ons bezig om onszelf voor de gek te houden. Structureel past het niet, maar dan lossen we het elk jaar toch incidenteel op en dan met inhuur constructies. (dat is duur en heeft tot gevolg dat kennis en ervaring niet binnen onze eigen organisatie opgebouwd wordt). Daar zijn wij wel kritisch op. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe hij daar tegenaan kijkt, of nog liever hoe hij er voor gaat zorgen dat dat niet gaat gebeuren.

Met name aan de inkomstenkant is het heel moeilijk om een helder beeld te krijgen voor de komende jaren, bij elke circulaire die er vanuit de landelijke overheid komt kunnen die inkomsten zomaar een paar ton hoger of lager worden. Het is lastig om op die manier stabiel beleid te maken. Toch pleiten wij daar wel voor, laten we niet al te snel zenuwachtig worden als een uitkering lijkt iets lager te worden en laten we ook niet direct alles incidenteel uitgeven als er een keer wat meer geld komt. Wij zijn wel benieuwd naar de consequenties voor onze gemeente uit de meicirculaire. Ik kan me voorstellen dat dat niet meer in deze kadernota verwerkt wordt, maar het moet toch mogelijk zijn om ons als gemeenteraad het inzicht te verschaffen in deze consequenties, voor vaststellen van deze kadernota?

Wij maken ons zorgen om een algemene reserve die onder de minimaal vastgestelde stand zit. Dat kan niet zo blijven, de reserve is er om risico’s op te vangen, su als het nodig is mag hij zeker aangesproken worden, maar het moet niet zo zijn dat die structureel onder de vastgestelde minimale stand komt. Dan moeten we of onze visie op de minimumbijstand bijstellen ofwel bepaalde bezuinigingsmaatregelen nemen. Wat is de visie van het college hierop?

We zijn blij dat op diverse onderdelen kritischer gekeken wordt naar de uitgaven op het sociaal domein, daar hebben wij al jaren om gevraagd.  Inmiddels wordt dit breed gedeeld en wordt hieraan gewerkt, daar zijn wij blij om en dat is ook echt noodzakelijk. Laten we echter wel oog blijven houden voor de belangen van onze inwoners die echt zorg nodig hebben, dat zij die zorg ook kunnen krijgen. Waarbij we in het bijzonder in deze crisistijd ook voldoende aandacht moeten hebben voor mensen die soms (nog verder) in eenzaamheid dreigen te komen. We zijn als SGP-fractie de vele mantelzorgers en/of vrijwilligers in de gemeente Reimerswaal dankbaar voor hun belangeloze inzet voor deze inwoners.  

Afgelopen jaar hebben we de toeslagenaffaire gehad. Het is belangrijk om daar ook als gemeente van te leren. Hoe benaderbaar is onze gemeente? Hoe serieus nemen we inwoners die ergens tegenaan lopen. Hoe voorkomen we dat we terugvallen in wetteksten en vastgestelde regels en daarbij uit het oog verliezen dat we er in eerste instantie zijn om onze inwoners en ondernemers te helpen, te dienen. Is het inmiddels niet zo dat als ik bijvoorbeeld op gebied van ruimtelijke ordening kijkt, het als eenvoudige inwoner heel moeilijk is om iets te bereiken, terwijl iemand die een aantal dure adviseurs in kan zetten die allerlei rapportages laat maken dat wel kan. Zijn we dan niet te veel bezig vanuit de gedachte dat als er een uitgebreid rapport ligt van een deskundige dan zijn we tenminste ingedekt en kunnen we onze beslissing verdedigen. En ik begrijp dat wel, maar vindt dat we daar heel kritisch op moeten zijn. Verliezen we niet teveel de menselijke maat, en hebben we wel genoeg oog voor met name ook de belangen van de wat minder mondige en minder welvarende inwoners?

Wij hebben reeds enkele jaren aangegeven dat we de afvalstoffenheffing zuiver willen maken. Dus geen BOA betalen uit deze begrotingspost (pag 28) Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben we opnieuw die opdracht meegegeven aan het college om dit in deze kadernota te regelen omdat we destijds geen goede dekking konden vinden om het in de begroting te verwerken. Wij zijn het er dan ook niet mee eens dat het college deze opdracht opnieuw een jaar voor zich uit schuift. Wij willen een amendement indienen voor aanpassing hiervan. De kosten voor de BOA willen we komend jaar niet meer ten laste brengen van deze begrotingspost. De kwijtscheldingskosten betreft een iets grotere post en willen we dat vanaf het jaar erna weggewerkt wordt uit deze begrotingspost. Belastingheffing moet zuiver zijn en wij zitten ten opzichte van andere gemeenten relatief hoog, wij zien daar graag  een iets corrigerende lijn en willen dat niet jaar voor jaar uit blijven stellen.

Als SGP-fractie leggen we al enige tijd de vinger bij het verbouwen van woningen en winkelpanden tot ruimte voor huisvesting van arbeidsmigranten. We zijn blij dat tijdens de laatste raadsvergadering een eerste stap is gezet om hier meer invloed op te krijgen. Echter, zijn we de laatste jaren niet vooral druk geweest met het constateren van een bepaalde ontwikkeling, bijv. arbeidsmigranten in caravans, arbeidsmigranten in de dorpskernen, en het nemen van maatregelen om dat wat te beteugelen? Er is gemeentelijk beleid, er is Bevelands breed een bepaald beleid, maar moeten we niet juist zelf daadkrachtige keuzes maken hoe we nu om willen gaan met huisvesting van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze gemeente, dus laten we een goede oplossing zoeken. Laten we duidelijkheid geven naar onze ondernemers hoe we het willen.  In onze visie zijn daarbij o.a. belangrijk dat we de kernen proberen te ontlasten en dat we zorgen voor menswaardige huisvesting en bewust zijn dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor veel bedrijven. Het ontlasten van de kernen is ook nodig omdat een oververhitte woningmarkt het toch al moeilijk maakt vooral voor jongeren en starters om een passende woning te bemachtigen. Wij herhalen onze oproep van eerdere jaren om bij elke kern voldoende woningbouwgrond beschikbaar te hebben.

Het ondernemerschap van velen in onze gemeente moeten we als gemeente positief tegemoet treden, laten we dat stimuleren en als gemeente beschikbaar en meedenkend zijn. En met het oog op de toekomst zorgen voor voldoende ruimte voor ondernemers, die hun bedrijven (verder) willen ontplooien.

Voorzitter

We zijn blij dat we dit voorjaar een vaste griffier hebben benoemd. De laatste jaren was het erg onrustig door allerlei wisselingen op de griffie. Om als raadsleden goed te kunnen functioneren is een goede griffie heel belangrijk. Wij willen onze waardering uitspreken voor de ondersteuning en het advies vanuit de griffie. Dit helpt ons om onze taken als raadslid op een goede manier uit te voeren.

Eind vorig jaar is er raadsbreed een motie aangenomen om de kosten voor de raad en griffie apart op te nemen in de begroting. Er is daarin ook de opdracht gegeven om nog voor de kadernota met een uitgeschreven procesvoorstel te komen voor verantwoording van deze uitgaven. Wij hebben dat nog niet gezien en ik kom daar in deze kadernota ook niets van tegen. Kan de portefeuillehouder aangegeven waarom tot op heden geen opvolging is gegeven aan deze motie?

Een laatste punt wat ik wil benoemen is dat wij aandacht willen vragen voor een verrommeling van het buitengebied. Handhaving daarop mag zeker plaatsvinden. We vragen van ondernemers om bijv. caravans voor arbeidsmigranten landschappelijk in te passen, maar anderzijds staan er soms wel allerlei bouwsels op een erf waar we niets aan doen, laten we met elkaar zorgen voor een goede uitstraling van onze leefomgeving. Ditzelfde geldt voor sommige (delen) van bedrijventerreinen, laten we ook daar waken over een goede, verzorgde uitstraling.

Voorzitter,

Wij willen nogmaals dank uitspreken voor deze kadernota, wij kunnen er ons behoudens eerder gemaakte opmerkingen in grote lijnen in vinden en hopen dat er bij de vaststelling van de begroting ook iets meer duidelijkheid is in financiën en mogelijkheid om bepaalde zaken op te pakken. En dat, met het vertrouwen op Gods hulp waarmee ik deze bijdrage begon.

Dank u wel.