15 december 2015

Laatste besluitraad 2015

De laatste besluitraad van 2015 heeft niet veel spannende punten op de agenda. Met uitzondering van de 1e begrotingswijziging van de GGD waar op zichzelf niet veel op aan te merken valt. Wel is de SGP wat ongerust over de berichtgeving in de krant dat er mogelijk consultatiebureaus gaan sluiten. Hoewel dit punt nog niet officieel aan de orde is, toch vinden we het gepast om hier alvast een kleine kanttekening bij te plaatsen.

Ook is er een unaniem gesteunde motie over het onderzoeken van alternatieven voor de 380KV lijn. Dit levert veel instemming op binnen de raad.

Op het onderdeel “Reimerswaal voor elkaar”, waar de gemeente een initiatief wil starten om kleine klusjes op een soort marktplaats aan te bieden waarop dan vrijwilligers weer kunnen inschrijven, heeft de SGP wel een opmerking. Er wordt in het verslag nergens geschreven over mogelijkheden tot samenwerking met reeds bestaande instanties zoals bijvoorbeeld het NPV wat in bijvoorbeeld de kern Rilland al zulke taken doet. We willen dan ook graag dat de gemeente (de projectleider die speciaal voor dit project wordt aangetrokken) kijkt of daar mee samengewerkt kan worden.

Een terugblik in 2015

Aan het einde van een jaar is het altijd goed om terug te kijken. Veel zaken zijn gepasseerd voor de gemeente maar soms ook erg persoonlijk. Het is uiteraard ondoenlijk om een volledig verslag te maken maar we trachten hieronder toch een paar punten te benoemen.

Als eerste willen we denken aan ons mederaadslid Bram van Stee die intussen vele behandelingen weer achter de rug heeft in verband met zijn ziekte. Helaas is het er niet beter op geworden. Wel mag het een wonder zijn dat te midden van dit alles Bram altijd goed mag getuigen van zijn Heere. We wensen hem en zijn familie dan ook Gods zegen en veel sterkte voor het toekomende toe.

Naast Bram van Stee denken we ook aan Wim van Pelt die ook een slechte boodschap kreeg in het achterliggende jaar. We wensen hem en zijn familie hetzelfde toe, Gods zegen en veel sterkte.

Ook moest in de achterliggende periode Thea Laban een operatie aan haar knie ondergaan. Gelukkig ging het laatst dat we haar spraken al weer stukken beter.

Het datum overzicht hieronder doet ook melding van diverse mensen die overleden zijn. Plaatsen vallen leeg en mensen worden gemist. Degene die achterbleven zullen ook in gaan leven wat het is om als weduwe, weduwnaar, wees of half-wees door het leven te moeten. In de Bijbel staat dat God de rouwdragenden door heil kan verheffen. We zouden ze niets beter willen toewensen.

Rest ons nog een kort overzicht op datum van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar:

1 januari 2015

Bij het begin van het jaar zijn de decentralisaties een feit. Vanaf nu is de gemeente verantwoordelijk voor o.a. jeugdzorg, de participatiewet en nog wat zorgtaken. Een spannende tijd want iedereen is benieuwd of beloften waar gemaakt gaan worden. Gelukkig is er ook een gezonde dosis realiteitszin in de raad. De verantwoordelijk wethouder de Kunder heeft er een heel zwaar en uitgebreid dossier bij.

13 januari 2015

Tegen wil en dank debateren we deze avond weer over het kart verhaal bij Rilland. Het heeft de gemeente al veel geld gekost. En een uitkomst lijkt nog steeds mijlen ver weg. Al eind 2014 heeft het college dan ook besloten om de stekker uit dit project te trekken.

27 januari 2015

Wethouder Vogelaar verdedigd deze avond zijn plan voor de Bibliotheek in Reimerswaal. Hij wil de organisatie BiblioOosterschelde aanhouden en een centrale vestiging in Kruiningen met uitgiftepunten in de gebouwen van Ter Weel voor de andere kernen. Hij krijgt na een uitvoerig debat hiervoor de steun van de raad.

3 februari 2015

Onze raadsgriffier krijgt ondersteuning van een griffiermedewerkster. Mevrouw C. de Bruine woont vanaf nu ook de raadsvergaderingen bij en assisteert onze griffier in zijn taak.

Op dezelfde vergadering komt een lijvig rapport over de veiligheid in het smalste deel van Zeeland aan de orde. Veel verkeersstromen gaan door dit deel en dat maakt de veiligheid niet beter. De inventarisatie moet helpen voor de veiligheidsregio om goede scenario’s en voorzieningen op te stellen waarmee de veiligheid, voor zover we dit menselijk kunnen, beheersen.

13 maart 2015

Er is een verkiezingsbijeenkomst in Yerseke. Aanwezig leden van de staten, waterschap, 2e kamer en onze fractie. Een compleet programma met als thema de schaal en schelpdiersector van Yerseke geeft veel stof tot nadenken. Tijdens het middagprogramma wordt er ook nog even een korretje mossels gevist tijdens een rondvaart. De avond staat zoals gewoonlijk in het teken van de verkiezingen en wat luchtig debat. Al bij al een mooie dag.

19 maart 2015

Een mooie uitslag mogen we krijgen voor onze Provincie: 2 zetels meer (6 totaal) dit geeft ook uiteindelijk 2 zetels in de Eerste Kamer.

21 april 2015

De verkoop van Bachten Vaete wordt met 15 stemmen voor en 2 tegen (CU) door de raad aangenomen.

19 mei 2015

De brandweer komt zijn plannen toelichten voor de komende tijd. Voor de gemeente Reimerswaal weinig veranderingen. Alleen in Rilland komt er een zogenaamde Zeeuwse TankSpuitauto (TS). En in Kruiningen een uitgebreid HulpVerleningsvoertuig (HV). In Rilland zijn er ook nog wat zorgen rondom de bezetting voor overdag.

26 mei 2015

Een belangrijk besluit voor de loswal in Hansweert staat op de agenda. Een onderdeel daarvan is de geluidswal van zeecontainers (in de wandelgangen wel genoemd de ‘Berlijnse muur’). Daarnaast moet het bestemmingsplan handvaten gaan geven voor handhaving. Het is een plan waar intussen veel tijd en veel partijen bij betrokken zijn. Uiteindelijk wordt het in meerderheid goedgekeurd.

2 juni 2015

De jaarstukken en het financieel perspectief behoren tot de jaarlijks terugkerende onderdelen. Er zijn wel wat zorgpunten in de jaarstukken maar over het algemeen is het een heel positief verslag. Ook het financieel perspectief geeft een positieve vooruitblik. Wel zitten er een aantal onzekerheden in die de tijd gaat leren of dat ook verzilverd kan worden.

9 juni 2015

Wethouder Sinke presenteert een genuanceerd begraafbeleid voor de raad. Bij de uitvoering van het vorige beleid bleek dat het door diverse omstandigheden praktisch onuitvoerbaar was. Daarop is er een bezinning op dit thema gekomen en een nieuw voorstel gemaakt vanuit het college. Het levert een uitgebreide discussie op. Het duurt al bij al nog wel tot 17 november voordat het nieuwe beleid wordt vastgesteld door de raad.

19 juni 2015

Onze Jongeren afdeling bestaat 10 jaar. Ze vieren dit met een mooie avond met bbq en klein debatje.

30 juni 2015

Een mooie ontwikkeling is de mogelijkheid voor agrarische bedrijven in het buitengebied om te groeien. Veel bedrijven hebben de door de gemeente aangereikte handschoen opgepakt. Wel zijn er wat kritische kanttekeningen rondom de uitbreiding van Arjazon.

14 juli 2015

Op de laatste besluitraad voor het zomerreces wordt het bestemmingsplan voor het Klooster in Rilland unaniem aangenomen. Dit geeft firma de Jager Detachering de mogelijkheid om 200 arbeidsmigranten te huisvesten aldaar (was eerst 129).

29 september 2015

Op een korte besluitraad komt ook het onderdeel hoogspanningsstation Rilland aan de orde. Dit wordt goedgekeurd. Dit plan heeft natuurlijk alles te maken met de 380Kv leiding die door onze gemeente er bij moet komen. Dit plan heeft in de achterliggende tijd al veel stof doen opwaaien. De nieuwe lijn met windtrack masten zal geen sieraad zijn voor onze gemeente en de gezondheidsrisico’s geven veel weerstand in de gemeente en bij de gemeenteraad. Diverse malen wordt er getracht om te zoeken naar alternatieve plannen voor deze lijn. Zelfs op de laatste besluitraad (op 15 december 2015) wordt er nog een motie ingediend tot onderzoek van alternatieven. Tot nu toe is het echter nog zonder enig resultaat.

2 oktober 2015

Onze jongeren afdeling organiseert een debat avond over de toekomst voor de mosselsector in Yerseke.

6 oktober 2015

Ook de programmabegroting is onderdeel van de standaard Plan-Control Cyclus. De begroting laat een plus zien voor de komende periode. Maar het is echter wel een plus die bereikt wordt door de mogelijke kabelbelasting. Deze is nog geheel nieuw en heeft nog veel vraagtekens. Het is dus de vraag of we ook aan het eind van 2015 zo positief er uit komen.

20 oktober 2015

Een nieuw plan voor afval inzameling. Niet alleen kunstof maar ook drankkartons wil de gemeente los gaan inzamelen.

10 november 2015

We krijgen van R&B een inzicht in wat er allemaal in de achterliggende tijd is gebeurd. Een paar in het oog springende projecten zijn: de nieuwe Vlietberg, de uitkijk bij Kruiningen.

Nog te vermelden valt dat dit jaar ook de eerste oplevering van de Zaete heeft plaats gevonden in onze gemeente. Dat de ALDI intussen plaats heeft gevonden op zijn nieuwe plaats in Kruiningen.

23 november 2015

We worden opgeschrikt door het bericht dat Sonja van Stel, vrouw van fractieondersteuner Hans van Stel (PvdA) onverwacht is overleden.

26 november 2015

Onze burgemeester Jan Huisman geeft te kennen dat hij voornemens is het ambt per 1 mei neer te leggen. Hij is dan 66 jaar en hoopt van een welverdiend pensioen te gaan genieten.

29 november 2015 en 2 december 2015

Binnen een week overlijden zowel oud senator G. Holdijk (1944-2015) en oud voorzitter W. Kolijn (1944-2015). Twee mannen die veel voor onze partij hebben mogen betekenen.

4 december 2015

De jongeren vereniging organiseert een mooie avond met ons kersverse lid in de Eerste Kamer, Peter Schalk, over zijn eerste ervaringen.

Tot slot

Zo is er alweer een jaar voorbij. Wat Mozes al stelde in zijn psalm dat niet de tijd vliegt maar wij vliegen daarheen krijgt met elk jaar weer meer betekenis. Onder alles wat er bedacht, en besloten wordt, moeten we stellen dat zo de Heere het huis niet zou bouwen dan zouden de bouwlieden tevergeefs daaraan arbeiden. Met deze wetenschap hopen we dit jaar uit te gaan en straks als de Heere het geeft het nieuwe jaar in te gaan. Om dan ook weer te bidden en te werken. De volgorde is niet onbelangrijk. Want we kunnen wel eerst werken en dan vragen of de Heere mee wil trekken. Maar het is beter om te vragen of Hij ons wil leiden op Zijn weg.

Rest ons nog om iedereen een gezegende kerst te wensen.

Namens de fractie van de SGP