26 januari 2022

Mooie en realistische visie voor Rilland-Oost

Op dinsdag 25 januari werd in de opinieraad het ontwerp voor een structuurvisie voor Energielandschap Rilland-Oost besproken. Dit plan wordt ter visie gelegd, zodat inwoners en betrokkenen daarop kunnen reageren. Het plan en de inspraakreacties, met de reactie van het college daarop, worden over een paar maanden besproken in de raad.

Het plan heet een visie en dat is het ook! Het is een mooi en allesomvattend plan dat breder is dan alleen energie – het gaat bijvoorbeeld ook over het borgen van de zoetwatervoorziening. Dat is goed, want hoewel reductie van CO2-uitstoot belangrijk is, zijn er meer problemen dan dat alleen. Het is goed om win-win situaties te creëren, met energie als vliegwiel, dat is efficiënt en vergroot ook het draagvlak en past ook bij het uitgangspunt 'nuchterheid en realisme' wat we in het beginstadium vastgesteld hebben.

Deze visie geeft een duidelijk kader voor de komende jaren (of misschien wel tientallen jaren) voor mensen/partijen die iets willen. Belangrijk dat dit ook bekend is bij mensen zodat ze dit in een vroegtijdig stadium ook in hun planvorming kunnen betrekken.

We hebben onze waardering ook uitgesproken voor de aanpak die gevolgd is, en ondanks moeilijke omstandigheden met corona is toch met heel veel partijen en stakeholders gesproken.

Het visiedocument is een uitgebreid document waar veel in staat en je kunt hier avonden over praten, zoals we ook gedaan hebben in de raadswerkgroep. We zijn benieuwd naar de reacties bij de tervisielegging, die kunnen we meenemen bij de uiteindelijke vaststelling.

Energie is een grote opgave en er komt grote druk vanuit alle hogere lagen van de overheid. Maar we moeten wel nuchter zijn en geen dingen doen waar we later spijt van krijgen. In dat opzicht zijn we blij met de tekst in het visiedocument dat er geen geen ruimte is voor monofunctionele zonneweiden op land en dat de ambitie is om landbouw zoveel mogelijk in het gebied te behouden. Dat ondersteunen we van harte, en wat ons betreft blijft dat ook het uitgangspunt.

Over dit onderwerp heeft Rien Sinke het woord gevoerd in de vergadering van 25 januari. 

Link:

Plan: Tervisielegging ontwerp structuurvisie voor het energielandschap Rilland-Oost

(foto: Johan Gideonse)