24 januari 2017

Nota grondbeleid 2017 - 2020

In de besluitenraad van 24 januari is de nota grondbeleid 2017 – 2020 vastgesteld. Een document waarin helder staat omschreven welke voornemens de gemeente Reimerswaal heeft op het gebied van grondbeleid.

 

Er wordt een sterke voorkeur uitgesproken voor het invullen van inbreidingslocaties. Dit is een goede zaak. Om te voorkomen dat delen van dorpen verpauperen moeten we ons als gemeente inzetten of alle medewerking geven om inbreidingslocaties in te vullen. Dat kan door daarin actief op te treden als gemeente, maar ook heel goed door enkel faciliterend op te treden en de ontwikkeling op bepaalde locaties verder over te laten aan marktpartijen.

 

De enige beperking die dit met zich meebrengt is dat marktpartijen meestal als doestelling hebben woningen te bouwen. Dus geen bouwgrond aanbieden maar een complete woning met grond verkopen. In onze gemeente is er altijd veel behoefte geweest om bouwkavels te kopen en daar zelf of met een eigen vaak kleine plaatselijke ondernemer een woning op te realiseren. Wij hebben aangegeven dat we er naar moeten streven om die mogelijkheden ook in de toekomst te bieden.

 

In één onderdeel van de nota konden wij ons absoluut niet vinden. Hierin werd gesteld dat nieuwe uitbreidingslocaties mede onder druk van de markt en onder invloed van demografische ontwikkelingen niet meer aan de orde zijn. Wij zijn ons bewust dat dit provinciaal beleid is. Echter in onze optiek moet er in onze gemeente zeker wel ruimte blijven om ook uitbreidingsplannen te realiseren. Als er voor eigen bevolking behoeft is aan woningen of bouwgrond en we kunnen dit niet of beperkt bieden in inbreidingsplannen, dan is het een goede zaak dat we als gemeente een uitbreidingsplan aan de rand van een dorp realiseren. Vooralsnog is Reimerswaal een groeiende gemeente wat betreft inwoneraantal en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Gezien deze demografische ontwikkelingen moeten in de optiek van de SGP-fractie ook uitbreidingsplannan tot de mogelijkheid behoren.

 

Verschillende andere fracties in de raad deelden dit standpunt en dit onderdeel in de nota is dan ook aangepast en geeft ruimte om in de toekomst indien daar behoeft aan is, nieuwe uitbreidingslocaties te realiseren. De SGP-fractie vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende woningen in de gemeente Reimerswaal gebouwd kunnen worden voor huisvesting van onze inwoners.