4 oktober 2016

Opinieraad 4 oktober 2016 met daarop de programma begroting

Er staan veel agendapunten op de agenda. Jaarlijks belangrijk terugkerend punt is de programmabegroting. Dit is een document waarin enerzijds kort wordt teruggeblikt op de financiën en wat bereikt is, maar anderzijds vooral de begroting voor de komende jaren. Voor ons ligt de programmabegroting 2017-2020. Basis input voor dit document is de meicirculaire of recenter de septembercirculaire. In deze documenten wordt weergegeven wat de ontwikkeling is van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Oftewel eenvoudig verwoord, hoeveel geld de gemeente Reimerswaal van de Rijksoverheid ontvangt voor het uitvoeren van zijn taken.

De SGP fractie geeft bij monde van de fractievoorzitter dhr. V. Janszen een introductie waarin gememoreerd wordt aan het vele werk wat verzet is, in het bijzonder door de afdeling financiën die getroffen is door het verlies van twee trouwe medewerkers. Zo ging de mare van het “Memento Mori”, “gedenkt te sterven” door het gemeentehuis. Ons medeleven gaat uit naar de achtergebleven betrekkingen. Ondanks deze gebeurtenissen ligt er een goed doortimmerd, prettig leesbaar geheel op tafel. De uitkomst van de septembercirculaire geeft een positief resultaat. De SGP staat voor een gedegen financiële uitvoering en dat heeft in samenwerking met anderen zijn vruchten afgeworpen. Verder wordt aandacht gevraagd voor leegloop van de middenstand in verschillende kernen, een veilige woonomgeving, waarbij de kwetsbaren, de kleine en schoolgaande kinderen, prioriteit genieten. Dhr. M. Sinke gaat in op een aantal financiële vragen. De wens van de SGP fractie is politiek te bedrijven vanuit de Bijbel, het Woord van God. Zijn geboden zijn heilzaam voor het geheel van onze samenleving. We wensen zowel raad als college en alle betrokkenen ’s Heeren zegen toe.

Burgemeester Piet Zoon met stropdas

Rien Sinke had een stropdas gegeven aan waarnemend burgemeester Piet Zoon die hij spontaan aandeed en tijdens de raadsvergadering gisteren droeg.