3 oktober 2017

Opinieraad met begroting 2018 - 2021

Deze opinieraad had een volle agenda met een aantal onderwerpen die veel discussie opleverden. Met name het bibliotheekbeleid en de begroting namen een groot deel van de tijd in beslag. De voorzitter had van te voren al aangegeven dat het streven was om elf uur af te ronden. Dat is uiteindelijk ook gelukt, hoewel niet alles van de agenda besproken was. De oplossing was om alle vragen die naar aanleiding van de begroting gesteld waren op een later tijdstip schriftelijk te beantwoorden.

Het bibliotheekbeleid is de afgelopen jaren al vaker in detail aan de orde geweest. Daarom kwam het voor iedereen, ook het college, als een onaangename verrassing dat de bibliotheek weer om extra geld vraagt. Een sluitende en uitgebreide onderbouwing waarom werd helaas niet gegeven. Na veel discussie besloot het college om dit voorstel nog even uit te stellen zodat er meer tijd is om deze onderbouwing alsnog te leveren. De PvdA heeft er echter niet veel vertrouwen in en kondigde aan om een rekenkameronderzoek te laten doen naar het financiële verhaal achter het bibliotheekbeleid.

Daarna stond de begroting op de agenda. Alle fracties waren blij met de positieve cijfers die geschreven worden. Er werden veel vragen gesteld over de inhoud van de verschillende programma's, en hier en daar werden kritische opmerkingen gemaakt, voornamelijk vanuit de oppositie. Er werd verweten dat er geen nieuw beleid in zat en dat het weinig ambitieus was.  Als SGP denken we daar anders over, het voorzichtige financiële beleid heeft zijn vruchten afgeworpen en dat heeft het college goed gedaan. In onze bijdragen waren de belangrijkste punten de oproep om de geplande bezuinigingen (die moeilijk te halen zijn) nog eens tegen het licht te houden en te schrappen indien nodig, en om de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten vooralsnog te schrappen omdat er geen financiële noodzaak voor is nu er een overschot is.

Hieronder volgt de integrale tekst die onze fractievoorzitter Tin Janszen uitgesproken heeft, inclusief de vragen over de verschillende programma's.Begroting 2018 – 2021

Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de raad, college, directie, ambtelijke ondersteuning, belangstellenden, alsmede de vertegenwoordigers van de media, en niet in de laatste plaats onze Gideon.

Vandaag ter behandeling o.a. de begroting 2018 – 2021

Wij danken alle betrokkenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het lijvig boekwerk.

De uitkomst in alle jaarschijven is positief, zelfs tot in de laatste jaarschijf een overschot van bijna € 400.000,00 en dat is best opmerkelijk. Een financieel gezond Reimerswaal is te danken aan het voorzichtig en behoedzaam beleid in de voorbije jaren in gezamenlijkheid met raad en college waarbij onze schatkistbewaarder zeker een pluim verdiend.

Er is geen reden om af te wijken van de huidige koers.

Wij zijn ook nog onkundig van wat het nieuwe kabinet voor verrassingen in petto heeft en met welke financiële gevolgen dat gepaard zal gaan.

Voorzitter we lopen even door de begroting:

Een pre is dat inmiddels meetbare indicatoren zijn toegevoegd. Dat geeft extra inzicht en maakt vergelijken met andere gemeenten mogelijk !

Blz. 14 Programma 1 Veiligheid.

De gemeente Reimerswaal ligt aan een druk bevaren waterweg en op een steenworp afstand bevinden zich spraakmakende kerncentrales. Vorige week tipten wij de veiligheid op de Schelde aan, thans is meer het geëigende moment om daar op in te gaan. Het betreft een aanvaring met als gevolg een stranding zoals U bekend. De opmerking enkele dagen later via de PZC door de heer Lonink, de voorzitter van de Veiligheids Regio, dat het beheer van de vaargeul te wensen overlaat, baart ons grote zorgen! Wij verwachten niet dat het zomaar een losse flodder is. Waarop baseert dhr Lonink dit en komt er een verbetertraject (wij hebben daar ervaring mee)! Voorzitter, wij willen U verzoeken als onze vertegenwoordiger in de Veiligheidsregio daar onderzoek naar te doen en Uw bevindingen met ons te delen.

Een andere zorg omtrent veiligheid betreft de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Onze gemeente gaat dit niet voorbij. Met name de kern Rilland heeft in het achterliggende enkele nare ervaringen opgedaan, denk aan de afrekening met dodelijk gevolg. Toezegging is gedaan aan het presidium om nader te worden geïnformeerd omtrent de aanpak en preventie van deze ongewenste ontwikkelingen, wij zien daar naar uit.

Blz. 20 Programma 3 Economie

Bedrijventerrein De Poort te Rilland.

Reeds geruime tijd is De Poort 3 in de aanbieding, er is inmiddels een “postzegel” verkocht, dat is in feite toch volledig buiten verwachting. Is er een overaanbod ? Wordt er onvoldoende acquisitie gepleegd, wordt er gekeken naar andere wijzen van promoten. Hoe gaat U dit aanpakken ?

Blz. 26 Sport, cultuur en recreatie.

Investeringplanning

5.2 Binnensportaccommodaties

2020 € 1.013.000 2020 sporthal ? en/of andere accommodaties 2017 raming € 754.000 2017 zwembad, we gaan er van uit dat dit nog in de raad komt, wanneer ?

Blz. 25 punt 5.7 openbaar groen

Mij is onder de aandacht gebracht de verloedering van de vijver voor de Blauwe Reiger, het ziet er inderdaad niet uit, wanneer wordt dat aangepakt, liefst spoedig.

Blz. 60 Beheersplan Havens Yerseke

SGP stelt voor het gebied onder de loep te nemen, we pleiten voor voldoende ruimte voor de scheepswerf, de mosselveiling, de toekomstige oesterveiling en kreeftenveiling en aanverwante bedrijvigheid rond de havens.

Blz. 84 Centraliseringen voorzieningen

Hoe reëel is nog de taakstelling van circa € 85.000,00 of is het gewenst dit bedrag te schrappen nu er een overschot is ?
Blz. 84 Dorpshuizen

openstaande bezuinigingsmaatregelen, restanten

centraliseren dorpshuizen het restant ad € 17.000,00 alsmede het restant van € 4.000,00 voor sport, cultuur en recreatie samen      € 21.000,00. In hoeverre is deze taakstelling nog reëel ?

Blz. 98  Beleidsopgave

Aanpassing sportveldencomplex Krabbendijke.

Wat zijn de concrete plannen ? Gelieve de optie te onderzoeken van de verplaatsing van het sportveldencomplex naar de Schapendijk.

Blz. 47 Totaal overzicht lokale heffingen

Toeristenbelasting arbeidsmigranten.

Ons inziens is er geen financiële noodzaak om dit plan door te zetten. De fruitkwekers e.a. hebben de handen vol aan het goed regelen van de huisvesting. Derhalve stelt de SGP voor dit plan te schrappen uit de programmabegroting daarmee is het aangekondigde onderzoek in mei 2018 overbodig geworden.

 

Voorzitter we gaan afronden, willen wij vermelden niet te kunnen instemmen met subsidieverlening aan :

Huldiging Sportkampioenen, volksdansvereniging Scaldis, volksdansgroep de Havendansers, Podium Reimerswaal, Goese Atletiekvereniging AV95, Reimerswaal elftal, meerdaagse internationale uitwisselingsactiviteiten.Voorzitter,

Wij willen onze waardering uitspreken voor de inzet van zowel onze werknemers ten kantore maar ook juist die buiten zijn en daar in de publieke ruimte de oren en ogen van de gemeente zijn.

Als Staatkundig Gereformeerden zal ons handelen gericht zijn op de Bijbel, het Woord des Heeren en Zijn heilzame geboden.

Raad en College U kunt zich verzekerd weten van de voorbede in de erediensten.

Wij wensen U allen van harte Gods zegen toe bij Uw werkzaamheden voor onze mooie gemeente Reimerswaal.