29 september 2021

Diftar is oplossing voor restafvalprobleem

Opinieraad 14 september 21 en besluitraad 28 september

Tijdens de eerste raadscyclus na het zomerreces stond het onderwerp 'afvalscheiding' op de agenda. Als raad moesten we een keus maken met betrekking tot de pilot (= proefproject) 'nascheiding' die in 2019 gestart is en eind 2022 afloopt. Die pilot hield in dat plastic, metaal en drankenkartons (PMD) weer in de restafvalbak mocht in plaats van in aparte zakken, en dat dit PMD afval mechanisch bij de afvalverwerker gescheiden wordt. Die pilot was destijds gestart in het kader van 'VANG' – Van Afval Naar Grondstof.

VANG is een goed initiatief om afvalstoffen te hergebruiken en daarmee zuinig om te gaan met grondstoffen, een praktische invulling dus van het begrip 'rentmeesterschap'. Zo'n circulaire economie is overigens niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook een financiële kant. De overheid verhoogt namelijk jaar op jaar de belasting die gemeenten moeten betalen over het restafval dat aangeleverd wordt. De kosten voor de afvalstoffenheffing die ieder huishouden betaalt, lopen daarom op. Het loont dus om het restafval te reduceren en het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Het landelijke doel was om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te hebben, verder teruglopend naar 30 kg in 2025. De pilot 'nascheiding', die bedoeld was om een grote stap te maken om het restafval te reduceren, geeft echter niet de gewenste resultaten. In 2020 had Reimerswaal nog steeds 239 kg restafval per inwoner, een minimale afname ten opzichte van eerdere jaren. Bij de invoering van de pilot 'nascheiding' hadden we als SGP al gewaarschuwd dat de pilot niet de gewenste resultaten zou gaan bieden; dat is dus ook uitgekomen. Dit werd tijdens de opinieraad door verschillende partijen ook ruiterlijk toegegeven.

Destijds hadden we als SGP aangegeven meer te zien in 'Diftar', waarbij het principe 'de vervuiler betaalt' het uitgangspunt is. Er moet bij 'Diftar' betaald worden voor iedere keer dat er een container met restafval aangeboden wordt, het andere afval (zoals GFT, plastic en oud papier) mag gratis aangeboden worden. Daarmee wordt een blijvende prikkel gecreëerd om het restafval te reduceren door zo goed mogelijk het afval aan de bron te scheiden. Verschillende presentaties door een extern bedrijf in de afgelopen maanden lieten ook zien dat Diftar succesvol werkt om het restafval terug te dringen. Alle gemeenten die de VANG doelstelling van 100 kg per inwoner per jaar al halen, gebruiken Diftar. Verder zijn de negatieve bijeffecten (zoals zwerfafval) minimaal. Het college stelt daarom ook voor om na afloop van de pilot in 2023 Diftar in te voeren. De voorspelling is dat daarmee het restafval per inwoner teruggebracht wordt van 239 kg/jaar naar 157 kg/jaar. Daarna kunnen vervolgstappen genomen worden om minder restafval te produceren.

We hebben ook aangegeven dat communicatie heel belangrijk is. Er moet duidelijk uitgelegd worden waarom we nu (weer) wisselen van inzamelsysteem, wat de doelen zijn en waarom dit belangrijk is: ook om de kosten voor de inwoners onder controle te houden. Het is ook erg belangrijk dat inwoners weten waar het 'niet restafval' zoals kleding en metaal ingeleverd kan worden. Wij hebben er vertrouwen in dat met de invoering van Diftar we een stap kunnen zetten richting de VANG doelstelling zodat we afval zoveel mogelijk hergebruiken als nieuwe grondstof. Zo geven we invulling aan het zuinig omgaan met de aarde waar we rentmeester van zijn.

Rien Sinke