18 mei 2018

Presentatie coalitieakkoord 2018 - 2022

Op dinsdag 15 mei is het nieuwe coalitieakkoord van SGP - Leefbaar Reimerswaal - PvdA gepresenteerd en zijn de nieuwe wethouders benoemd. Tevens werden er twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Maarten Both (SGP) ter vervanging van Jaap Sinke die wethouder wordt voor de SGP en Hans van Stel (PvdA) die Kees Verburg vervangt die namens de PvdA wethouder wordt.

De integrale tekst van de presentatie van het akkoord zoals die uitgesproken is door onze partijleider Jaap Sinke is hieronder te lezen. Na de presentatie kregen alle partijen ruim de gelegenheid om op het akkoord te reageren. Jaap gaf namens de coalitie antwoord op de gestelde vragen.

---------------------------------------------------- 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de raad,

Op donderdag 27 november 1969 vonden voor de eerste keer in de geschiedenis verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente Reimerswaal. Er werden die dag 9927 stemmen uitgebracht, verdeeld over ARP, VVD, PvdA, KVP, Boeren Partij, CHU, SGP en Lijst Van Fraassen. Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant was de uitslag verrassend: De CHU was namelijk niet de grootste partij geworden. Die eer viel de PvdA ten deel. Met vier zetels kreeg deze partij zitting in de gemeenteraad. Behalve de PvdA-politici liet vooral de in ruime mate aanwezige jeugdige socialistische aanhang middels gejuich weten dat zij tevreden was met de uitslag, zo vermeldde genoemd dagblad. De SGP behaalde eveneens vier zetels, maar had 70 stemmen minder dan de PvdA. Het waren er ‘slechts’ 2272. Twee partijen behaalden de kiesdeler niet: de Boeren Partij en de Lijst Van Fraassen.

Op 21 maart jl. werden in Reimerswaal voor de dertiende keer verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. En ook nu was de uitslag verrassend. Hoewel de verschuivingen wat zetelverdeling betreft tot een minimum beperkt bleven, is er sindsdien wel sprake van een ander politiek landschap, een andere politieke werkelijkheid. Die woorden, een andere politieke werkelijkheid, hebben we ook gebruikt op de duidingsavond van 22 maart, toen we in deze zaal met elkaar terugblikten op de verkiezingen en u voorstelden om de heer E. Klein als verkenner te benoemen en hem daarbij de opdracht mee te geven alle mogelijke coalities te onderzoeken.

Na zijn formele benoeming op 26 maart is de heer Klein aan de slag gegaan en heeft hij talloze gesprekken gevoerd, zowel met afzonderlijke fracties als met individuele personen. Die gesprekken waren indringend en intensief. Uiteindelijk heeft hij op 17 april zijn advies uitgebracht. Dit advies kan het beste omschreven worden als ‘zeer verrassend’. Immers, aan een mogelijke coalitie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA had niemand of bijna niemand gedacht.

Mevrouw de voorzitter, in de afgelopen weken hebben genoemde fracties vele uren met elkaar om tafel gezeten om te bezien of een dergelijke coalitie ook inderdaad tot de mogelijkheden behoorde. Hoewel de sfeer tijdens deze gesprekken zondermeer ‘goed’ genoemd kan worden, zal het u niet verwonderen dat er soms lastige hobbels genomen moesten worden. Dit betrof dan niet alleen inhoudelijke zaken waar verschillend over werd gedacht, maar bijvoorbeeld ook zaken als bestuursstijl en het omgaan met elkaar. Uiteindelijk hebben we daar echter goede afspraken over kunnen maken.

Een weerslag van hetgeen we besproken hebben en waarover we afspraken hebben gemaakt, vindt u terug in het coalitieakkoord ‘Verbinding, als kompas voor de toekomst’. Zoals u uit de titel kunt afleiden, is ‘verbinden’ het centrale begrip in dit akkoord en daarmee kenmerkend voor onze bestuursstijl.

De vraag zou kunnen rijzen: Wat bedoelt u nu eigenlijk met verbinden? We zouden daar met gemak een hele avond met elkaar over kunnen praten. Dat is echter niet de bedoeling. Op de pagina’s 5 en 6 van het coalitieakkoord is daar het nodige over te lezen. Ik beperk me dan ook tot twee puntjes, waar ik in mijn eigen woorden iets over wil zeggen.

Allereerst betekent ‘verbinden’ dat we samen met álle fracties in de gemeenteraad aan de slag willen gaan. Door goed samen te werken, door samen op te trekken, door elkaar te stimuleren en te motiveren kunnen er resultaten worden geboekt. Resultaten waar onze burgers het meeste mee gebaat zijn. Want uiteindelijk doen we het voor hen. Dát is onze drijfveer. De burgers zijn er niet voor de gemeente, maar de gemeente is er voor de burgers. Omdat we aan goede onderlinge verhoudingen hechten, met respect voor elkaar, ook in deze raadzaal (en daar doe ik heel nadrukkelijk een beroep op; daar is echt winst te behalen!), zullen we de verbeteragenda met vaart en verve moeten oppakken.

Het tweede punt dat ik wil noemen is, dat ‘verbinden’ ook betrekking heeft op het communiceren met onze burgers. We willen hen serieus nemen en hen in een vroeg stadium bij allerlei zaken betrekken. Wij vinden het geen schande om van onze inwoners te leren. We staan daar nadrukkelijk voor open. Echter, dat betekent niet: U vraagt, wij draaien. Als verantwoordelijk gemeentebestuur zullen we altijd zaken tegen elkaar moeten afwegen. Dat burgerparticipatie een leerproces is, zal iedereen begrijpen. Het is een zoekproces, waarbij we voor lief moeten nemen dat het niet altijd gaat zoals we hadden verwacht of gewenst.

Mevrouw de voorzitter, wat de inhoud van het coalitieakkoord betreft, wil ik enkele zaken aanstippen. Allereerst is het nadrukkelijk niet zo, dat alles nu opeens anders wordt in Reimerswaal. Zwart wordt echt geen wit en groen geen rood. Integendeel, alle goede zaken uit de afgelopen jaren willen we graag voortzetten. Denk bijvoorbeeld aan het beleid om onze kernen vitaal te houden of aan het beleid om binnen het sociaal domein op de Bevelanden een eigen beleid te kunnen voeren. Wel is afgesproken om bepaalde zaken wat anders aan te pakken of andere accenten te leggen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de handhavingsparagraaf, het cultuurbeleid en de huisvesting van ouderen.

Mevrouw de voorzitter, zoals reeds opgemerkt hebben SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA indringend met elkaar gesproken. Ook over het verleden en de gevoerde verkiezingscampagne. Laten we daar maar niet geheimzinnig over doen. Maar als dat dan gebeurd is, moet je ook een bladzijde durven omslaan. Blijven hangen in het verleden en telkens weer oprakelen wat er in het verleden allemaal mis is gegaan, is naar onze mening geen goed uitgangspunt voor een nieuwe raadsperiode. Wat dat betreft zijn wij graag bereid om een nieuwe start te maken. Deze nieuwe start heeft wat ons betreft betrekking op álle fracties in de gemeenteraad. Een nieuwe start, ik zeg het nogmaals, met goede onderlinge verhoudingen en met respect voor elkaar. Laten we vooral het onderlinge debat voeren en elkaar met argumenten proberen te overtuigen. Ik ben er van overtuigd dat het dan in deze zaal ook veel aangenamer wordt.

Mevrouw de voorzitter, om zo transparant mogelijk te zijn, heeft u afgelopen zaterdag het nieuwe coalitieakkoord van ons ontvangen. Ongetwijfeld heeft dit vragen bij u opgeroepen of wilt u bepaalde zaken graag met ons bediscussiëren. Uiteraard staan we daar voor open. En wellicht zijn er fracties in de gemeenteraad die bereid zijn om het akkoord mede te ondertekenen of in ieder geval onderdelen ervan. Wat dat betreft laat ik me graag verrassen.

Tenslotte, mevrouw de voorzitter, geachte leden van de raad, we staan weer aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Ieder raadslid en ieder collegelid zal vanuit zijn of haar eigen achtergrond politiek willen bedrijven. Gelukkig mag dat in ons land en is daar ruimte voor. Wat de SGP betreft, richten we ons, ook na 100 jaar, nog steeds op het Woord van God, de Bijbel. Dat is voor ons leidend, dat is onze vaste koers. We weten ons van God afhankelijk, ook in deze zaal, en wensen u allen en onszelf van harte Zijn zegen toe.

 

Dank u wel.