22 april 2014

Presentatie coalitieakkoord en beëdiging wethouders

Om acht uur 's avonds is een speciaal deel van de raadsvergadering afgezonderd voor het bespreken van het door de partijen SGP, CDA en VVD opgestelde coalitieakkoord te bespreken. In deze vergadering wordt er door de formateur Jaap Sinke (SGP) toelichting gegeven op de wijze van totstandkoming en de inhoud van het akkoord. Een akkoord heeft altijd in zich dat iedere partij wat moet opgeven ten gunste van de ander. Maar ook zijn er winstpunten voor alle partijen. Bij de onderhandelingen kwam wel uit dat de door de informateurs voorgestelde coalitie niet vreemd was. Op vele punten konden de drie partijen elkaar goed vinden. De SGP is daarom uiteraard zeer blij met de behaalde resultaten. Zo mogen we toch opmerken dat binnen onze gemeente de Heere nog ruimte geeft voor de Schrift Gebonden Politiek.

 

Toelichting door de formateur

 
Coalitieakkoord 2014-2018
(nieuw venster)

Jaap Sinke (verkorte weergave van zijn toelichting):

Na een intensieve campagne heeft de kiezer gesproken. Met de uitslag in het oog is op voorstel van de SGP er een nieuwe manier gekozen voor de formatie. Dit keer zou er eerst advies aangevraagd worden bij twee informateurs. Dit is raadsbreed positief beoordeeld. Na een periode van gesprekken die vertrouwelijk waren kwam er een advies waarbij de informateurs aangaven dat de SGP de formatie moest leiden met de partijen CDA en VVD als coalitiepartners. Daarna moesten alle partijen op de hoogte gebracht worden. Dit was vooral moeilijk richting de PvdA omdat er een jarenlange goede band is geweest met D. Louwrink in het college. We hebben veel waardering voor de positieve manier waarop ze dit heeft opgepakt. Er zijn intensieve gesprekken geweest met CDA en VVD. Het valt op dat de partijprogramma's binnen de gemeenteraad op vele punten (wel tot 80%) met elkaar overeenkomen. We willen de andere partijen dan ook van harte bedanken voor hun constructieve samenwerking. Een aantal zaken kunnen we maar benoemen uit het coalitieakkoord. 

Als coalitie hechten we veel aan goed overleg met alle partijen, andere partijen zullen dan ook eerder dan in het verleden betrokken worden. Dit doormiddel van de zogenaamde bijpraatuurtjes. We willen dringend adviseren om de themaraden en BOTS sessies af te schaffen ten gunste van de bijpraatuurtjes. Op gebied van zondagsrust en gewetensbezwaarde ambtenaren hebben we de situatie kunnen behouden zoals deze nu is. Wel is er blijvend aandacht voor de eigenheid van de verschillende kernen. Zo is er in het akkoord ook ruim aandacht voor de overlast die omwonenden van horecagelegenheden kunnen hebben. De ontspanning van de één kan de belasting van een ander zijn. Hier gaat de coalitie voorstellen voor maken om te zien of er een goede heldere weg gekozen kan worden. Waarbij de regeldruk niet wordt vermeerderd en handhaving eenvoudig blijft. Ook zal er opnieuw gekeken worden naar de overlast bij de wisseling van het jaar in sommige kernen. Voor de coalitie zijn onderwerpen als vuurwerkvrije zones dan ook zeker bespreekbaar.

Ook ziet de coalitie mogelijkheden in het betrekken van burgers bij hun wijk door het inzetten van zogenaamde wijkbudgetten. Inwoners worden daarbij, uiteraard met gemeentelijke steun, (mede)verantwoordelijk voor het groenonderhoud in hun eigen wijk. Hiervoor wil het college een proef starten. Ten aanzien van de aan de Natura2000 gelegen gronden dienen de beperkingen ingeperkt worden. Degene die een uitkering ontvangen moeten mogelijk ook meewerken doormiddel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Elke zorgaanvrager dient de zorg te krijgen die hij nodig heeft. Het is vanzelfsprekend dat alle dijkwegen geopend worden voor fietsers en wandelaars. Voorzichtig financieel beleid. Geen onaanvaardbare werkdruk bij de medewerkers. Daarom wordt de gemeenteraad opgeroepen om geen wilde plannen te droppen bij het college. Relativeringsvermogen zou niet mistaan want alles is in dit leven betrekkelijk. Ook de situatie rondom het Podium Reimerswaal heeft de aandacht. Momenteel bevindt de gemeente zich in een gerechtelijke procedure hierover. Afgesproken is binnen de coalitie dat eerst de gerechtelijke uitspraak wordt afgewacht. Alleen deze kunnen het staande beleid veranderen. Ook als de rechter in het nadeel van de gemeente zou beslissen blijft staan dat de coalitie voor een afbouw/vermindering van de gemeentelijke bijdrage is.

Het is een drukke tijd geweest en het stemt dan ook tot dankbaarheid dat alles gedaan mocht worden. Maar het was niet onze verdienste, maar het was de Heere God die ons elke keer weer de moed en de kracht gaf om het werk te doen. Van harte wens ik mezelf en u allen die zegen toe.

Tot slot willen we iedereen hartelijk bedanken voor het voorbeeldig aan het embargo van het coalitieakkoord houden.

Reacties van de andere partijen

PvdA:

Nadat de verkieiznguitslagen zijn gekomen leek voor de PvdA dat de voortzetting van de coalitie wel zou kunnen. Zeker als gezien wordt in het coalitieakkoord dat het vorige beleid vruchten heeft afgedragen. De PvdA ziet niet veel vernieuwing in het akkoord. Maar er zijn wel een paar punten waar de PvdA vragen over heeft. Zo is de PvdA niet heel blij met de overlast beperking zoals die in het akkoord wordt benoemd. Bij het kopje wonen vragen ze zich af wat er bedoeld wordt dat er niet meegewerkt wordt met projecten die niet passen binnen de gemeente. Men vraagt zich af hoeverre dit nu afwijkt van wat er nu al gebeurd. De wijkbudgetten vindt de PvdA wel goed maar waarom in Waarde en Oostdijk daar is al een goede sociale cohesie. Bij het bibliotheekbeleid is er al stelling genomen door de coalitie en is er blijkbaar geen ruimte voor overleg met de raad. De genoemde punten voor Hansweert geven weinig vernieuwing. En zo noemt hij nog diverse punten op waarover vragen zijn en veelal buiten beleid van de gemeente. Ze zien er wel een vaste koers in maar weinig vernieuwing.

Leefbaar Reimerswaal

Leefbaar Reimerswaal heeft inhoudelijk niet veel opmerkingen behalve dat men zich niet terughoudend zal opstellen tot het gebruik van het ambtenarenapparaat.

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft altijd het standpunt gehuldigd dat in de raad de piketpaaltjes geslagen. Dus dat beleid wordt gemaakt door de raad en niet door het college. Daarom zal de ChristenUnie altijd positief in de raad te zitten. Ze steunen wat kan en volgens hun past. Ze hadden verwacht dat er nu een grootte kans was om in het college te komen. Maar ze hebben een handicap namelijk dat het een christelijke partij is. En om een goede afspiegeling van de gemeenschap te zijn kun je eigenlijk geen drie christelijke partijen in het college hebben. Maar ChristenUnie-SGP gaat blijkbaar in Reimerswaal niet lukken. Een aantal punten uit het programma die benoemd moeten worden. ChristenUnie is er blij mee dat in het programma een aantal punten opgenomen zijn die van de CU komen. Zoals bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones. CU mist in het akkoord dat er weinig tot niets over recreatie in voorkomt. Het was toch een peiler van Reimerswaal memoreert A. Jumelet. Wat CU ook jammer vindt dat in het kopje de kernen niet gesproken wordt over het behoud van het dorpshuis in Yerseke. Als het gaat om het cultuur en podiumkunsten gaat vindt CU dat VVD hier kiezersbedrog pleegt. Maar CU heeft er wel vertrouwen in dat de VVD bij monde van Izak Vogelaar hier goede inhoud aan kan gaan geven.

Reactie sgp

Jaap Sinke (SGP) reageert op alle opmerkingen. Hij geeft aan dat inderdaad sommige zaken hetzelfde zijn gebleven maar dat komt omdat sommige dingen goed werken. Hij is blij dat PvdA positief kritisch het college gaat volgen. Wat betreft de vragen gaat hij eerst in op het onderdeel overlast. In de achterliggende periode had hij zelf handhaving in de portefuile. En het is hem opgevallen dat er een toenamende klachtenstroom is over de overlast. Er zijn mensen die de volgende dag om 6.00 uur uit bed moeten en die er veel last van hebben. Daarmee is niet gezegd dat dit voor alle horeca ondernemingen geld. Want er is een grote groep waar het gewoon goed mee gaat. Maar er is ook een categorie waar het voortdurend soms wekelijks verkeerd gaat. Met wijkbudgetten willen we klein beginnen en gelijk ook succes boeken. Om zo ervaring op te doen. Daarbij willen we graag starten in Waarde en later mogelijk ook in Oostdijk. Waarbij een grote kans van slagen is. PvdA (interrumpeerd) is van mening dat je met een andere wijk beter kunt beginnen omdat je anders niets van leert. Wat betreft het terrein Kelders wordt met stelconplaten verhard. Daarbij wordt het gesprek aangegaan met de kerk (Ger. Gem. Krabbendijke) om een bijdrage te leveren in de parkeerproblemen in de dorpstraat. Bij het onderdeel kunst van het lezen is Jaap Sinke ter ore gekomen dat scholen wel wat zien in de ondersteuning van schoolbibliotheken. Bij plannen toetsen bedoeld de coalitie dat men goed nadenkt voordat men het college ergens toe opdracht geeft. Wat betreft de watergebonden bedrijven bij Hansweert gaat het niet over Schorebrug. PvdA vraagt zich af wat het college doet met de opdracht van de raad om zoveel mogelijk van de scheepswerf te behouden. Jaap Sinke geeft aan dat de eigenaren hier geen ruimte voor hebben gelaten dus dat niemand zich rijk hoeft te rekenen. Deze zomer zal hier meer over duidelijk worden. Richting CU was Jaap Sinke blij dat Andries Jumelet de humor meeneemt naar de raadszaal (die een kleine show gaf met het afdoen van zijn stropdas), dat is een krachtig wapen aldus Jaap SInke. Wat betreft het punt recreatie dat is inderdaad niet aan gedacht door de coalitiepartners. Wat betreft het dorpshuis Yerseke daar zal als het goed is een grootte zaal komen. Hij is blij met de steun toegezegd aan dhr. Vogelaar wat betreft het cultuurbeleid.

Reactie VVD

Izak Vogelaar reageert namens de VVD. Hij vond het zuurgehalte van de LR nogal hoog. Hij wil verder niet ingaan op het LR relaas.

Beëdiging wethouders

Na het debat over het coalitieakkoord zijn de wethouders geïnstalleerd. Namens de SGP neemt Jaap Sinke deel aan het college. Voor het CDA is dat Hans de Kunder en voor de VVD is het Izak Vogelaar. Na het tellen van de stemmen bleken er 18 stemen uitgebracht te zijn waarvan er 2 ongeldig waren. Op de voorgedragen wethouders waren er 16 stemmen uitgebracht.

De portefuile verdeling is als volgt:

Jaap Sinke (SGP)

  • Ruimtelijke ordening
  • Openbare werken

Hans de Kunder (CDA)

  • Sociaal domein (inclusief WMO)
  • Financiën

Izak Vogelaar (VVD)

  • Economische zaken
  • Visserij, Milieu en handhaving
  • Sport en cultuur

Dhr. J. Huisman (Burgemeester)

  • Personeelszaken
  • ICT
  • Handhaving

Na de installatie van de wethouders worden op de lege plaatsen drie nieuwe raadsleden beëdigd. Voor de SGP is het Peter van Wijhe (nieuwkomer), voor het CDA komt Jan Nagelkerke in de raad en voor de VVD neemt JanCees van der Endt de leeg gevallen plaats in.

Na dit gedeelte vervolgt de avond met de al eerder geagendeerde besluitenraad van 22 april 2014.