19 december 2023

Reimerswaal wil maatregelen tegen bedreiging veestapel door wolven

In de raadsvergadering van 19 december hebben Leefbaar Reimerswaal en SGP een motie ingediend om aandacht te vragen voor bescherming van de veestapel vanwege bedreiging door wolven. De motie is aangenomen, alleen de PvdA stemde tegen de motie. 

Het is een feit dat binnen onze landsgrenzen dieren (schapen, kalveren, koeien en pony’s) gedood worden door wolven. Alleen al in Friesland en Drenthe vielen er afgelopen jaar ruim 200 slachtoffers. Daarnaast is het bekend dat de wolvenpopulatie in Nederland (en in onze buurlanden) groeit. Ook heeft dit impact op inwoners die zich steeds meer onveilig kunnen voelen. Begin december jl. verscheen een bericht dat er op het eiland Tholen mogelijk een wolf was gesignaleerd, waarbij schapen aangevallen zijn. In Sint-Maartensdijk is een schaap met bijtwonden gevonden, dat moest worden afgemaakt. Er wordt DNA-onderzoek uitgevoerd om te bevestigen dat het om een wolf gaat.

Rilland
Daarnaast blijkt dat jagers vorige week zaterdag bij de Zeedijk in Rilland sporen van een wolf hebben gezien. In maart 2022 kwamen er ook berichten dat de wolf was gezien op Zuid-Beveland, waaronder in Rilland, waarbij een schaap door een wolf is gedood. Door deze ontwikkelingen komen er verontrustende berichten vanuit de landbouw. Veehouders vrezen ervoor dat ze op een dag hun kudde en/of kleinvee (pony’s, kalveren, enz.) aantreffen, die aangevallen is door een wolf, of meerdere wolven. Dit betreft weerloze dieren die in de weilanden en op dijken in onze gemeente grazen. De vraag dringt zich op: is dit nu de bedoeling? Veehouders maken zich zorgen om hun vee en willen het beschermen.

Gevaar voor mensen
Daarnaast blijkt er landelijk ook verontrusting onder inwoners, waarbij de vraag is of een wolf ook mensen en/of kinderen aanvalt. Hoe reageert een loslopende wolf op kleine kinderen die buiten spelen, of wandelaars in het bos? Het gaat ook om veiligheid van mensen. Via de provincie kan een veehouder preventieve middelen aanvragen ter bescherming van zijn veestapel. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. 

Landschapvervuiling
Overigens zijn goede preventieve maatregelen behoorlijk duur en zorgen
daarnaast ook voor ‘vervuiling’ van het landschap, denk daarbij aan de pilot ‘Turbo Fladry’ die in 2021 is gestart. Dit is een systeem dat met hulp van elektrische stroomdraad en fladderlinten een wolf moet weren van schapenkuddes. Gezien de vele hectares waarop schapen en kleinvee grazen, heeft dit landschappelijk gezien niet de voorkeur en kan uitermate hoge kosten met zich meebrengen. De provincie draagt wel bij in de kosten d.m.v. een tegemoetkoming in de kosten van de veehouders. Bijvoorbeeld in het afrasteren van weilanden en dijken, of als er schade is kan er een schadebedrag gevraagd worden door veehouders, maar dan is het leed al geschied. Vanuit de agrarische sector komt het signaal dat de provincie wel terughoudend is. De huidige schaderegeling(en) dragen nauwelijks bij aan bescherming van het vee en staat niet in verhouding tot de gemaakte kosten door veehouders.

Provincie Zeeland
Er is recent een advies van de Zeeuwse wolvencommissie aan de Provincie uitgebracht.
Daarin is een subsidiemogelijkheid opgenomen waarbij breed ingezet wordt op preventie. In de Provincie Zeeland is deze subsidieregeling (nog) niet van kracht, in andere provincies wel. Positief feit is dat op 31-10-2023 Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten hebben de Verordening op de heffing en invordering van leges te laten vervallen in het geval van Faunaschade (art. 2.62). Gaat om een legesbedrag van € 300,- per aanvraag. 

Beschermde diersoort
De wolf is een beschermde diersoort. Echter in Brussel gaan stemmen op dat de beschermingsstatus van de wolf omlaag moet, zodat hij meer verjaagd kan worden en ook bejaagd kan worden. Met andere woorden dat de wolf door jagers afgeschoten moet kunnen worden. Waarbij het wenselijk is dat het aantal wolven in een (dichtbevolkt) gebied waar mensen wonen, tot nul wordt gereduceerd. Hierop kunnen gemeentes, provincies en het rijk aandringen bij Brussel om dit wettelijk mogelijk te maken. In een aantal andere Europese landen er wel beheer (bejaging) mogelijk is, zeker wanneer wolven veen en hobbydieren aanvallen. Een adequaat jachtbeheer is van invloed op het gedrag van de wolf. In Spanje is gebleken dat bij bejaging de wolf meer afstand houdt tot bewoond gebied. Commissievoorzitter Ursula van der Leyen zegt over de opkomst van de wolf: “De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor het vee en mogelijk ook voor mensen. Ik dring er bij de lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen. De huidige EU-wetgeving stelt hen hiertoe al in staat”.

Wildbeheereenheid Reimerswaal
Vanuit de landbouw wordt eveneens aangegeven dat er op andere schadelijke dieren ook beheer en bestrijding plaatsvindt, zoals de muskusrat, de vossen, enz. Is het mogelijk dat de Wildbeheereenheid Reimerswaal en/of de Fauna Beheer Eenheid (FBE) een rol kan spelen in het professioneel beheer van de wolvenpopulatie? Graag willen we de situatie in het noorden van ons land (Friesland, Drenthe) en op de Veluwe voorkomen in Zeeland en in onze gemeente Reimerswaal. Zeker gezien het komende voorjaar waarin eerst kuddes met drachtige ooien grazen in de weilanden en op de dijken, waarna de kudden aangevuld worden met talloze lammeren. We moeten er toch niet aan denken dat op enig moment een wolf daar het verwoestende werk doet, zoals dat elders is gebeurd.
Samenvattend: de problematiek rond de wolf wordt steeds ernstiger en daarom willen we nu voorstellen om regulering van de wolf, de aanpassing van de beschermde status en nieuwe maatregelen om schade in Reimerswaal te voorkomen.
Raadslid Leonard Harthoorn heeft de motie ingediend namens onze fractie.