26 februari 2018

SGP stelt schriftelijke vragen over huisvesting arbeidsmigranten

De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de knelpunten die fruittelers ervaren bij het gewijzigde beleid m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten. Hieronder de volledige tekst van de schriftelijke vragen:

Op 26 januari 2018 hebben de Reimerswaalse fruittelers een door ZLTO opgestelde reactie gestuurd op de door de gemeente vastgestelde beleidsnotitie ‘Beleid ten behoeve van de huisvesting van Arbeidsmigranten’. Binnen onze fractie is deze reactie onderwerp van bespreking geweest en hebben we een bezoek gebracht aan een van de fruitteeltbedrijven. Daarnaast hebben meerdere fruittelers in de afgelopen maanden hun ongerustheid uitgesproken over de eisen die van gemeentewege worden gesteld aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens sommigen is het onmogelijk om daaraan te voldoen. Zelfs bedrijven die in het verleden door de gemeente als voorbeeldbedrijven werden aangemerkt, dreigen hierdoor in de problemen te komen. Ook zij kunnen niet aan alle eisen voldoen. Dit heeft onder meer te maken met veranderde wetgeving. Daarnaast dreigen in het verleden gedane investeringen tevergeefs te zijn geweest.

Als fractie hebben we geconstateerd dat de fruitteeltsector bereid is de huisvesting van arbeidsmigranten adequaat op te pakken en het aspect veiligheid daarbij serieus neemt. Echter, dat kost tijd en geld. Wat de tijdsfactor betreft, dreigt de sector in de problemen te komen, nu geëist wordt dat de huisvesting nog vóór het komende plukseizoen geregeld moet zijn. Omdat er in het afgelopen halfjaar maar weinig vooruitgang kon worden geboekt, mede omdat het overleg met de gemeente veel tijd kostte, lijkt het ons nuttig de fruitteeltsector meer tijd te gunnen. Wat de financiële kant van de zaak betreft, zal het u ongetwijfeld bekend zijn dat de fruitsector vorig jaar zwaar is getroffen door de gevolgen van de nachtvorst.

Gelet op bovengenoemde zaken, willen we u als college de volgende vragen voorleggen:

  1. Is het college met ons van mening dat bedrijven die in het verleden hun nek hebben uitgestoken en door de gemeente als voorbeeldbedrijf zijn aangemerkt, niet gedupeerd mogen worden door het nieuwe beleid?
  2. Is het college bereid om de fruitteeltsector meer tijd te gunnen om tot goede huisvesting van arbeidsmigranten te komen en handhavend optreden uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip?
  3. Is het college bereid om op korte termijn in overleg met de betrokken bedrijven tot realistische, haalbare en betaalbare oplossingen te komen?
  4. Is het college bereid om te onderzoeken of er voor die bedrijven die alleen in het plukseizoen arbeidsmigranten inzetten een aparte regeling getroffen kan worden wat huisvestingseisen betreft?