9 december 2022

SGP-voorstel voor gedenkboom unaniem aangenomen

Als het aan de gemeenteraad van Reimerswaal ligt wordt er op de algemene begraafplaats van Waarde een ruimte ingericht met daarop een gedenkboom, waarin ouders een gedenkteken kunnen hangen met daarop de naam en/of geboortedatum van hun immatuur kindje. Ook komt er de mogelijkheid om het immatuur kindje te begraven. Wanneer na 1 a 2 jaar blijkt dat er behoefte is aan deze aanvullende vorm van begraven en herdenken kan besloten worden om de gedenkboom ook op meerdere begraafplaatsen binnen de gemeente te plaatsen.

Daarover werd op 29 november j.l. een motie, op initiatief van SGP Reimerswaal, aangenomen door de gehele gemeenteraad. Fractielid Leonard Harthoorn deed het voorstel tijdens de behandeling van de actualisatie van het begraafplaatsenbeleid. In het geactualiseerde begraafplaatsenbeleid stonden samengevat onderstaande punten. 

  • Handhaven van het bestaande kwaliteitsniveau van de dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
  • Vanaf 2023 worden alleen particuliere graven uitgegeven. Daarbij wordt de keuze geboden uit een uitgiftetermijn van 10 jaar en 25 jaar. De grafrechten kunnen steeds opnieuw worden verlengd met 10 jaar; 
  • In de periode 2023-2026 worden geen gedenktekens verwijdert waarvan het grafrecht is beëindigd. Ruimtelijke kwaliteit 
  • Bij een tekort aan begraafcapaciteit wordt gekozen voor het uitbreiden van de begraafplaats daar waar dat mogelijk is en voor het gedeeltelijk ophogen van de begraafplaats als dat noodzakelijk is; 
  • Er wordt gestreefd naar het behoud van een hoog onderhoudsniveau op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
  • Er wordt gestreefd naar het behoud van een hoge kwaliteit van de inrichtingselementen op de gemeentelijke begraafplaatsen; 
  • Er worden duidelijke eisen gesteld aan de te gebruiken materialen voor grafbedekking en wordt een actieve handhaving uitgevoerd bij de toepassing hiervan. Begraafplaatsadministratie 
  • De gemeente Reimerswaal beschikt over een volledig digitale begraafplaatsadministratie, waarin alle bekende gegevens over de aanwezige graven zijn opgenomen en zijn gekoppeld aan grafische kaarten.
  • Bij het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de periode 2023-2026 wordt gestreefd naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven.

Het nieuwe beleid kon volledig op onze instemming rekenen. Daarbij hebben we opgemerkt dat we het belangrijk vinden dat het kwaliteitsniveau van het beheer van de begraafplaatsen op het huidige niveau blijft, en dat we het ook waarderen dat daar in Reimerswaal veel aandacht aan besteed wordt. 

Naast het voorstel over de actualisatie van het begraafplaatsenbeleid en de motie over de gedenkboom werd er ook unaniem een voorstel aangenomen op initiatief van Leefbaar Reimerswaal. Om te voorkomen dat inwoners in de financiële problemen komen als ze hun dierbaren willen begraven of om te voorkomen dat er om financiële redenen een ander besluit wordt genomen over het begraven van naasten is het voorstel aangenomen dat inwoners de mogelijkheid krijgen om, in die situaties, de grafrechten gespreid te betalen over een langere periode. 

Lees hier een artikel in de PZC over de gedenkboom.

U kunt hier de motie 'gedenkboom' lezen.

(Foto ter illustratie: een gedenkboom op een andere begraafplaats).