22 juni 2020

Sportvelden Krabbendijke

Tijdens de opinieraad van 9 juni is het collegevoorstel besproken om de sportvelden van Krabbendijke te verplaatsen naar een locatie buiten de kern van Krabbendijke. Dit onderwerp is ook in 2019 in de gemeenteraad besproken, toen is verzocht om beter in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn.

Als SGP staan we niet achter het collegevoorstel om de sportvelden naast de nieuw geplande woningen in de wijk Rozeboom te leggen. Onze voorkeur is om uit te plaatsen naar de Schapendijk. Gezien de huidige financiële situatie en het feit er nog geen financiële dekking is voor dit project, wordt er op dit moment nog geen keus gemaakt. Eerst worden de resultaten van de werkgroep Financiën afgewacht. In september van dit jaar komt het onderwerp weer op de agenda.

Hieronder is onze inbreng in de eerste termijn weergegeven, waarin we onze afwegingen uitleggen.

----------------------------------------

Voorzitter,

Allereerst wil ik de inspreker bedanken. We hebben een aantal keer constructief als fractie met de voetbalvereniging gesproken, en het is goed dat ook hier in de raad de wensen duidelijk gemaakt worden. Het is duidelijk dat de voorkeur is om te blijven op de huidige locatie, er is zelfs de bereidheid om in te leveren op wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt.

Voorzitter, ik wil in mijn betoog allereerst kort terugblikken op wat we vorig jaar bij de behandeling van dit onderwerp ingebracht hebben. Vervolgens wil ik de vier aangeleverde opties langslopen en toelichten hoe wij die beoordelen en op basis van die inzichten onze voorkeur uitspreken.

Vervolgens zal ik ingaan op het financiële aspect, ook in relatie tot de huidige financiele situatie van de gemeente.


Terugblik
Vorig jaar tijdens de opinieraad hebben we aangegeven dat er vijf aspecten zijn die wij belangrijk vinden:
1. Hoe past het voorstel stedenbouwkundig binnen de opzet van Krabbendijke, en dan vooral op
lange termijn, dus over tientallen jaren.
2. wat is de invloed van de locatie op de omgeving / omwonenden
3. wat zijn de wensen van de sportverenigingen zelf
4. hoe eenvoudig of moeilijk is het om het project te realiseren – zijn er externe partijen bij
betrokken wat vertragend kan werken of wat onzekerheden met zich meebrengt.
5. wat zijn de kosten?

Deze punten zijn voor ons nog steeds de belangrijkste criteria bij het beoordelen en het maken van een keus. Het is duidelijk dat niet één van de voorgestelde opties op alle vijf de punten als beste uit de bus komt. Het komt dus aan op een afweging. Die afweging zullen we toelichten.


De voorgestelde opties
Eigenlijk zijn er twee smaken: blijven op de huidige locatie, of uitplaatsen. Binnen die smaken zijn er verschillende keuzes. Laat ik beginnen met de twee smaken, en dan combineer ik alle opties maar even, inclusief het voorstel van de inspreker. Als we de sportvelden op de huidige locatie laten liggen, geven we veel geld uit en worden de sportverenigingen geholpen, al kunnen niet alle wensen die er lagen worden vervuld. Uit het verhaal van de inspreker wordt duidelijk dat ze dat op de koop toe nemen als ze op de huidige locatie kunnen blijven zitten.

'Blijven op de huidige locatie' is stedenbouwkundig niet ideaal, we missen de kans om een
kwaliteitsimpuls te geven aan Krabbendijke. De wethouder heeft tijdens de informatieavond laten zien welke mooie plannen er gerealiseerd zouden kunnen worden als dit terrein vrij zou komen. Woningbouw, een brede school, en mogelijk ook nog andere initiatieven. Niet dat dit morgen al nodig zou zijn, maar regeren is vooruitzien. We maken nu een keus voor de komende tientallen jaren. Wat ook een nadeel is van 'blijven op de huidige locatie' is dat uitbreiden van de sportvelden in de toekomst niet mogelijk is. Het is ingebouwd. Niemand kan in de toekomst kijken of uitbreiding ooit nog nodig zou zijn uiteraard, maar met de keus voor blijven zitten missen we elke  flexiliteit voor de toekomst. Tien jaar geleden speelde uitbreiding van de voetbalvelden niet, nu wel.


Dat kan ook in de toekomst zomaar gebeuren. Dan de andere smaak, uitplaatsen. Daar zijn twee opties, de Rozeboom, pal naast de nieuwe Fase 4 van Rozeboom, of de Schapendijk, waarbij de Schapendijk toegevoegd is naar aanleiding van de discussie vorig jaar in de raad. De optie Rozeboom heeft een aantal duidelijke nadelen ten opzichte van de optie Schapendijk.

1. Stedenbouwkundig. Regeren is vooruitzien. Momenteel is uitbreiden van de voetbalvelden lastig omdat het zo ingebouwd lag - dat moeten we in de toekomst indien mogelijk voorkomen. Optie Rozeboom beperkt ook uitbreiding van het dorp aan die kant. Zo'n kans als nu krijg je niet vaak. Schapendijk geeft geen beperking aan uitbreiding in de toekomst van zowel het dorp als sportvelden.
2. Overlast voor de omgeving. De optie Schapendijk geeft minder overlast dan de Rozeboom. Ook al weten de mensen die daar een huis gaan kopen dit, de bestaande bewoners hebben hiervoor nooit gekozen.
3. Derde voordeel is dat de benodigde grond aan de Schapendijk al in bezit is van de gemeente en daarmee dus in de zin van grondverwerving het minst complex en zeer waarschijnlijk ook het snelst te realiseren met de minste financiele risicos.

Voorzitter, zoals ik aangaf heeft iedere optie zijn voor- en nadelen. Ik wil nu onze afweging
toelichten en onze voorkeur uitspreken.

Afweging
Ondanks dat de sportverenigingen uitgesproken hebben het liefst op de huidige locatie te blijven zitten, is het naar onze mening het verstandigst om de sportvelden uit te plaatsen. We investeren een groot bedrag, en met het uitplaatsen creeren we de mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls van Krabbendijke en maken we een toekomstbestendige keus voor wat betreft eventuele uitbreiding van de sportvelden in de toekomst. Met het uitplaatsen is er een prachtig sportcomplex te realiseren wat aan alle wensen voor wat betreft de invulling van het sportcomplex tegemoet komt.

De optie Rozeboom heeft wat ons betreft teveel nadelen ten opzichte van de optie Schapendijk, zoals zojuist ook toegelicht. We zullen daarom het collegevoorstel ook niet steunen. Dat onze voorkeursoptie buiten de kern ligt, tegen de wens van de sportverenigingen in, realiseren we ons. Deze wens is voor ons alles afwegend echter niet doorslaggevend, ook gezien de beperkte afstand de optie Schapendijk buiten de kern die ligt.

Financiën
Vooorzitter, we zijn uitdrukkelijk niet begonnen met de financiën. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar om duidelijk te maken dat onze voorkeur niet gedreven is door financiën.
We zitten in een moeilijke periode financieel gezien. Grote kosten op het sociaal domein, impact van de corona crisis. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Het kan niet zo zijn dat we door de huidige financiele situatie alles maar stoppen en niet meer vooruit denken. Dit gaat om een lange termijn investering die belangrijk is voor de sportverenigingen en ook voor Krabbendijke. Daarom zijn wij in principe bereid om een grote investering op dit gebied te steunen. Dit dossier loopt al sinds 2015 / 2016, hier moeten we een keer een keus maken en duidelijkheid geven.

Als je dan veel geld uitgeeft, moet je het verstandig doen. Alle vier de voorgestelde opties komen qua kosten ordegrootte op hetzelfde neer, zo'n 4,5 tot 5,5 miljoen euro als je de toekomstige opbrengsten voor vrijkomende grond meerekent. Ik weet dat het voorstel van het college het  goedkoopst lijkt, maar dat ligt ook deels aan de manier van rekenen, zoals we ook met de ingediende vragen duidelijk hebben willen maken. Ik wil daar nu, ook vanwege de tijd, niet uitgebreid op ingaan, maar voor ons is het verschil in kosten tussen de optie Rozeboom en Schapendijk te bediscussieren en daarom zou dat dus ons inziens ook geen doorslag gevend argument mogen zijn bij het maken van een keus.

De uitgeklede versie zoals de inspreker die noemde, alleen een derde veld, klinkt financieel
aantrekkelijk. Er zijn ook duidelijke nadelen. Je kunt de komende 10 tot 12 jaar niets op de huidige locatie doen, is er dan nog een locatie van een brede school bijvoorbeeld, en wat gaat het dan alsnog kosten? Ik wil maar duidelijk zijn: wij gaan geen voorstel steunen om alsnog miljoenen te investeren op de huidige locatie. Hoe kijkt het college tegen het voorstel van de inspreker aan en zou het college in staat zijn om binnen een week een redelijke schatting te maken wat dit zou kosten, voor de volgende fractievergadering zodat we dit mee kunnen nemen in de besluitraad?

Voorzitter, dit was een uitgebreide toelichting van onze voorkeur. Ik wil in de tweede termijn ook nog ingaan op wat meer details, maar voor de eerste termijn heb ik genoeg gezegd.