10 juni 2014

Subsidie of niet?

Het college komt na een tijd van werken met een nieuwe subsidieverordening. Deze subsidieverordening is zodanig veranderd dat er nu een algemene subsidieverordening is gemaakt waaronder verschillende deelverordeningen vallen.

De SGP is vanouds uit al een partij die voor een kleine overheid is. Waarbij subsidies wel kunnen maar heel selectief en als aanmoediging gebruikt worden. Zeker als we kijken naar de doelen waarvoor menigmaal het geld wordt aangewend dan worden we daar niet heel vrolijk van.

We zoeken via vragen uit of de nieuwe regeling ook gebruikt kan worden voor verenigingen van onze kerken. Zo zouden we het graag zien dat de jeugdverenigingen ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie. En zangverenigingen ook een subsidie bij de gemeente kunnen aanvragen. Dit blijkt dan na navraag ook het geval te zijn. Daarmee zijn we blij want zo kunnen ook de jeugdverenigingen/zangverenigingen van onze achterban hiervan gebruik maken. Voor een zangvereniging komt dat op 500 euro per zangvereniging en 20% toelage op het geheven lidmaatschapgeld.

Tijdens de vergadering is er ook een uitgebreide discussie over de nieuwe culturele evenementen regeling. Deze is in uitvoering erg duur. Daarom willen we graag dat het college met een nieuw voorstel terug zal komen. Dit wordt ons dan ook toegezegd.

In onze bijdrage wijzen we er ook op dat middelen die we hebben allemaal van God verkregen zijn. We wijzen er op dat dit alles ook geoormerkt is. Want de Heere schenkt ons die middelen met de voorwaarde om ze te gebruiken tot opbouw van Zijn Koninkrijk en tot Zijn eer met dankzegging genomen. En als we dan kijken naar waar soms het geld aan wordt uitgegeven dan komt dit hier absoluut niet mee overeen. We spreken hier onze treurnis over uit.

Het was een boeiende bespreking waarin er ruim onderling ook gedebatteerd werdt. Dit maakt de vergadering erg dynamisch en interessant.

Hieronder kunt u de verordening en deelregelingen downloaden. Letop, bij een deelregeling is gebouwd bovenop de algemene verordening. Dus de regels zoals u die vindt in de algemene verordening zijn altijd van toepassing tenzij anders aangegeven in de deelregeling.

De algemene verordening en de deelregelingen worden in de besluitraad van 1 juli door de raad goedgekeurd.