9 juni 2015

Themaraad - nuancering begraafplaatsbeleid

Wethouder Sinke geeft eerst een presentatie hierover. Daarin komt hij eerst terug op het oude beleid. Hierin was er gesteld:

  • Niet ruimen
  • Geen nieuwe begraafplaatsen aanleggen (waar uitbreiding mogelijk is doen we) maar we geaan ophogen.
  • Verlengen van het onderhoud in rekening brengen (ongeveer 25 tot 28 euro per jaar per graf).
  • Instelling van een egalisatiereserve
  • De kosten laag houden en toch nette en verzorge begraafplaatsen te houden

Er is een uitvoering van dit beleid zijn er een aantal knelpunten ontstaan.

Knelpunten

Het beleid was complex en moeilijk uit te leggen. In één op één gesprekken lukte dit wel maar in de schriftelijke communicatie was het lastig. Daarnaast was de administratie van met name van de oude gegevens van de graven heel slecht op orde. Ook de gesprekken met de burgers kost veel meer tijd dan gedacht. En het instellen van een egalisatiereserve kwam eigenlijk niet van de grond doordat er veel te weinig middelen in kwamen. Ook een knelpunt was de leeftijdsgrens van de kindergraven. Er is in de gesprekken duidelijk geworden dat 12 jaar veel te jong was.

Nieuw beleid

In het nieuwe beleid stelt de wethouder dat er nog steeds niet geruimd gaat worden. Wat betreft uitbreiding wordt er gekeken naar ophoging van de oude delen (zoals dit ook in Krabbendijke heeft plaatsgevonden). Het voorstel is ook om de verlenging van het onderhoud voor de graven van onbepaalde tijd (uitgegeven tot 1996). Dit is vooral omdat het op orde krijgen van de administratie van graven van voor 1996 een bijna onmogelijke taak is. Ook omdat de graven uitgegeven zijn voor onbepaalde tijd geeft dit juridische vragen of dat wel mag.

Het beleid wordt verdeeld over drie tijdvakken:

  • Graven tot 1996
  • Graven van 1996 tot 2012
  • Graven van 2012 tot nu

Bij de graven tot 1996 wordt er gesteld dat deze bij de ophoging via algemene oproepen getracht worden te bereiken. Voor de graven na 1996 zal er gestreeft worden naar een 100 procent sluitende administratie. Er zal dan bij de ophoging gekeken worden wie er nog rechten heeft. Voor deze mensen zal de steen mee omhoog gaan bij de omhoging. Voor mensen met een particulier graf tussen 1996 tot 2012 is er een termijn van 30 jaar. Voor particulieren graven na 2012 is er een termijn van 25 jaar. Na dit termijn kan men het grafrecht verlengen. Bij algemene graven is het na 1996 zo dat men wettelijk voor 10 jaar recht heeft. De gemeente Reimerswaal heeft dit zelfstandig altijd op 20 jaar gesteld. Hierna vervalt het grafrecht.

Bij een vraag van de raad beantwoord de wethouder dat wanneer men een algemeen graf wil omzetten in privé graf dat er altijd gekeken kan worden naar maatwerk hiervoor.

Zoals al gemeld wil men de egalisatiereserve afschaffen omdat dit niet werkt. Er komen simpelweg te weinig inkomsten in de reserve om de uitgaven te kunnen dekken.

Als laatste wil de wethouder voorstellen om de leeftijdsgrens van kindergraven op te hogen van 12 naar 18 jaar.

Debat

In het debat komen diverse vragen aan de orde. Zo geeft de heer van Stee (SGP) aan dat er delen van de begraafplaats zo een historische waarde hebben dat ophoging niet zou passen. De wethouder kan daar wel mee invoelen. Mevrouw Hoogerland (CDA) vraagt of het mogelijk is om bij ophoging te kijken naar de mogelijkheid voor familieleden om boven elkaar te worden begraven. De wethouder antwoord daar bevestigend op.

De heer Weststrate (LR) zit vooral vast op het financiele vlak. Hij wil graag weten wat het allemaal tot nu toe gekost heeft. Ook wil hij degene die begraven graag meer laten betalen (hogere dekkingspercentage). Ook heeft hij vragen over de mogelijkheid om via de participatiewet mensen in te zetten op het groenonderhoud. De wethouder geeft aan dat hier zeker naar gekeken wordt maar dat niet iedereen daarvoor ook geschikt is. Zo kan iemand psychisch niet in staat zijn om op een begraafplaats te werken.

Conclusie

De raad kan instemmen met het voorbereiden van een voorstel wat dan volgens de gewone procedure door de raad bevestigd kan worden.