21 december 2023

Veilingterrein heeft evenwicht nodig tussen verantwoord kostenplaatje en snelle voortgang

Als SGP-fractie hechten wij er waarde aan dat er voortgang komt in dit dossier. Inmiddels ligt het veilingterrein al vele jaren te wachten op een invulling en er is in Krabbendijke grote behoefte aan woningbouw. De sportvelden verplaatsen naar de rand van het dorp en de invulling van het huidige sportveldencomplex en veilingterrein met woningbouw een supermarkt en een brede school is op lange termijn de beste keuze voor Krabbendijke.

In januari 2021 namen we een besluiten over de toekomst van Krabbendijke. We stelden het ontwikkelperspectief Krabbendijke 2020-2040 vast. In de raadsvergadering van 19 december hebben we daar opnieuw over gesproken. We hebben kritische vragen gesteld bij de gang van zaken in dit proces. Met name vanwege de enorme kostenoverschrijdingen t.o.v. het gepresenteerde plan in 2021. Waar de investering in 2021 nog ruim 2 miljoen euro zou zijn, is dit kostenplaatje in december 2023 opgelopen tot ruim 12 miljoen euro.

Sober en doelmatig
Ook is duidelijk dat er geen invulling is gegeven aan onze motie in 2021 waarbij we hebben opgeroepen tot een 'sober en doelmatig' sportcomplex. Met name op dat onderdeel is sprake van een flinke kostenoverschrijding van 1,1 miljoen tot 4,7 miljoen. Voordat wij in kunnen stemmen met dit plan willen wij een absolute borging dat dit sober en doelmatig zal zijn. Dat betekend wat ons betreft in ieder geval een heel ander vloeroppervlak aan bebouwing, misschien wel minder tennisbanen en geen tribune die door de gemeente betaald wordt. Natuurlijk moet e.e.a. toekomstbestendig zijn maar dat kan ook op een sobere en doelmatige manier. 

Meer woningbouw
De verdichting van woningbouw en het toevoegen van sociale huurwoningen kan op onze instemming rekenen, sterker nog: wij zijn daar groot voorstander van. We moeten een evenwicht zoeken in enerzijds een verantwoord kostenplaatje en anderzijds een bereidheid om te investeren in de lange termijn van een dorp.

Communicatie
Wij hechten er ook waarde aan dat er naar de inwoners en verenigingen van Krabbendijke duidelijk gecommuniceerd wordt dat we op 19 december slechts een besluit hebben genomen om door te gaan met de voorbereidingen en dat er absoluut geen definitief of onomkeerbaar besluit genomen is.

Fractievoorzitter Artwin Otte heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering