24 januari 2017

Verruiming winkelopenstelling op 2e feestdagen

Opinieraad 10 januari

In de opininieraad van 10 januari is er een voorstel van het college besproken voor aanpassing van de Winkeltijdenverordening.

Het voorstel van het college hield in om het voor winkeliers mogelijk te maken om op 2e Kerstdag hun winkel te openen in de jaren dat deze dag op een zaterdag of op een dinsdag valt. Dit was het geval in 2015 en zal ook dit jaar zo zijn. De winkels zijn dan drie dagen achter elkaar gesloten. De ALDI in Kruiningen had hiervoor in 2015 een verzoek ingediend. Omdat de verordening hiervoor geen ruimte bood, kon het college dit verzoek niet honoreren. Het te bespreken voorstel hield in dat het college die bevoegdheid nu wel zou krijgen. Tussen de presentatie van het voorstel en de behandeling in de raad besteedde de PZC hieraan de nodige aandacht met een artikel waarin supermarktondernemer De Neve uit Rilland aan het woord kwam; deze bepleitte de mogelijkheid voor nog verdere verruiming.

Tijdens de bespreking in de opinieraad bleken de meningen nogal uiteen te lopen. De PvdA vond het voorstel niet ver genoeg gaan en bepleitte de mogelijkheid voor winkelen op alle tweede feestdagen en Hemelvaartsdag en kondigde hiervoor een amendement aan. De fracties van de VVD en Leefbaar spraken hun steun uit voor de lijn van de PvdA. De inbreng van de SGP kwam er op neer dat we hier weliswaar anders tegenaan kijken dan tegen openstelling van de winkels op zondagen, maar dat we wel hechten aan onze Christelijke feestdagen. Daarnaast hebben we best sociale bezwaren met het oog op de kleine zelfstandigen en de werknemers. Is het nu echt ineens onoverkomelijk dat twee keer in de vijf jaar de winkels drie dagen achter elkaar dicht zijn?

De ChristenUnie steunde de inbreng van de SGP voluit. Het CDA toonde bij monde van haar fractievoorzitter, mevrouw Hoogerland, begrip voor de sociale bezwaren maar nam nog geen definitief standpunt in. Zij had verschillende middenstanders gesproken en moest constateren dat er buitenom de ALDI en De Neve geen enkel draagvlak is voor openstelling op de 2e Kerstdag of andere Christelijk feestdagen. Als SGP hebben we nog opgemerkt dat we van de PvdA anders hadden verwacht met het oog op de ‘arbeiders’ maar dat we blij waren dat de ChristenUnie en het CDA hier wel oog voor hadden.

De PZC berichtte dat het CDA de doorslag gaat geven voor de mogelijkheid van meer of minder gaan winkelen in Reimerswaal. We wachten af…

Positief was dat bijna alle fracties benadrukten dat openstelling op zondagen absoluut niet aan de orde is, waarvoor wij natuurlijk onze waardering hebben uitgesproken.

 

Besluitraad van 24 januari

Het door de PvdA aangekondigde amendement  voor verdere verruiming werd inderdaad ingediend en tijdens de behandeling in de besluitraad van 24 januari in stemming gebracht. Zoals tijdens de bespreking in de opinieraad al duidelijk was, steunden de fracties van de VVD en Leefbaar het amendement. De ChristenUnie en de SGP waren tegen het amendement. Namens het CDA voerde nu de heer Koeman het woord. Hij benadrukte dat het weliswaar moeilijk lag in zijn fractie, maar dat zijn fractie toch het amendement van de PvdA zou steunen en daarmee kiest voor verdere verruiming van de winkeltijden.

Positief was dat in de toelichting op het amendement werd aangegeven dat openstelling op zondagen niet ter discussie stond. Alleen de fractie van Leefbaar Reimerswaal gaf aan graag openstelling op zondag te willen.

Als SGP hebben we – met de ChristenUnie - nogmaals een beroep gedaan op het sociale gezicht van de PvdA. Ook hebben we benadrukt het jammer te vinden dat we als Christelijke partijen niet schouder aan schouder staan om de uitholling van de Christelijke feestdagen tegen te gaan. Echter zonder resultaat. Het amendement van de PvdA kreeg 10 van de 19 stemmen. Naast de PvdA stemden voor de fracties van CDA, Leefbaar en VVD. ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Het college kreeg opdracht van de raad om e.e.a. verder uit te werken en de aangepaste verordening in een volgende besluitraad voor te leggen. Dus wordt het voor de middenstanders mogelijk om hun winkel te openen op alle 2e feestdagen en Hemelvaartsdag.